• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Reform af det europæiske netværk af ombudsmænd

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Indledning

Det europæiske netværk af ombudsmænd blev oprettet i 1996 med henblik på at fremme udveksling af information om EU's lovgivning og politikker og udveksle bedste praksis mellem de nationale og regionale ombudsmænd og lignende institutioner i EU-medlemsstaterne, kandidatlandene til EU-medlemskab og de andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt Den Europæiske Ombudsmand og Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender.

Alle medlemmer af netværket har det fælles mål at forsvare borgernes rettigheder og sikre, at offentligheden kan nyde godt af borgervenlige, gennemsigtige, etiske og ansvarlige offentlige forvaltningers ydelser i hele Europa.

Fra tiltrædelsen i oktober 2013 begyndte den nuværende Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly, at udvikle og gennemføre et ambitiøst reformprogram med fokus på tre målsætninger, der gensidigt styrker hinanden:

· gennemslagskraft

· relevans

· synlighed

En af hendes nøgleprioriteter for de kommende år er at reformere netværket i overensstemmelse med disse tre målsætninger for at sikre, at det når sit fulde potentiale med hensyn til at tjene den europæiske offentligheds interesse. Efter høring af medlemmer af netværket via et spørgeskema i 2014, drøftelser i forbindelse med tidligere netværksseminarer, input fra Den Europæiske Ombudsmands medarbejdere og Den Europæiske Ombudsmands egen gennemgang af netværkets aktiviteter er der udarbejdet forslag med henblik på en reform af netværket.

Netværkets hovedformål er bl.a. at gøre det muligt for medlemmerne af netværket at være fuldt orienteret om udviklingen i EU's lovgivning og politikker, navnlig når denne udvikling er af største relevans for deres arbejde på nationalt og regionalt plan, at lette adgangen til ekspertise inden for EU-institutionerne for medlemmer af netværket samt at fremme samarbejde og dialog mellem Den Europæiske Ombudsmand og de andre medlemmer af netværket gennem parallelle undersøgelser, udveksling af bedste praksis og andre initiativer i forbindelse med emner af fælles interesse.

Netværket har særdeles gode muligheder for at blive et livligere og mere dynamisk forum for udveksling og samarbejde ved at udnytte de eksisterende kommunikationskanaler bedre og fokusere på udvalgte politikområder af offentlig interesse.

Den Europæiske Ombudsmand er opsat på at styrke sin koordinerende rolle i netværket ved at være en innovativ og strategisk kilde for netværkets aktiviteter på områder af fælles interesse. Hun har planer om at styrke netværkets synlighed og overføre bedste praksis fra de nationale og regionale forvaltninger til EU-plan og omvendt. Hendes jævnlige kontakt med beslutningstagerne i EU og andre EU-aktører gør det muligt for hende at bringe den europæiske dimension ind i drøftelserne i netværket i endnu højere grad end tidligere.

I Den Europæiske Ombudsmands kontor vil lederen af kommunikationsenheden fortsat være ansvarlig for den overordnede koordinering af netværkets aktiviteter. Endvidere vil lederen af enhed 1 for klager og undersøgelser koordinere parallelle undersøgelser og samarbejdet med netværket om juridiske spørgsmål.

Parallelle undersøgelser

Det fremragende samarbejde mellem medlemmer af netværket og Den Europæiske Ombudsmand gjorde Ombudsmandens undersøgelse på eget initiativ vedrørende Frontex' fælles tilbagesendelsesaktioner meget mere effektiv. Parallelle undersøgelser foretaget af flere nationale ombudsmandskontorer og Den Europæiske Ombudsmand om dette emne har vist, at der er et stort potentiale for et styrket samarbejde mellem medlemmerne af netværket om spørgsmål af fælles interesse. Dette er første gang, at der er opnået et sådant samarbejde via netværket: Det viser det potentiale, der findes med hensyn til flere af sådanne undersøgelser.

Den Europæiske Ombudsmand foreslår derfor at styrke samarbejdet i netværket ved at foretage parallelle undersøgelser om spørgsmål, der involverer EU-forvaltninger og nationale forvaltninger. Undersøgelserne har potentiale til i vidt omfang at øge relevansen og synligheden af netværkets aktiviteter i offentlighedens interesse. De emner, der skal undersøges, skal udvælges nøje, for at tiltaget kan blive vellykket. Indledningen og afslutningen af disse undersøgelser og rapporteringen af resultaterne heraf kunne så vidt muligt afstemmes.

Seminarer

Netværkets seminarer spiller en afgørende rolle med hensyn til at give medlemmerne af netværket mulighed for at drøfte emner og udvikling af fælles interesse, udveksle erfaringer, udvikle samarbejdet med EU-institutionerne og med hinanden og vise den europæiske offentlighed netværkets merværdi.

