Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Medlemmer af det europæiske netværk af ombudsmænd

Det europæiske netværk af ombudsmænd omfatter mere end 95 myndigheder fra 36 europæiske lande, herunder de nationale og regionale ombudsmænd og tilsvarende organer såvel som Den Europæiske Ombudsmand og Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Den Europæiske Ombudsmand koordinerer netværket.


Belgien

I Belgien findes der ombudsmænd for den offentlige sektor på både føderalt og regionalt plan.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman

Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel


Tlf.:+32 2 289 27 27
Fax:+32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Bulgarien

Bulgariens nationale ombudsmand griber ind, når der er sket brud på borgernes rettigheder og friheder som følge af handlinger eller undladelser foretaget af statslige eller kommunale myndigheder eller deres forvaltninger eller personer, der er udnævnt til at yde offentlige tjenester.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street BG -1000 Sofia
Tlf.:+359 2 81 06 955
Fax:+359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Den Tjekkiske Republik

Den tjekkiske offentlige forsvarer for rettigheder (Tjekkiets ombudsmand) undersøger klager over forvaltningsmyndigheder på statsligt plan og under visse omstændigheder også på lokalt plan.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39 CZ-602 00 Brno
Tlf.:+420 542 542 888
Fax:+420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Danmark

Den danske ombudsmand Folketingets Ombudsmand behandler klager over den offentlige forvaltning på både statsligt og lokalt plan.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22 DK-1457 Copenhagen K
Tlf.:+45 33 13 25 12
Fax:+45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Tyskland

I Tyskland findes der en ombudsmand for den offentlige sektor i fire af de 16 delstater. Der findes et udvalg for andragender på forbundsplan og et udvalg for andragender i hver af de 16 delstater.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin
Tlf.:+49 30 227 35257
Fax:+49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Estland

Estlands ombudsmand (justitskansler) overvåger, om lovgivningen er i overensstemmelse med forfatningen, og behandler klager, der indgives af privatpersoner om misbrug af offentlig myndighed på både statsligt og lokalt plan.

Õiguskantsler
Kohtu 8 EE-15193 Tallinn
Tlf.:+372 693 8400
Fax:+372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Irland

Irlands nationale ombudsmand undersøger klager over administrative handlinger foretaget af ministerier, sundhedsstyrelsen (Health Service Executive), lokale myndigheder og postvæsnet (An Post).

Office of the Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland


Tlf.:+353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Grækenland

Den græske ombudsmand undersøger individuelle administrative handlinger og undladelser og håndgribelige tiltag truffet af græske statslige kontorer eller offentlige tjenester, som udgør et brud på personers rettigheder eller en overtrædelse af enkeltpersoners eller juridiske enheders retlige interesser.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street GR - 10432 Athens
Tlf.:+30 213 1306 600
Fax:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Spanien

Spanien er geografisk opdelt i kommuner, provinser og selvstyrende regioner. I overensstemmelse med denne geografiske opdeling er der ud over Spaniens nationale ombudsmand også et antal regionale og lokale ombudsmænd. Linkene i listen herunder giver adgang til oplysninger om den nationale spanske ombudsmand og de eventuelle regionale ombudsmænd. Ikke alle selvstyrende regioner har nemlig endnu oprettet den regionale ombudsmandsfunktion.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid
Tlf.:+34 91 432 79 00
Fax:+34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Frankrig

Den franske ombudsmand (Défenseur des droits) er en uafhængig administrativ myndighed. Institutionen omfatter kompetenceområderne for republikkens ombudsmand (Médiateur de la République), børneombudsmanden (Défenseur des enfants) og myndigheden til fremme af ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, HALDE) såvel som det nationale sikkerhedsetiske udvalg (Commission nationale de déontologie de la sécurité, CNDS). Oprettelsen af en Défenseur des droits indebærer, at ansvaret for beskyttelsen af rettigheder påhviler én myndighed.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin FR - 75008 Paris
Tlf.:+33 1 53 29 22 00
Fax:+33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Kroatien

Det kroatiske folks ombudsmand behandler klager over statslige forvaltningsorganer, organer med offentlige beføjelser eller embedsmænd i disse organer, når de varetager opgaver, der ligger inden for deres kompetenceområde.

