• Indgiv en klage
 • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Kan han hjælpe Dem?

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over Unionens (EU's) institutioner eller organer. De kan klage til Ombudsmanden over fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af disse institutioner eller organer.

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over medlemsstaternes nationale, regionale eller lokale administrationer, end ikke, når klagen vedrører EU spørgsmål. Mange af sådanne klager kan imidlertid indgives til nationale eller regionale ombudsmænd, eller til udvalg for andragender i nationale eller regionale parlamenter. Kontaktinformationer for alle nationale og regionale ombudsmænd og udvalg for andragender i EU er tilgængelige på Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside: http://www.ombudsman.europa.eu

Hvad er fejl eller forsømmelser?

Fejl eller forsømmelser er ringe eller forfejlet administration. Dette opstår, hvis en institution ikke handler i overensstemmelse med loven eller principperne om god forvaltning, eller hvis den handler i modstrid med menneskerettigheder. Nogle eksempler er:

 • administrative uregelmæssigheder
 • uretfærdighed
 • forskelsbehandling
 • magtmisbrug
 • undladelse af at svare
 • afslag på anmodning om information
 • unødige forsinkelser


Hvilke institutioner og organer er der tale om?

EU's institutioner og organer er, f.eks.:

 • Europa-Parlamentet
 • Rådet for Den Europæiske Union
 • Europa-Kommissionen
 • De Europæiske Fællesskabers Domstol (der kan dog ikke klages over Domstolens udøvelse af sine dømmende funktioner)
 • Den Europæiske Revisionsret

 • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 • Den Europæiske Unions Regionsudvalg
 • Den Europæiske Investeringsbank
 • Den Europæiske Centralbank
 • De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
 • Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
 • Det Europæiske Politikontor (Europol)
 • De decentraliserede organer (såsom Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Det Europæiske Miljøagentur, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked osv.).

Denne liste er ikke udtømmende. Et overblik over Den Europæiske Unions institutioner og andre organer er tilgængelig på: http://www.europa.eu/

Hvem kan klage?

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man klage til Den Europæiske Ombudsmand over fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner eller organer. Virksomheder, foreninger og andre juridiske personer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden.

Hvilket resultat kan forventes?

Det kan være tilstrækkeligt, at Ombudsmandens underretter den relevante institution om en klage, hvorefter den løser problemet. Såfremt sagen i forbindelse med de iværksatte undersøgelser ikke løses på tilfredsstillende måde, forsøger Ombudsmanden så vidt muligt at nå frem til en mindelig løsning, som bringer tilfældet af fejl eller forsømmelser til ophør og imødekommer klageren. Hvis forsøget på at opnå en mindelig løsning mislykkes, kan Ombudsmanden fremsætte forslag til henstillinger, som kan løse sagen. Accepterer institutionen ikke disse henstillinger, kan Ombudsmanden udarbejde en særlig beretning til Europa-Parlamentet.

Hvordan klager man?

Skriv til Ombudsmanden på et hvilket som helst af Unionens traktatsprog (1) og redegør klart for, hvem De er, hvilke EU-institutioner eller -organer De klager over, og hvorfor De klager.

 • En klage skal indgives inden for to år fra den dato, hvor De blev bekendt med de forhold, Deres klage vedrører.
 • De behøver ikke at være personligt berørt af den pågældende fejl eller forsømmelse.
 • De skal allerede have kontaktet den pågældende institution eller det pågældende organ desangående, f.eks. pr. brev.
 • Ombudsmanden behandler ikke spørgsmål, som er ved at blive behandlet af en domstol, eller som allerede er blevet afgjort af en domstol.

Ombudsmanden behandler Deres klage, og informerer Dem om resultatet af sin undersøgelse.

De kan indbringe en klage ved at skrive et brev til Den Europæiske Ombudsmand eller ved at bruge den vedlagte formular. En elektronisk version af formularen er tilgængelig på Ombudsmandens hjemmeside på: http://www.ombudsman.europa.eu

Hvordan kontakter man Den Europæiske Ombudsmand?

 • Pr. post
  Den Europæiske Ombudsmand
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  France
 • Pr. telefon
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Pr. fax
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Hjemmeside
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Siden 1. januar 2007 findes der 23 traktatsprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.