Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí týkající se odmítnutí Rady Evropské unie poskytnout veřejnosti plný přístup k právnímu stanovisku týkajícímu se obchodní dohody EU se Spojeným královstvím (případ 717/2021/SF)

Pátek | 17 června 2022

Případ se týkal odmítnutí Rady Evropské unie zveřejnit v plném rozsahu stanovisko jejího právního útvaru k povaze dohody o obchodu a spolupráci uzavřené mezi Spojeným královstvím a EU. Rada argumentovala tím, že úplné zveřejnění by poškodilo mezinárodní vztahy EU, právní poradenství a probíhající rozhodovací proces.

Veřejná ochránkyně práv shledala, že informace obsažené ve stanovisku nemají citlivou povahu a že argumenty Rady nejsou přesvědčivé. Jako řešení tedy navrhla, aby Rada poskytla ke stanovisku co nejširší přístup.

Rada tento návrh řešení nepřijala. Veřejná ochránkyně práv se domnívá se, že odmítnutí Rady poskytnout široké veřejnosti přístup ke stanovisku představuje nesprávný úřední postup, a v tomto smyslu vydala doporučení.

Rada doporučení veřejné ochránkyně práv zamítla. Veřejná ochránkyně práv tedy případ uzavírá potvrzením zjištění nesprávného úředního postupu.

Doporučení týkající se odmítnutí Rady Evropské unie poskytnout veřejnosti plný přístup k právnímu stanovisku týkajícímu se obchodní dohody EU se Spojeným královstvím (věc 717/2021/DL)

Čtvrtek | 24 února 2022

Stěžovatel požádal o přístup veřejnosti ke stanovisku právní služby Rady Evropské unie k právní povaze dohody o obchodu a spolupráci uzavřené mezi Spojeným královstvím a EU.

Rada poskytla k uvedenému stanovisku pouze velmi omezený přístup se zdůvodněním, že úplné zpřístupnění by poškodilo její mezinárodní vztahy, právní poradenství a probíhající rozhodovací proces.

Veřejná ochránkyně práv měla za to, že informace obsažené ve stanovisku nejsou citlivé. Zastávala názor, že Rada neprokázala, jak by zpřístupnění stanoviska konkrétně a skutečně ohrozilo veřejný zájem týkající se mezinárodních vztahů. Rovněž usoudila, že není jasné, jak by zpřístupnění stanoviska ohrozilo schopnost Rady zajistit si nezávislé, objektivní a komplexní poradenství. Veřejná ochránkyně práv se naopak přikláněla k názoru, že větší transparentnost by posílila legitimitu dohody.

Jako řešení navrhla, aby Rada poskytla co nejširší přístup ke stanovisku své právní služby. Rada se tímto návrhem řešení neřídila.

Vzhledem k tomu, že Rada argumenty uvedené v návrhu řešení nevyvrátila ani se k nim nevyjádřila, veřejná ochránkyně práv trvá na svém názoru. Domnívá se, že odmítnutí Rady poskytnout široké veřejnosti přístup ke stanovisku představuje nesprávný úřední postup, a vydala příslušné doporučení, jak tento problém řešit.

Rozhodnutí o odmítnutí přístupu veřejnosti k dokumentům týkajícím se „skupiny přátelství mezi EU a Čínou“ ze strany Evropského parlamentu (případ 1542/2021/SF)

Pátek | 28 ledna 2022

Případ se týkal žádosti o přístup ke čtyřem dokumentům souvisejícím se „skupinou přátelství mezi EU a Čínou“, což je neoficiální skupina poslanců EP.

Předseda Evropského parlamentu požádal poradní výbor Parlamentu pro chování poslanců, aby posoudil, zda předseda skupiny splnil svou povinnost oznámit veškerou podporu, kterou obdržel v souvislosti s činností skupiny. Uvedené čtyři dokumenty byly součástí řízení před poradním výborem.

Parlament k těmto čtyřem dokumentům odmítl poskytnout přístup, přičemž se v podstatě odvolal na důvěrnost řízení před poradním výborem.

Tým veřejné ochránkyně práv pověřený šetřením tyto čtyři dokumenty přezkoumal a setkal se s příslušnými zaměstnanci Parlamentu, aby získal další informace o rozhodnutí Parlamentu o odmítnutí přístupu k dokumentům. Veřejná ochránkyně práv shledala, že rozhodnutí Parlamentu o odmítnutí přístupu k dokumentům bylo vzhledem k příslušné judikatuře odůvodněné.

Vyhlídka na zveřejnění takových dokumentů, jako jsou dotčené dokumenty v tomto případě, by totiž mohla poradní výbor připravit o nezbytné informace v rámci jeho šetření. Kromě toho by zveřejnění v tomto případě vedlo k tomu, že by bylo zpřístupněno jen málo nebo žádné další podstatné informace o dané záležitosti. Veřejná ochránkyně práv tedy šetření uzavřela s konstatováním, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.

Decision on the European Commission’s refusal to grant access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China (case 1379/2020/MAS)

Pondělí | 06 září 2021

The case concerned the refusal of the European Commission to grant public access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China. The Commission did not identify for the complainant the documents falling within the scope of his request and refused access without individually and specifically examining them. Instead, it invoked a general presumption of confidentiality based on the protection of commercial interests and the purpose of investigations.

The Ombudsman had doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case, notably given that the documents in question are now more than nine years old. She made a proposal for a solution, asking the Commission to provide the complainant with a list of the documents covered by his request and to examine specifically and individually each of the documents with a view to considering their disclosure.

While the Commission produced a list of the documents in question, it refused to examine specifically and individually the documents covered by the request.

It is settled case-law that the Commission is not obliged to apply a general presumption - it is an option. The Commission could have made use of that option and thereby followed the Ombudsman’s proposal for solution, to deliver greater transparency in this case. As the Commission’s reply to the Ombudsman’s proposal does not indicate any flexibility on this matter, the Ombudsman considers it appropriate to close her inquiry at this stage setting out her findings.

She maintains her doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case. She hopes the Court will clarify this issue when given the opportunity.