• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Afgørelse af Den Europæiske Ombudsmand vedrørende interne procedureregler for behandling af begæringer om aktindsigt og anmodninger om oplysninger

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Procedurerne i denne afgørelse har til formål at sikre, at Ombudsmanden ved behandlingen af begæringer om aktindsigt og anmodninger om oplysninger anvender de højeste standarder for åbenhed og effektivitet.

Begæringer om aktindsigt i dokumenter, som Den Europæiske Ombudsmand er i besiddelse af, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001[1] under overholdelse af Ombudsmandens statut[2].

Denne afgørelse finder også anvendelse på anmodninger om oplysninger modtaget af Ombudsmanden.

Ombudsmanden har vedtaget følgende interne procedurer:

Artikel 1: Modtagelse af begæringer om aktindsigt og anmodninger om oplysninger

1.1 Den ansvarlige tjenestegren for behandlingen af begæringer om aktindsigt og anmodninger om oplysninger er en særlig hertil udpeget enhed.

1.2 Enhver person hos Ombudsmanden, der modtager en begæring om aktindsigt, videresender den straks til den særlige enhed til registrering og behandling.

1.3 Enhver person hos Ombudsmanden, der modtager en skriftlig anmodning om oplysninger, behandler den direkte og hurtigt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør anmodningen om oplysninger sendes til den særlige enhed.

Artikel 2: Begæringer om aktindsigt

2.1 Begæringer om aktindsigt behandles i overensstemmelse med procedurereglerne[3] i artikel 6-10 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Disse regler omfatter retten for den, der har fremsat begæringen, til at genfremsætte begæringen[4], hvis der gives helt eller delvis afslag, eller hvis der ikke afgives svar inden for den fastsatte frist.

2.2 Afgørelser om oprindelige begæringer træffes af chefen for den særlige enhed. En afgørelse om en oprindelig begæring, hvorved det helt eller delvist afslås at give aktindsigt i de ønskede dokumenter, skal begrundes, og den, der har fremsat begæringen, skal oplyses om retten til at genfremsætte begæringen.

2.3 Afgørelser om genfremsatte begæringer træffes af generalsekretæren. En afgørelse om en genfremsat begæring, hvorved det helt eller delvist afslås at give aktindsigt i de ønskede dokumenter, skal begrundes, og den, der har fremsat begæringen, skal oplyses om retten til at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol i henhold til de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.4 Der gives aktindsigt, medmindre visse offentlige eller private interesser skal beskyttes i medfør af undtagelserne i artikel 4 forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.5 Når en begæring om aktindsigt vedrører et dokument, der i forbindelse med en undersøgelse er indhentet fra en fysisk eller juridisk person, en EU-institution eller en medlemsstat under forudsætning af, at det behandles fortroligt, er der en formodning om afslag på aktindsigt i dokumentet i overensstemmelse med Ombudsmandens statut[5].

2.6 I disse tilfælde kan Ombudsmanden af hensyn til gennemsigtigheden tage kontakt til den person, EU-institution eller medlemsstat, der har tilvejebragt dokumentet, for at få fastslået, om der kan gives afkald på fortroligheden, og dokumentet kan udleveres.

Artikel 3: Personoplysninger:

3.1 Når et dokument, som der er anmodet om aktindsigt i, indeholder "personoplysninger" som omhandlet i forordningen om databeskyttelse[6], skal de pågældende personoplysninger behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

3.2 Af hensyn til gennemsigtigheden vil identiteten på ansatte ved Ombudsmanden, der nævnes i forbindelse med udførelsen af deres arbejdsopgaver, normalt blive offentliggjort, medmindre der er gode grunde til ikke at gøre det.

Artikel 4: Anmodninger om oplysninger

4.1 Anmodninger om oplysninger behandles så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 15 arbejdsdage.

4.2 Enhver afgørelse om at afslå at give de ønskede oplysninger skal begrundes[7], og den, der har fremsat anmodningen, skal oplyses om retten til at anmode om en fornyet prøvelse af afgørelsen.

4.3 Efter en anmodning om en fornyet prøvelse foretager generalsekretæren en fornyet prøvelse af afgørelsen om at afslå at give de ønskede oplysninger. Denne fornyede prøvelse foretages så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 15 arbejdsdage.

Artikel 5: Vedtagelse og ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Ombudsmandens afgørelse af 26. maj 2014 vedrørende interne procedureregler for behandling af begæringer om aktindsigt og anmodninger om oplysninger ophæves.

Strasbourg,01/09//2016

Emily O'Reilly

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

[2] Europa-Parlamentets afgørelse vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv, vedtaget af Parlamentet den 9. marts 1994 (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15) og ændret ved dets afgørelse af 14. marts 2002 (EFT L 92 af 9.4.2002, s. 13) og 18. juni 2008 (EUT L 189 af 17.7.2008, s. 25).

[3] Ordet "procedureregler" omfatter også regler om frister, den måde, der gives aktindsigt på, og retten til en fornyet prøvelse.

[4] En "genfremsat begæring" er det udtryk, der anvendes i forordning (EF) nr. 1049/2001 for retten til en fornyet prøvelse.

[5] Ombudsmanden anser følgende dokumenter for at være omfattet af artikel 2.5 i denne afgørelse: 1. følsomme dokumenter som omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 indhentet fra en EU-institution, 2. dokumenter indhentet fra en EU-institution under forudsætning af, at de behandles fortroligt, herunder efter en inspektion, 3. dokumenter indhentet fra en medlemsstat, der er klassificeret som hemmelige i medfør af en lov eller en administrativ bestemmelse, 4. oplysninger indhentet i fortrolighed fra tjenestemænd og øvrige ansatte ved EU gennem vidneudsagn, 5. dokumenter indhentet fra en klager eller tredjemand, som Ombudsmanden med henblik på at beskytte klagerens eller tredjemands legitime interesser klassificerer som fortrolige, enten efter anmodning fra klageren eller den pågældende tredjemand eller af egen drift.

[6] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

[7] Et sådant afslag kan f.eks. være begrundet i fortrolighed, tavshedspligt eller forpligtelsen til ikke at skade klageren eller andre personer.