Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Europos ombudsmenės sprendimas dėl prašymų peržiūrėti sprendimą

Atsižvelgdama į

Europos ombudsmeno sprendimo, kuriuo patvirtinamos įgyvendinimo nuostatos, 10 straipsnį ir į skundo pateikėjo teisę prašyti peržiūrėti dėl skundo priimtą sprendimą,

Europos ombudsmenė nusprendė:

1 straipsnis

1.1. Skundo pateikėjas gali prašyti peržiūrėti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad skundas nepriklauso ombudsmeno kompetencijai arba yra nepriimtinas, arba sprendimą, kad tyrimui nėra pagrindo, arba sprendimą užbaigti tyrimą.

1.2. Skundo pateikėjas negali prašyti peržiūrėti išvadą, kad netinkamas administravimas nustatytas, nei jokios kitos rekomendacijos, kuri priimta remiantis tokia išvada.

2 straipsnis

2.1. Prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti pateiktas per 2 mėnesius nuo ombudsmeno sprendimo, kurį prašoma peržiūrėti, priėmimo dienos.

2.2. Prašyme peržiūrėti sprendimą reikia tiksliai išdėstyti argumentus, kodėl sprendimas neteisingas.

2.3. Jei skundo pateikėjas nori pateikti naujų faktų, susijusių su tariamu netinkamo administravimo atveju, jis turi įrodyti ombudsmenui, kad jis (ji) šių faktų negalėjo pateikti tuo metu, kai padavė skundą, arba tyrimo metu.

3 straipsnis

3.1. Sprendimą dėl prašymo peržiūrėti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad skundas nepriklauso ombudsmeno kompetencijai, priima kitas ombudsmeno tarnybos darbuotojas nei tas, kuris priėmė tokį sprendimą.

3.2. Sprendimą dėl prašymo peržiūrėti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad skundas priklauso ombudsmeno kompetencijai, priima ombudsmenas. Peržiūrėti sprendimą ombudsmenui padeda jo tarnybos darbuotojas, kuris nebuvo atsakingas už atitinkamo skundo nagrinėjimą.

4 straipsnis

4.1. Sprendimas dėl prašymo peržiūrėti priimamas per 4 mėnesius nuo jo įregistravimo. Ombudsmenas arba ombudsmeno vardu veikiantis jo tarnybos darbuotojas tinkamai pagrįstais atvejais šį terminą gali pratęsti dar 2 mėnesiams.

4.2. Sprendime dėl prašymo peržiūrėti turi būti nurodyti jo motyvai ir veiksmai, kurių reikia imtis (jei tokių yra).

4.3. Sprendimas dėl prašymo peržiūrėti yra galutinis.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Šiuo sprendimu panaikinamas ankstesnis sprendimas šiuo klausimu.

Strasbūras, 2020 9 14

Emily O'Reilly