Pučki pravobranitelj

Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb


Tlf.:+385 1 4851 855
Fax:+385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Italien

Italien har endnu ikke en national ombudsmand eller et nationalt udvalg for andragender. På nationalt plan er der dog et fællesorgan, der står for udbredelse og fremme af Ombudsmandens institutionelle rolle og for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand, nemlig det nationale koordineringsorgan for de regionale og selvstyrende provinsers ombudsmænd.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41 IT-00193 Roma
Tlf.:+39 06 3600 3673
Fax:+39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Cypern

Republikken Cyperns ombudsmand (forvaltningskommissær) undersøger klager over offentlige tjenester i Republikken Cypern, som kan have forbrudt sig mod menneskerettighederne, loven eller god forvaltningsskik. Ombudsmanden kan også undersøge korrekt adfærd, hvor den pågældende handling har haft direkte konsekvenser for en privatperson.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2 CY-1097 Nicosia
Tlf.:+357 22 405500
Fax:+357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Letland

Letlands ombudsmand er ansvarlig for at beskytte menneskerettigheder og fremme overholdelsen af principperne for god forvaltningsskik. Ombudsmanden behandler klager og gennemfører undersøgelser på disse to områder.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25 LV-1010 Rīga
Tlf.:+371 67686768
Fax:+371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Litauen

Republikken Litauens parlamentariske ombudsmænd (Seimas Ombudsmen's Office) undersøger klager over den offentlige forvaltning på både statsligt og lokalt plan.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56 LT-01110 Vilnius
Tlf.:+370 5 266 51 05
Fax:+370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luxembourg

Luxembourgs nationale ombudsmand undersøger klager over den offentlige forvaltning på både nationalt og lokalt plan.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg


Tlf.:+352 26 27 01 01
Fax:+352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Ungarn

Ungarns parlamentariske ombudsmands kontor behandler klager over ungarske nationale, regionale og lokale myndigheder. Kontoret er bemandet med ombudsmanden for borgerrettigheder, ombudsmanden for de kommende generationer, ombudsmanden for nationale og etniske minoriteters rettigheder og ombudsmanden for databeskyttelse og informationsfrihed.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tlf.:+36 1 475 7100
Fax:+36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Maltas nationale ombudsmand undersøger og behandler borgernes klager over de maltesiske ministerier og offentlige organer.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street MT-Valletta VLT 07
Tlf.:+356 21 24 79 44
Fax:+356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Nederlandene

Den nationale ombudsmand i Nederlandene behandler klager over de nederlandske offentlige myndigheder på nationalt, provinsielt og lokalt plan.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151 PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag
Tlf.:+31 70 356 35 63
Fax:+31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Østrig

Østrig er en forbundsstat, der består af ni delstater (Bundesländer). I øjeblikket er der en national ombudsmandsinstitution og to regionale ombudsmænd. Linkene i listen herunder giver adgang til oplysninger om den nationale østrigske ombudsmandsinstitution og de regionale ombudsmænd.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17 Postfach 20 AT-1015 Wien
Tlf.:+43 (1) 515 05-0
Fax:+43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Polen

Den polske ombudsmand (kommissær for beskyttelse af borgerrettigheder) beskytter menneske- og borgerrettigheder samt forfatningsmæssige og lovfæstede rettigheder. Han bistår borgere med at beskytte deres friheder og rettigheder, hvis de overtrædes af offentlige forvaltningsorganer.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 PL-00-090 Warszawa
Tlf.:+48 22 551 77 00
Fax:+48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugal

Portugals nationale ombudsmand behandler klager over offentlige myndigheders handlinger eller undladelser.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9 PT-1249-088 Lisboa
Tlf.:+351 213 926 600
Fax:+351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Rumænien

Rumæniens ombudsmand (folkets advokat) behandler klager over de rumænske offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1 RO-010146 București
Tlf.:+40 21 312 71 34
Fax:+40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovenien

Sloveniens ombudsmand for menneskerettigheder behandler klager over brud på menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder begået af den offentlige forvaltning på nationalt og lokalt plan eller andre myndighedspersoner. Han kan også gribe ind i tilfælde af en offentlig forvaltnings uretfærdige eller ringe behandling af privatpersoner.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56 SI-1109 Ljubljana
Tlf.:+386 1 475 00 50
Fax:+386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovakiet

Slovakiets ombudsmand (den offentlige forsvarer for rettigheder) undersøger klager over forvaltningsmyndigheder på både statsligt og lokalt plan og over andre beslutningsdygtige enheder inden for offentlig forvaltning (f.eks. socialforsikringsselskabet og det almene sundhedsforsikringsselskab).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35 SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tlf.:+421 2 323 63 705
Fax:+421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Finland

