Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Rozhodnutie európskeho ombudsmana týkajúce sa žiadostí o preskúmanie

so zreteľom na

článok 10 rozhodnutia európskeho ombudsmana, ktorým sa prijímajú vykonávacie ustanovenia a právo sťažovateľa požiadať o preskúmanie prijatého rozhodnutia o sťažnosti,

európska ombudsmanka rozhodla takto:

Článok 1

1.1. Sťažovateľ môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia, že sťažnosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana, alebo je neprípustná, alebo preskúmanie rozhodnutia, že neexistujú dôvody na vykonanie vyšetrovania alebo rozhodnutia o ukončení vyšetrovania.

1.2. Sťažovateľ nemôže požiadať o preskúmanie zistenia nesprávneho úradného postupu alebo akéhokoľvek odporúčania po takomto zistení.

Článok 2

2.1. Žiadosť o preskúmanie sa podá do 2 mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia ombudsmana, ktorého sa žiadosť týka.

2.2. V žiadosti o preskúmanie sa uvedú podrobné dôvody týkajúce sa toho, prečo je rozhodnutie nesprávne.

2.3. Ak sťažovateľ chce predložiť nové skutočnosti týkajúce sa údajného nesprávneho úradného postupu, sťažovateľ preukáže ombudsmanovi, že ich nemohol predložiť v rámci sťažnosti alebo v priebehu vyšetrovania.

Článok 3

3.1. Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie v súvislosti s rozhodnutím, že sťažnosť nepatrí do pôsobnosti ombudsmana, prijme iný zamestnanec ako zamestnanec, ktorý prijal pôvodné rozhodnutie.

3.2. Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie v súvislosti s rozhodnutím o sťažnosti spadajúcej do pôsobnosti ombudsmana, prijme ombudsman. Iný zamestnanec ako zamestnanec, ktorý bol pôvodne zodpovedný za vybavovanie sťažnosti, pomôže ombudsmanovi pri vybavovaní takejto žiadosti o preskúmanie.

Článok 4

4.1. Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie musí byť prijaté do 4 mesiacov od dátumu jej registrácie. Ombudsman alebo zamestnanec konajúci v mene európskeho ombudsmana môže v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť túto lehotu o ďalšie 2 mesiace.

4.2. Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie musí byť odôvodnené a musí obsahovať prípadné opatrenia, ktoré sa majú prijať.

4.3. Rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie je konečné.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Týmto rozhodnutím sa zrušuje predchádzajúce rozhodnutie v tejto veci.

 

V Štrasburgu 14. septembra 2020

Emily O'Reilly