Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

75

20,6 %

Aptarnavimo kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas)

61

16,8 %

Procesinių teisių užtikrinimas (pvz., teisei būti išklausytam)

60

16,5 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (be kita ko, atliekant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

49

13,5 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

44

12,1 %

Įdarbinimas

43

11,8 %

Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

38

10,5 %

Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis)

23

6,3 %

Kitos

16

4,4 %

Su etika susiję klausimai

13

3,6 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

7

1,9 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus, susijusius su dviem ar daugiau temų.