Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí ve věci OI/5/2020/MHZ o fungování mechanismu pro podávání a vyřizování stížností Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v souvislosti s údajným porušováním základních práv a s úlohou úředníka pro otázky základních práv

Úterý | 15 června 2021

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření z vlastní iniciativy s cílem prozkoumat, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) řeší údajná porušení základních práv prostřednictvím „mechanismu pro podávání a vyřizování stížností“ a s cílem zabývat se úlohou a nezávislostí úředníka pro otázky základních práv agentury Frontex v tomto ohledu.

V souvislosti s předchozím šetřením veřejná ochránkyně práv doporučila vytvoření nezávislého mechanismu pro vyřizování stížností na operace agentury Frontex. Mechanismus pro podávání a vyřizování stížností byl schválen zákonodárci EU a začal být používán v roce 2016.

Prostřednictvím tohoto mechanismu agentura Frontex vyřizuje stížnosti osob, které jsou přesvědčeny, že byla v souvislosti s operacemi agentury Frontex porušena jejich základní práva. Úlohou úředníka pro otázky základních práv je přímo se zabývat těmito stížnostmi na činnost zaměstnanců agentury Frontex, jakož i zajistit, aby byly náležitě příslušnými orgány prošetřeny stížnosti na zaměstnance vnitrostátních orgánů zapojené do operací agentury Frontex.

Cílem tohoto šetření bylo posoudit, jak agentura Frontex provádí nová pravidla týkající se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv, jež vstoupila v platnost v listopadu 2019. Šetření se rovněž snažilo posoudit celkovou účinnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností s ohledem na obavy veřejnosti, pokud jde o porušování základních práv v souvislosti s operacemi agentury Frontex.

Od jeho vytvoření byl v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností zpracován velmi malý počet stížností a dosud žádná stížnost na činnost zaměstnanců agentury Frontex. Od roku 2016 do ledna 2021 obdržel úředník pro otázky základních práv 69 stížností, z čehož 22 bylo přípustných. Jelikož se na operacích podílí zaměstnanci z různých subjektů, kteří se zodpovídají různým orgánům, může být pro případné stěžovatele složité určit údajné pachatele a pochopit, jak a komu mohou oznámit údajná porušení práv, a usilovat o nápravu vhodnými cestami.

V tomto šetření veřejná ochránkyně práv rovněž přezkoumala stížnosti, které byly zpracovány v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, a zjistila několik nedostatků, které mohou jednotlivcům ztěžovat oznamování údajných porušení základních práv a úsilí o nápravu. V rámci šetření veřejné ochránkyně práv se rovněž zjistilo, že v agentuře Frontex došlo ke zpoždění při provádění nových povinností týkajících se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv.

Na základě tohoto šetření veřejná ochránkyně práv předložila agentuře Frontex řadu doporučení ke zlepšení, jejichž cílem je zlepšit dostupnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností pro případné oběti porušování základních práv a posílit odpovědnost agentury Frontex za její operace a také odpovědnost všech, kdo se na nich podílejí. Jedná se například o doporučení ohledně toho, jak pomoci případným obětem porušování základních práv, aby si byly vědomy možností nápravy a oznamování incidentů, jakož i doporučení na zlepšení způsobu zpracování stížnost a toho, jaká jsou v souvislosti s nimi prováděna návazná opatření.

Rozhodnutí ve věci 233/2021/OAM týkající se způsobu, jakým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se údajů o sledování plavidel používaných při námořních operacích agentury Frontex

Úterý | 30 března 2021

Případ se týkal odmítnutí Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) udělit veřejnosti přístup k údajům o sledování několika plavidel používaných při jejích námořních operacích v Egejském moři. Stěžovatel požádal o přístup ke konkrétním typům údajů týkajících se umístění plavidel. Agentura Frontex nejprve určila několik dokumentů obsahujících informace o místech, kde se plavidla nacházela, odmítla však poskytnout veřejnosti přístup z důvodu, že by to ohrozilo veřejný zájem, pokud jde o veřejnou bezpečnost. Ve své závěrečné odpovědi agentura Frontex uvedla, že nemá k dispozici žádné dokumenty obsahující požadované konkrétní údaje.

Veřejná ochránkyně práv tuto záležitost prošetřila a potvrdila, že agentura Frontex opravdu nemá dokumenty obsahující konkrétní požadované údaje. Posoudila nicméně věcný postoj agentury Frontex, pokud jde o dokumenty obsahující obdobné údaje, mimo jiné údaje o poloze plavidel, a dospěla k závěru, že zamítnutí je odůvodněné.

Veřejná ochránkyně práv vyzvala agenturu Frontex, aby při odpovědích na žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům postupovala jednotně. Agentura Frontex by měla zejména pečlivě ověřovat, jaké dokumenty má k dispozici, a poskytovat žadatelům komplexní vysvětlení.