For at øge netværkets synlighed for offentligheden, beslutningstagerne i EU og andre aktører og forbedre mulighederne for samspil mellem medlemmer af netværket og EU-institutionerne foreslår Den Europæiske Ombudsmand at reformere og modernisere netværkets seminarer.

I stedet for halvårlige nationale og regionale seminarer og seminarer for kontaktpersoner vil Den Europæiske Ombudsmand fra 2016 tilrettelægge ét seminar pr. år i Bruxelles. Det vil være åbent for alle interesserede medlemmer af netværket. Disse seminarer vil have fokus på relevante emner af offentlig interesse på EU-plan og nationalt plan, f.eks. i forbindelse med parallelle undersøgelser. EU-institutionerne og andre aktører med base i Bruxelles, f.eks. paraplyorganisationer på EU-plan, vil blive opfordret til at spille en mere aktiv rolle på seminarerne for at lette udvekslingen af bedste praksis i hele Europa.

Seminarerne vil blive webstreamet live for at gøre det muligt for offentligheden og netværkets medarbejdere i hele Europa at følge seminaret. Emnerne vil blive valgt på en sådan måde, at de også kan skabe opmærksomhed blandt journalister og andre informationsformidlere, og med henblik på at øge netværkets synlighed.

I stedet for at offentliggøre referater på papir i månederne efter hvert arrangement vil videoer, taler og oplæg blive gjort tilgængelige online umiddelbart efter arrangementet. "Arrangementssektionen" på extranettet vil blive gjort tilgængelig for offentligheden og indeholde en offentligt tilgængelig kalender over alle arrangementer, der ikke kun er tilrettelagt af det europæiske netværk af ombudsmænd, men også af andre ombudsmandsnetværk og -institutioner.

Moderniseringen af seminarerne vil i vidt omfang øge deres gennemslagskraft i forhold til offentligheden, medlemmerne af netværket og specialiserede målgrupper, takket være et mere strategisk valg af emner, samt give større muligheder for samspil og debat.

Målrettede møder

Ud over netværkets årlige arrangementer i Bruxelles kunne det også være nyttigt med mere kontakt mellem mindre grupper af ombudsmandskontorer eller udvalg for andragender med henblik på at udveksle oplysninger om parallelle undersøgelser eller andre emner af fælles interesse.

Den Europæiske Ombudsmand foreslår derfor at undersøge muligheden for at tilrettelægge regelmæssige videokonferencer, webinarer eller andre lignende løsninger for at samle medlemmerne af netværket mere regelmæssigt. Sådanne målrettede møder kunne eksempelvis bestå af undersøgerne i parallelle undersøgelser med henblik på at udveksle statusrapporter og koordinere kommunikationsaktiviteter. Når disse målrettede møder er indført, vil extranettet kunne udnyttes bedre til at udveksle information.

Udviklingen af sådanne målrettede møder har potentiale til at øge netværkets relevans for medarbejdere i alle medlemsinstitutioner og fremme samarbejdet. Der er også mulighed for, at de kan tilpasse og udvikle sig for at imødekomme skiftende behov ved at oprette, udvikle, reducere eller opløse grupper, efterhånden som prioriteterne udvikler sig.

Udveksling af netværksinformation

Udvekslingen af netværksinformation via extranettet, nyhedstjenesten Ombudsman Daily News, netværkets nyhedsbrev samt seminarpublikationer er rygraden i netværkets samlede kommunikation. Teknologierne udvikler sig imidlertid, ressourcerne er knappe, og elektronisk informationsudveksling tager i stigende grad over.

Den Europæiske Ombudsmand foreslår derfor at reformere og modernisere den måde, hvorpå netværkets medlemmer interagerer og udveksler information, og stille information til rådighed for offentligheden, når det er hensigtsmæssigt. Hun vil også gerne forbedre netværkets kommunikationsværktøjer for at muliggøre en mere dynamisk dialog blandt medlemmerne af netværket.

Extranettet er det vigtigste værktøj i netværkets informationsudveksling og vil blive moderniseret for at udnytte "forummet" bedre, f.eks. i forbindelse med parallelle undersøgelser eller forberedelse af seminarer. Endvidere bør extranettet på længere sigt blive en mere relevant kilde til information om relevant EU-lovgivning, bedste praksis på ombudsmandskontorerne og indsamling af information om emner af fælles interesse.

På mellemlang sigt vil extranettet blive et egentligt websted for netværket med offentlige sektioner og sektioner, der fortsat vil være forbeholdt netværkets medlemmer.

