Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus/vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

75

20,6 %

Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus)

61

16,8 %

Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud)

60

16,5 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

49

13,5 %

Põhiõiguste austamine

44

12,1 %

Värbamine

43

11,8 %

ELi töötajatega seonduvate küsimuste hea haldamine

38

10,5 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi pakkumuste, toetuste ja lepingutega)

23

6,3 %

Muu

16

4,4 %

Eetika

13

3,6 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

7

1,9 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.