Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Besluit van de Europese Ombudsman inzake verzoeken om herziening

Gezien

artikel 10 van het Besluit van de Europese Ombudsman tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen en het recht van klagers om te verzoeken om herziening van een over een klacht genomen besluit,

heeft de Europese Ombudsman het volgende besluit vastgesteld:

Artikel 1

1.1. Klagers kunnen verzoeken om herziening van een besluit dat een klacht buiten het mandaat van de Ombudsman valt of niet-ontvankelijk is, van een besluit dat er geen gronden aanwezig zijn om een onderzoek in te stellen, of van een besluit tot afsluiting van een onderzoek.

1.2. Klagers kunnen niet verzoeken om herziening van een bevinding van wanbeheer of om herziening van aanbevelingen naar aanleiding van een dergelijke bevinding.

Artikel 2

2.1. Een verzoek om herziening moet worden ingediend binnen twee maanden na de datum van het besluit van de Ombudsman waarop het verzoek betrekking heeft.

2.2. In het verzoek om herziening wordt omstandig geargumenteerd waarom het besluit onjuist is.

2.3. Indien een klager nieuwe feiten met betrekking tot het vermeende wanbeheer wenst aan te voeren, moet de klager aan de Ombudsman aantonen dat hij of zij niet in staat was deze feiten in de klacht of tijdens het onderzoek naar voren te brengen.

Artikel 3

3.1. Bij een verzoek om herziening van een besluit bepalende dat een klacht buiten het mandaat van de Ombudsman valt, wordt een besluit ter zake genomen door een ander personeelslid dan het personeelslid dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen.

3.2. Bij een verzoek om herziening van een besluit over een klacht die binnen het mandaat van de Ombudsman valt, neemt de Ombudsman een besluit ter zake. De Ombudsman wordt bij de behandeling van een dergelijk verzoek om herziening ter zijde gestaan door een ander personeelslid dan het personeelslid dat oorspronkelijk verantwoordelijk was voor de behandeling van de klacht.

Artikel 4

4.1. Het besluit over een verzoek om herziening wordt vastgesteld binnen vier maanden na registratie van het verzoek. In naar behoren gerechtvaardigde gevallen kan de Ombudsman, of een personeelslid handelend namens de Ombudsman, deze termijn met twee maanden verlengen.

4.2. Het besluit over een verzoek om herziening wordt met redenen omkleed en bevat een uiteenzetting van de eventuele maatregelen die worden genomen.

4.3. Een besluit over een verzoek om herziening is definitief.

Artikel 5

Het onderhavige besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Bij dit besluit wordt het vorige besluit ter zake ingetrokken.

 

Straatsburg, 14 september 2020

Emily O'Reilly