• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Sammendrag af afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand med forslag om opfølgning på hendes strategiske undersøgelse OI/5/2016/AB vedrørende rettidighed og gennemsigtighed i forbindelse med Europa-Kommissionens behandling af traktatbrudsklager

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Sag :  OI/5/2016/AB
    Indledt den 13-05-2016 - Afgørelse af 14-09-2017
  • Berørte institution(er) :  Europa-Kommissionen

Det er vigtigt, at EU-lovgivningen anvendes på en effektiv måde, så vi sikrer Den Europæiske Unions troværdighed. For at kontrollere, at medlemsstaterne foretager en korrekt gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen, skal Kommissionen i kraft af sin rolle som "traktaternes vogter" undersøge formodede overtrædelser. De klager, som borgere, organisationer og virksomheder indgiver, er en vigtig kilde til oplysninger om mulige overtrædelser af EU-lovgivningen for Kommissionen. Klagere har imidlertid til tider svært ved at forstå, at traktatbrudsprocedurer ikke altid er den bedste måde at løse deres individuelle problemer på. De har også svært ved at acceptere, at Kommissionen er enekompetent til at afgøre, om der skal indledes en traktatbrudsprocedure eller ikke, når den har afsluttet sine undersøgelser.

Efter at have modtaget en række klager om Kommissionens håndtering af disse sager indledte Ombudsmanden en strategisk undersøgelse af, om der forelå underliggende systemiske problemer. Undersøgelsen vedrørte Kommissionens håndtering af traktatbrudsklager inden for den såkaldte "EU-Pilot"-ordning, som fastlægger rammerne for den uformelle del af traktatbrudsprocedurer. Formålet med "EU-Pilot" er gennem uformelle dialoger med medlemsstaterne at afhjælpe overtrædelser af EU-retten i en tidlig fase og undgå brug af den formelle traktatbrudsprocedure. Undersøgelsen omfatter: (i) Kommissionens pligt til at træffe rettidige afgørelser, (ii) information til klagere og (iii) information til offentligheden om EU-Pilot-sager.

Ombudsmanden konstaterede, at Kommissionens tjenestegrene har haft problemer med at behandle traktatbrudsklager hurtigt under "EU-Pilot". Kommissionen har anerkendt disse problemer og vedtog en ny strategi i januar 2017. Heraf fremgår det, at Kommissionen vil forbedre sin håndtering af traktatbrudsprocedurer, navnlig ved at fokusere på systemiske og alvorlige overtrædelser af EU-lovgivningen. Samtidig opdaterede Kommissionen sine procedurer for håndtering af forbindelserne med klagere.

Ombudsmanden glæder sig over, at Kommissionen har gjort bestræbelser på at løse de problemer, der har givet anledning til denne undersøgelse. Hun er dog overbevist om, at Kommissionen kan opnå yderligere forbedringer. Ombudsmanden  afslutter derfor sin undersøgelse med 8 forslag, som Kommissionen bør tage hensyn til for yderligere at forbedre sine forbindelser med klagere og øge gennemsigtigheden af sine handlinger.