Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Zvláštní zprávy

Strana 1 – 10 z {totalResult}}

Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv v rámci strategického šetření OI/2/2017/TE týkajícího se transparentnosti legislativního procesu Rady

Pátek | 10 března 2017

V návaznosti na své šetření transparentnosti legislativní práce v přípravných orgánech Rady EU (dále jen „Rada“) veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová zasílá tuto zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, aby získala jeho podporu v této věci.

Aby mohli občané Evropské unie řádně uplatňovat své demokratické právo účastnit se rozhodovacího procesu EU a požadovat, aby zúčastněné subjekty nesly odpovědnost, musí být všechna projednávání legislativních aktů dostatečně transparentní.

Aby mohli občané po svých vládách požadovat, aby nesly odpovědnost za svá rozhodnutí o právních předpisech EU, musí vědět, jaká stanoviska jejich vlády zaujímaly během legislativního procesu. Zveřejňování těchto informací by také znamenalo povinnost vlád členských států přebírat větší odpovědnost za tyto právní předpisy a odrazovalo by je od „obviňování Bruselu“ za právní předpisy EU, které samy pomohly formulovat a přijmout.

Veřejná ochránkyně práv zahájila toto strategické šetření v březnu 2017. Položila Radě konkrétní otázky, zahájila veřejnou konzultaci a prozkoumala legislativní návrhy Rady.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že současné postupy Rady představují nesprávný úřední postup. Konkrétně kritizovala to, že Rada systematicky nezaznamenává identitu členských států, které zaujímají stanoviska v přípravných orgánech, jakož i rozšířenou praxi omezování přístupu k legislativním dokumentům v průběhu rozhodovacího procesu (tzv. označení „LIMITE“).

Dne 9. února 2018 vydala veřejná ochránkyně práv ve vztahu k Radě tři konkrétní doporučení a několik návrhů na zvýšení transparentnosti jejího legislativního procesu.

Rada na doporučení a návrhy veřejné ochránkyně práv v zákonem předepsané lhůtě tří měsíců neodpověděla.

Vzhledem k důležitosti otázky transparentnosti legislativního procesu považuje veřejná ochránkyně práv za vhodné předložit tuto záležitost Evropskému parlamentu a požádat jej o podporu v rámci snah přesvědčit Radu, aby jednala podle jejích doporučení a návrhů.

Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv v rámci šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury Frontex

Úterý | 06 března 2012

Shrnutí Agentura Frontex[1] odmítla doporučení podané evropským veřejným ochráncem práv v návaznosti na šetření týkající se dodržování norem v oblasti lidských práv touto agenturou a zejména plnění požadavků Listiny základních práv EU. Veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová předkládá Evropskému parlamentu tuto zvláštní zprávu a žádá o jeho podporu v této věci. Řešení otázek přistěhovalectví a z...

Special Report of the European Ombudsman concerning his inquiry into complaint 2591/2010/GG against the European Commission

Pondělí | 20 prosince 2010

Made in accordance with Article 3(6) of the Statute of the European Ombudsman[1] Summary 1. The present case concerns the way in which the European Commission handled a complaint submitted to it in 2006 by 27 citizens' initiatives fighting against what they perceived to be the negative consequences of the expansion of Vienna airport ("the complainants"). The Commission reached the conclusion that ...

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu týkající se nedostatečné spolupráce ze strany Evropské komise ve věci stížnosti 676/2008/RT

Pátek | 28 března 2008

(Vypracováno v souladu se statutem evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod 1. Veřejný ochránce práv se domnívá, že se v tomto případu jedná o principiální otázku. Je toho názoru, že s ním Komise v průběhu šetření této stížnosti nespolupracovala loajálně. Veřejný ochránce práv proto požaduje, aby mu Evropský parlament pomohl zajistit, aby Komise v budoucnu dodržovala povinnost loajální spoluprá...

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti č. 3453/2005/GG

Úterý | 15 listopadu 2005

(Vypracována v souladu s čl. 3 odst. 7 Statutu evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod Veřejný ochránce práv se domnívá, že v této věci byla nastolena důležitá a zásadní otázka týkající se způsobu, jakým Evropská komise vyřizuje stížnosti občanů, jejichž předmětem je porušení právních předpisů Společenství ze strany členského státu. Tato otázka spočívá v tom, zda Komise může místo zahájení říz...

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Radě Evropské unie ve věci stížnosti č. 1487/2005/GG

Středa | 04 května 2005

(Vypracována v souladu s čl. 3 odst. 7 Statutu evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod Veřejný ochránce práv se domnívá, že uvedená věc se dotýká dvou důležitých otázek zásadního rázu, a sice (1) otázky, které jazyky by se měly používat v internetových prezentacích předsednictví EU, a (2) otázky, lze-li Radě přikládat odpovědnost za webové stránky, které spravuje její předsednictví. S ohledem ...

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti č. 289/2005/(WP)GG

Úterý | 22 února 2005

(Vypracována v souladu s čl. 3 odst. 7 Statutu evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod Veřejný ochránce práv se domnívá, že v této věci byla nastolena důležitá a zásadní otázka, totiž zda je Komise oprávněna na základě toho, že není schopna dosáhnout politického konsensu o způsobu postupu, odkládat na neurčito vyřizování stížností na údajné porušení právních předpisů Společenství ze strany čle...

Zvláštní zpráva Evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropské komisi ke stížnosti 185/2005/ELB

Středa | 16 února 2005

(Vypracováno v souladu s čl. 3 odst. 7 statutu Evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod 1. Veřejný ochránce práv se domnívá, že se v tomto případu jedná o závažné principiální otázky. Je toho názoru, že Komise tím, že stanovila absolutní zákaz náboru nezávislých pomocných konferenčních tlumočníků starších 65 let, porušuje zásadu zákazu diskriminace na základě věku. To zakládá případ nesprávného...

Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Evropskému úřadu pro boj proti podvodům ve věci stížnosti 2485/2004/GG

Pondělí | 06 září 2004

(Vypracována podle čl. 3 odst. 7 statutu evropského veřejného ochránce práv[1]) Úvod Veřejný ochránce práv má za to, že současný případ vznáší důležitou principiální otázku a ovlivňuje důvěru občanů v orgány a instituce EU. Občané by měli být schopni důvěřovat přesnosti a úplnosti šetření veřejného ochránce práv. Pokud orgán nebo instituce poskytly veřejnému ochránci práv nepřesné nebo zavádějící ...

Zvláštní zpráva Evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu následující po návrhu doporučení Radě Evropské unie ke stížnosti 2395/2003/GG

Čtvrtek | 18 prosince 2003

(vypracovaná v souladu s čl. 3 odst. 7 statutu Evropského veřejného ochránce práv[1]) Shrnutí Tato zvláštní zpráva se zabývá otázkou, zda by Rada měla zasedat veřejně, kdykoli jedná ve funkci zákonodárného orgánu. Šetření Evropského veřejného ochránce práv v této věci vychází ze stížnosti vznesené v prosinci 2003. V jakém rozsahu jsou zasedání Rady jako legislativního orgánu veřejná, to v současné...