Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Europeiska ombudsmannens beslut om begäran om omprövning

Med beaktande av

artikel 10 i Europeiska ombudsmannens beslut om antagande av genomförandebestämmelser och en klagandes rätt att begära omprövning av ett beslut som fattats angående ett klagomål,

har Europeiska ombudsmannen beslutat följande:

Artikel 1

1.1. En klagande kan begära omprövning av ett beslut om att ett klagomål ligger utanför ombudsmannens ämbetsområde eller inte uppfyller villkoren för att prövas, av ett beslut om att det inte finns någon grund att genomföra en undersökning eller av ett beslut om att avsluta en undersökning.

1.2. En klagande kan inte begära omprövning av ett konstaterande av administrativa missförhållanden eller en rekommendation som upprättats till följd av ett sådant konstaterande.

Artikel 2

2.1. En begäran om omprövning ska göras inom två månader från datumet för det beslut som begäran avser.

2.2. I begäran om omprövning ska detaljerade skäl till att beslutet är felaktigt anges.

2.3. Om en klagande vill lägga fram nya fakta som avser de påstådda administrativa missförhållandena ska den klagande kunna bevisa för ombudsmannen att han/hon inte hade möjlighet att ta upp dessa i klagomålet eller under undersökningens gång.

Artikel 3

3.1. Ett beslut om begäran om omprövning i fråga om ett beslut om att ett klagomål faller utanför ombudsmannens ämbetsområde ska fattas av en annan tjänsteman än den som fattade det ursprungliga beslutet.

3.2. Ett beslut om begäran om omprövning i fråga om ett beslut om ett klagomål som omfattas av ombudsmannens ämbetsområde ska fattas av ombudsmannen. En annan tjänsteman än den som ursprungligen ansvarade för behandlingen av klagomålet ska bistå ombudsmannen i hanteringen av en sådan begäran om omprövning.

Artikel 4

4.1. Ett beslut om en begäran om omprövning ska fattas inom fyra månader från den tidpunkt då begäran registreras. Ombudsmannen, eller tjänstemannen på ombudsmannens vägnar, kan förlänga denna period med ytterligare två månader i särskilt motiverade fall.

4.2. Beslutet om begäran om omprövning ska vara väl underbyggt och innehålla information om eventuella åtgärder som bör vidtas.

4.3. Ett beslut om en begäran om omprövning ska vara slutgiltigt.

Artikel 5

Detta beslut ska träda i kraft det datum då det antas. Beslutet upphäver det tidigare beslutet i frågan.

 

Strasbourg den 14 september 2020

Emily O'Reilly