Den parlamentariske ombudsmand i Finland behandler klager over offentlige myndigheder, embedsmænd og andre organer, der udfører offentlige tjenester, for at sikre god forvaltning og overholdelse af forfatnings- og menneskerettigheder.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 FI-00102 Helsinki
Tlf.:+358 9 4321
Fax:+358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Den finske justitskansler behandler klager over offentlige myndigheder og embedsmænd, herunder regeringens ministre, og føre tilsyn med overholdelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 FI-00023 Valtioneuvosto
Tlf.:+358 9 16001
Fax:+358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Sverige

Sveriges parlamentariske ombudsmænd behandler klager over svenske offentlige myndigheder og domstole.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327 SE-10326 Stockholm
Tlf.:+46 8 786 40 00
Fax:+46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albanien Kandidatland

Ombudsmanden i Albanien beskytter enhver persons rettigheder, friheder og berettigede interesser mod ulovlig eller utilstedelig offentlig forvaltning.

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tlf.:+ 355 42 380 300
Fax:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Nordmakedonien Kandidatland

Den Nordmakedonien nationale ombudsmand beskytter borgernes forfatningsmæssige og lovfæstede rettigheder, når disse overtrædes af statslige forvaltningsorganer eller andre offentlige myndigheder.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19 MK - 1000 Skopje
Tlf.:+389 2 3129 335
Fax:+389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldova Kandidatland

The People's Advocate Office of the Republic of Moldova supervises public administration. It can inspect documents and make recommendations, and it publishes the results of its investigations.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Tlf.:+373 22225442

http://ombudsman.md

Montenegro Kandidatland

Den Montenegrinske Ombudsmand for menneske- og frihedsrettigheder behandler klager over statslige forvaltningsorganer, organer med offentlige beføjelser eller embedsmænd i disse organer, når de varetager opgaver, der ligger inden for deres kompetenceområde.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3 ME - 81000 Podgorica
Tlf.:+382 20 225 395
Fax:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Serbien Kandidatland

Ombudsmanden i Republikken Serbien er en uafhængig og selvstændig myndighed med ansvar for beskyttelse og fremme af rettigheder og friheder. Ombudsmanden lægger særlig vægt på beskyttelse af nationale mindretals rettigheder, børns rettigheder, handicappede personers rettigheder, frihedsberøvede personers rettigheder og ligestillingsrettigheder.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16 RS - 11 000 Belgrade
Tlf.:+381 11 206 8100
Fax:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Tyrkiet Kandidatland

Den nationale ombudsmandsinstitution i Tyrkiet udgør en uafhængig og effektiv klagemekanisme vedrørende ydelse af offentlige tjenester, og den undersøger sager og udarbejder anbefalinger omkring overholdelsen af lovgivningen, retfærdighedsprincippet og menneskerettighederne i alle former af forvaltningens tiltag, handlinger, holdninger og adfærd. Fysiske og juridiske personer, herunder udlændinge, kan indgive en klage ved ombudsmandsinstitutionen. Den nationale ombudsmandsinstitution i Tyrkiet har følgende kontaktoplysninger:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4, TR - Çankaya / Ankara
Tlf.:+90 312 465 22 00
Fax:+90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ukraine Kandidatland

Det ukrainske parlaments menneskerettighedskommissær har til opgave at beskytte de forfatningsmæssige rettigheder og frihedsrettigheder for alle, der krænkes af offentlige eller lokale myndigheder eller af medarbejdere ved disse myndigheder. Kommissæren beskytter rettighederne for enhver statsborger i Ukraine, udlænding eller statsløs, der opholder sig lovligt på ukrainsk territorium.

Commissioner for Human Rights

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv


Tlf.:+380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Island Ikke-EU-medlem

Den islandske ombudsmand behandler klager over den offentlige forvaltning på både statsligt og lokalt plan.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7 IS-150 Reykjavik
Tlf.:+354 510 6700
Fax:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norge Ikke-EU-medlem

Den norske ombudsmand behandler klager over den offentlige forvaltning på både statsligt og lokalt plan.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum NO-0101 Oslo
Tlf.:+47 22 82 85 00
Fax:+47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Det Forenede Kongerige Ikke-EU-medlem

I Det Forenede Kongerige findes der både ombudsmænd for den offentlige sektor for Kongeriget som helhed og i England, Skotland, Wales og Nordirland. Der findes tillige en ombudsmand for offentlige tjenester i Gibraltar.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank UK-London SW1P 4QP
Tlf.:+44 345 015 4033
Fax:+44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >