Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Eiropas Ombuda 2021. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2021. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Iestādes pieņemtie risinājumi, panāktie risinājumi, daļēji panāktie risinājumi, iestādes pieņemtie ierosinājumi

170

55,7 %

Kļūda pārvaldē nav konstatēta

109

35,7 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

27

8,9 %

Konstatēta kļūda pārvaldē

4

1,3 %

Citi jautājumi

3

1 %

Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.