Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí v případu OI/4/2021/MHZ týkajícím se toho, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dodržuje své povinnosti v oblasti základních práv a zajišťuje odpovědnost v souvislosti s jejím rozšířeným mandátem

Pondělí | 18 července 2022

V tomto šetření z vlastní iniciativy se posuzovalo, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dodržuje své povinnosti v oblasti základních práv a transparentnosti podle nařízení 2019/1896 (dále jen „nařízení o agentuře Frontex“), které rozšířilo mandát agentury.

Šetření se zabývalo otázkou, jak agentura Frontex zajišťuje transparentnost svých „operačních plánů“, které vymezují parametry jejích operací, a jak se rozhoduje o tom, že pozastaví, ukončí nebo nezahájí činnost z důvodu obav týkajících se základních práv. V rámci šetření bylo rovněž posouzeno sledování dodržování základních práv při nucených návratech a pokyny agentury Frontex pro proces kontroly osob bez dokladů, které nelegálně překračují nebo se pokoušejí překročit vnější hranice EU.

Na základě šetření předložila veřejná ochránkyně práv agentuře Frontex řadu návrhů s cílem zvýšit její míru odpovědnosti. Veřejná ochránkyně práv vybízí agenturu Frontex, aby byla proaktivně transparentní, pokud jde o operační plány a analýzu základních práv, na nichž její výkonný ředitel zakládá rozhodnutí o zahájení, pozastavení nebo ukončení operací. Navrhuje, aby agentura Frontex vydala zvláštní pokyny pro „kontrolní týmy“, které vedou pohovory s uprchlíky. Veřejná ochránkyně práv rovněž agenturu Frontex vybízí, aby zlepšila monitorování nucených návratů, kdy zaměstnanci agentury Frontex doprovázejí navracené osoby, a aby zajistila lepší podávání zpráv o operacích monitorování.

Rozhodnutí ve věci OI/5/2020/MHZ o fungování mechanismu pro podávání a vyřizování stížností Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v souvislosti s údajným porušováním základních práv a s úlohou úředníka pro otázky základních práv

Středa | 08 června 2022

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření z vlastní iniciativy s cílem prozkoumat, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) řeší údajná porušení základních práv prostřednictvím „mechanismu pro podávání a vyřizování stížností“ a s cílem zabývat se úlohou a nezávislostí úředníka pro otázky základních práv agentury Frontex v tomto ohledu.

V souvislosti s předchozím šetřením veřejná ochránkyně práv doporučila vytvoření nezávislého mechanismu pro vyřizování stížností na operace agentury Frontex. Mechanismus pro podávání a vyřizování stížností byl schválen zákonodárci EU a začal být používán v roce 2016.

Prostřednictvím tohoto mechanismu agentura Frontex vyřizuje stížnosti osob, které jsou přesvědčeny, že byla v souvislosti s operacemi agentury Frontex porušena jejich základní práva. Úlohou úředníka pro otázky základních práv je přímo se zabývat těmito stížnostmi na činnost zaměstnanců agentury Frontex, jakož i zajistit, aby byly náležitě příslušnými orgány prošetřeny stížnosti na zaměstnance vnitrostátních orgánů zapojené do operací agentury Frontex.

Cílem tohoto šetření bylo posoudit, jak agentura Frontex provádí nová pravidla týkající se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv, jež vstoupila v platnost v listopadu 2019. Šetření se rovněž snažilo posoudit celkovou účinnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností s ohledem na obavy veřejnosti, pokud jde o porušování základních práv v souvislosti s operacemi agentury Frontex.

Od jeho vytvoření byl v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností zpracován velmi malý počet stížností a dosud žádná stížnost na činnost zaměstnanců agentury Frontex. Od roku 2016 do ledna 2021 obdržel úředník pro otázky základních práv 69 stížností, z čehož 22 bylo přípustných. Jelikož se na operacích podílí zaměstnanci z různých subjektů, kteří se zodpovídají různým orgánům, může být pro případné stěžovatele složité určit údajné pachatele a pochopit, jak a komu mohou oznámit údajná porušení práv, a usilovat o nápravu vhodnými cestami.

V tomto šetření veřejná ochránkyně práv rovněž přezkoumala stížnosti, které byly zpracovány v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, a zjistila několik nedostatků, které mohou jednotlivcům ztěžovat oznamování údajných porušení základních práv a úsilí o nápravu. V rámci šetření veřejné ochránkyně práv se rovněž zjistilo, že v agentuře Frontex došlo ke zpoždění při provádění nových povinností týkajících se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv.

Na základě tohoto šetření veřejná ochránkyně práv předložila agentuře Frontex řadu doporučení ke zlepšení, jejichž cílem je zlepšit dostupnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností pro případné oběti porušování základních práv a posílit odpovědnost agentury Frontex za její operace a také odpovědnost všech, kdo se na nich podílejí. Jedná se například o doporučení ohledně toho, jak pomoci případným obětem porušování základních práv, aby si byly vědomy možností nápravy a oznamování incidentů, jakož i doporučení na zlepšení způsobu zpracování stížnost a toho, jaká jsou v souvislosti s nimi prováděna návazná opatření.