Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosków o dokonanie przeglądu

uwzględniając

art. 10 decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych oraz prawo skarżącego do złożenia wniosku o dokonanie przeglądu decyzji podjętej w sprawie skargi

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich postanawia, co następuje:

Artykuł 1

1.1. Skarżący może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu decyzji stanowiącej, że skarga wykracza poza zakres mandatu Rzecznika lub jest niedopuszczalna, decyzji, w stosunku do której brak jest podstaw do przeprowadzenia dochodzenia lub decyzji zamykającej dochodzenie.

1.2. Skarżący nie może wnosić o dokonanie przeglądu w odniesieniu do stwierdzonego przypadku niewłaściwego administrowania bądź jakiegokolwiek zalecenia poczynionego w następstwie takiego ustalenia.

Artykuł 2

2.1. Wniosek o dokonanie przeglądu należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty decyzji Rzecznika, do której odnosi się wniosek.

2.2. Wniosek o dokonanie przeglądu zawiera szczegółowe argumenty uzasadniające, dlaczego decyzja jest niewłaściwa.

2.3. W przypadku gdy skarżący chce przedstawić nowe fakty dotyczące domniemanego niewłaściwego administrowania, skarżący przedstawia Rzecznikowi, że nie miał możliwości przedstawienia ich w przedłożonej skardze lub w czasie dochodzenia.

Artykuł 3

3.1. Decyzję w sprawie wniosku o dokonanie przeglądu w odniesieniu do decyzji stanowiącej, że skarga wykracza poza zakres mandatu Rzecznika, podejmuje inny pracownik niż ten, który podjął pierwotną decyzję.

3.2. Decyzję w sprawie wniosku o dokonanie przeglądu w odniesieniu do decyzji dotyczącej skargi mieszczącej się w zakresie mandatu Rzecznika podejmuje Rzecznik. W ramach rozpatrywania takiego wniosku o dokonanie przeglądu Rzecznikowi pomaga pracownik inny niż ten, który był pierwotnie odpowiedzialny za rozpatrywanie skargi.

Artykuł 4

4.1. Decyzja w sprawie wniosku o dokonanie przeglądu jest podejmowana w ciągu 4 miesięcy od momentu zarejestrowania wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach Rzecznik lub pracownik działający w imieniu Rzecznika może przedłużyć ten okres o kolejne 2 miesiące.

4.2. Decyzja w sprawie wniosku o dokonanie przeglądu jest uzasadniona i, w odpowiednich przypadkach, obejmuje działania, które należy podjąć.

4.3. Decyzja w sprawie wniosku o dokonanie przeglądu jest ostateczna.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja uchyla poprzednią decyzję w tej sprawie.

Strasburg, 14.09.2020 r.

Emily O'Reilly