Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Pешение на Европейския омбудсман относно исканията за преразглеждане

Като взе предвид

член 10 от Решението на Европейския омбудсман за приемане на правила за прилагане и правото на жалбоподателя да поиска преразглеждане на решение по неговата жалба,

Европейският омбудсман взе следното решение:

Член 1

1.1. Жалбоподателят може да поиска преразглеждане на решение, че жалбата е извън обхвата на правомощията на омбудсмана или е недопустима, на решение, че няма основания за провеждането на проверка или на решение за приключване на проверка.

1.2. Жалбоподателят не може да поиска преразглеждане на констатация за лошо управление, нито на препоръка, отправена в резултат на такава констатация.

Член 2

2.1. Искането за преразглеждане се прави в срок от 2 месеца от датата на решението на омбудсмана, за което се отнася искането.

2.2. В искането за преразглеждане се излагат подробни аргументи защо решението е неправилно.

2.3. В случай че желае да представи нови факти във връзка с твърденията за лошо управление, жалбоподателят трябва да докаже на омбудсмана, че той/тя/то не е имал/а/о възможност да ги посочи в жалбата или по време на проверката.

Член 3

3.1. Решението относно искане за преразглеждане във връзка с решение, че жалбата е извън обхвата на правомощията на омбудсмана, се взема от служител, който е различен от служителя, взел първоначалното решение.

3.2. Решението относно искане за преразглеждане във връзка с решение по жалба, попадаща в обхвата на правомощията на омбудсмана, се взема от омбудсмана. Служител, различен от служителя, който първоначално е бил натоварен с разглеждането на жалбата, съдейства на омбудсмана при разглеждането на такова искане за преразглеждане.

Член 4

4.1. Решението относно искане за преразглеждане се взема в срок от 4 месеца, считано от датата на неговото регистриране. Омбудсманът или служителят, действащ от името на омбудсмана, може да удължи този срок с още 2 месеца в надлежно обосновани случаи.

4.2. Решението относно искане за преразглеждане следва да бъде обосновано и да определя действията, които трябва да се предприемат, ако има такива.

4.3. Решението относно искане за преразглеждане е окончателно.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му. Настоящото решение отменя предишното решение по този въпрос.

 

Страсбург, 14.9.2020 г.

Емили О'Райли