Den mest læste sektion på extranettet er "nyhedssektionen". Den Europæiske Ombudsmand er i gang med at forbedre Daily News-systemet ved at fuldautomatisere det. Dette betyder, at alle nyheder, der modtages via RSS-feeds fra kontorer i netværket på alle tilgængelige sprog, automatisk vil blive vist i Daily News. Samtidig vil Daily News-abonnenterne kunne vælge, på hvilke sprog og fra hvilke lande og regioner de gerne vil modtage nyheder.

Det er også planen at åbne extranettets "nyhedssektion" og give offentligheden mulighed for at abonnere på Daily News. Dette vil også øge synligheden af netværkets aktiviteter.

Den Europæiske Ombudsmand foreslår også en række ændringer med hensyn til netværkets nyhedsbrev. Da en modernisering af Daily News vil sikre, at medlemmerne af netværket regelmæssigt opdateres om aktuelle nyheder i forbindelse med netværket, foreslår hun, at netværkets kvartalsvise nyhedsbrev erstattes med et årligt nyhedsbrev, med start i 2016. Dette nyhedsbrev vil indeholde rapporter om den vigtigste udvikling i netværket, herunder resultater af parallelle undersøgelser, højdepunkter fra netværksseminarer og andre relevante nyheder. Det vil blive formidlet elektronisk og gjort offentligt tilgængeligt.

Forespørgsler om EU-lovgivningen

Siden netværket blev oprettet har et stort antal ombudsmandskontorer indgivet forespørgsler til Den Europæiske Ombudsmand om spørgsmål om EU-lovgivningen, der er opstået i forbindelse med en undersøgelse. Gennem forespørgselsproceduren, hvor Den Europæiske Ombudsmand bistår netværkets medlemmer ved at indhente ekspertsvar fra EU-institutionerne, er mange undersøgelser foretaget af nationale og regionale ombudsmænd blevet løst på en måde, der ellers ikke havde været mulig.

Forespørgselsproceduren er imidlertid blevet omstændelig og tidskrævende. Den Europæiske Ombudsmand vil derfor reformere proceduren internt ved at fremskynde den med henblik på hurtigere resultater. Dette betyder, at kontorer i netværket kan indgive forespørgsler som tidligere og være sikre på at modtage et svar tids nok til, at de kan anvende det i forbindelse med deres egne undersøgelser. Den Europæiske Ombudsmands kontor vil således udnytte sin jævnlige kontakt med EU-institutionerne mere effektivt for at opnå tilfredsstillende og rettidige resultater for netværket.

Extranettets "forespørgselssektion" vil fortsat kun være tilgængeligt for netværkets medlemmer. Svarene fra EU-institutionerne på forespørgsler om EU-lovgivningen vil være tilgængelige for alle medlemmer af netværket. Der kunne sættes fokus på gode eksempler på forespørgsler i netværkets nye nyhedsbrev.

Ved at gøre proceduren mere synlig og give flere oplysninger om dens positive gennemslagskraft i forhold til kontorerne i netværket kan dens relevans for ombudsmænd og udvalg for andragender øges betydeligt.

Deltagelse i Europa-Kommissionens offentlige høringer om lovgivningsforslag

Europa-Kommissionen iværksætter jævnligt offentlige høringer om sine lovgivningsforslag og politiske løsningsmodeller. Når emnet berører europæiske borgeres rettigheder, kunne alle interesserede medlemmer af netværket indgive et fælles bidrag på grundlag af medlemmernes ekspertise med hensyn til at behandle klager og spørgsmål, der optager borgerne. Dette kunne yderligere styrke netværkets gennemslagskraft og rolle med hensyn til udformningen af EU's politikker.

Open Government Partnership

Den Europæiske Ombudsmand er i stigende grad blevet inddraget i Open Government Partnership (OGP) og glæder sig over, at flere medlemmer af netværket også har taget initiativ til at deltage i dette vigtige projekt. Tyve EU-medlemsstater har nu tilsluttet sig. Den Europæiske Ombudsmand tilskynder ombudsmændene i disse lande til at deltage i OGP-processer som formidlere i dialogen mellem civilsamfundet og offentlige myndigheder som led i de strukturer, der forvalter OGP, eller ved at fremlægge konkrete "anmodninger" i forbindelse med handlingsplanerne. I de otte medlemsstater, der ikke deltager i OGP (Østrig, Belgien, Cypern, Tyskland, Luxembourg, Polen, Portugal og Slovenien), kunne de nationale ombudsmænd eller udvalg for andragender være en vigtig løftestang med hensyn til at sikre deltagelse. Den Europæiske Ombudsmand vil fortsat presse EU-institutionerne til at sikre den størst mulige åbenhed på EU-plan.

Den Europæiske Ombudsmand håber, at alle medlemmer af netværket vil overveje at blive aktivt involveret i OGP. Dette synes at være et ideelt diskussionsemne i forbindelse med et af netværkets fremtidige arrangementer.