Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům, které zpřístupnila v návaznosti na předchozí žádosti o přístup k dokumentům (případ 4/2022/SF)

Pátek | 09 září 2022

Stěžovatel, novinář, požádal o přístup veřejnosti ke všem dokumentům, které agentura Frontex na základě žádostí o přístup veřejnosti zpřístupnila v letech 2016 až 2018 a od listopadu 2020 do dne podání jeho žádosti v prosinci 2021. Rovněž požádal o přístup k předloženým žádostem.

Agentura Frontex vyhodnotila žádost jako rozsáhlou a navrhla stěžovateli, aby ji rozdělil do několika jednotlivých žádostí, které by se vyřizovaly postupně. Stěžovatel toto vysvětlení odmítl a obrátil se na úřad veřejného ochránce práv.

V průběhu šetření stěžovatel omezil svou žádost na již zpřístupněné dokumenty, které mu agentura Frontex, i když s určitým zpožděním, poskytla. Ačkoli veřejná ochránkyně práv není přesvědčena, že agentura Frontex vyřídila žádost v souladu se standardy, které mohou občané od subjektů EU očekávat, rozhodla se případ uzavřít. Požádala však agenturu Frontex, aby ji informovala, jak bude v budoucnu ve svém veřejném rejstříku poskytovat přístup k dokumentům zpřístupňovaným na základě žádostí o přístup veřejnosti.

Rozhodnutí o odmítnutí Rady EU poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům týkajícím se neformálních ujednání se zeměmi mimo EU o navracení migrantů (dohod o zpětném přebírání osob) (případ 815/2022/MIG)

Čtvrtek | 01 září 2022

Případ se týkal žádosti dvou výzkumných pracovníků o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s neformálními dohodami o navracení a zpětném přebírání nelegálních migrantů, které EU uzavřela se šesti zeměmi mimo EU. Rada EU přístup odmítla s odůvodněním, že zpřístupnění dokumentů by mohlo ohrozit mezinárodní vztahy.

Tým veřejné ochránkyně práv, který prováděl šetření, nahlédl do dotčených dokumentů a získal od Rady doplňující vysvětlení, včetně důvěrných informací. Na základě toho a s ohledem na široký prostor pro uvážení, který mají orgány EU v případech, kdy se domnívají, že je ohrožen veřejný zájem v otázce mezinárodních vztahů, veřejná ochránkyně práv shledala, že rozhodnutí Rady odmítnout přístup nebylo zjevně nesprávné. Vzhledem k tomu, že dotčený veřejný zájem nemůže mít přednost před jiným veřejným zájmem, který je považován za důležitější, veřejná ochránkyně práv případ uzavřela a shledala, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu. Je však třeba vyvinout veškeré úsilí a ujistit veřejnost, že jsou dodržována základní práva migrantů a že v tomto procesu jsou zavedeny odpovídající záruky.

Rozhodnutí o odmítnutí Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k neformální dohodě s Gambií o navracení migrantů (případ 1271/2022/MIG)

Čtvrtek | 01 září 2022

Případ se týkal žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s neformální dohodou o navracení a zpětném přebírání nelegálních migrantů, kterou EU uzavřela s Gambií. Komise přístup odmítla s odůvodněním, že zpřístupnění dohody by mohlo ohrozit mezinárodní vztahy.

Tým veřejné ochránkyně práv, který prováděl šetření, nahlédl do dotčeného dokumentu a v rámci souběžného šetření také nahlédl do pěti podobných dohod uzavřených s jinými zeměmi mimo EU a souvisejících dokumentů. Na základě toho a s ohledem na široký prostor pro uvážení, který mají orgány EU v případech, kdy se domnívají, že je ohrožen veřejný zájem v otázce mezinárodních vztahů, veřejná ochránkyně práv shledala, že rozhodnutí Komise odmítnout přístup nebylo zjevně nesprávné. Vzhledem k tomu, že dotčený veřejný zájem nemůže mít přednost před jiným veřejným zájmem, který je považován za důležitější, veřejná ochránkyně práv případ uzavřela a shledala, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu. Poznamenala však, že je třeba vyvinout veškeré úsilí a ujistit veřejnost, že základní práva migrantů jsou chráněna dostatečně a že v tomto procesu jsou zavedeny odpovídající záruky.

 

Rozhodnutí týkající se způsobu, jakým Evropská komise vyřizovala žádost o přístup veřejnosti k e-mailům svých zástupců, kteří působí v Řecku, v souvislosti s migrační situací ve dvou hotspotech (věc 211/2022/TM)

Úterý | 28 června 2022

Stěžovatel požádal Evropskou komisi o přístup k e-mailům od jejich zástupců, kteří působí v Řecku, týkajícím se migrační situace ve dvou hotspotech. Na základě těchto e-mailů a dalších informací Komise vypracovává „denní zprávy“ a „zprávy o řízení migrace“. V odpovědi na žádost stěžovatele Komise poskytla rozsáhlý přístup k denním zprávám a zprávám o řízení migrace, ale neurčila e-maily svých zástupců na místě, na které by se žádost mohla vztahovat.

V průběhu šetření Komise objasnila, že příslušné e-maily nepovažuje za „dokumenty“ ve smyslu právních předpisů EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Komise se rovněž nedomnívala, že uvedené e-maily splňují kritéria pro zápis do jejího systému správy dokumentů. Komise rovněž potvrdila, že e-maily požadované stěžovatelem již neexistují, neboť v souladu s platnou politikou uchovávání údajů byly smazány.

Vzhledem k tomu, že e-maily požadované stěžovatelem byly „dokumenty“ ve smyslu právních předpisů EU o přístupu veřejnosti k dokumentům, Komise měla určit a posoudit, zda veřejnosti měl být poskytnut přístup k dokumentům, které v době podání žádosti o přístup ještě existovaly. Skutečnost, že Komise tak neučinila, představuje nesprávný úřední postup.

Vzhledem k tomu, že Komise informovala veřejnou ochránkyni práv o tom, že příslušné dokumenty již neexistují, doporučení vyzývající Komisi, aby je nyní identifikovala a posoudila, by již nemělo smysl a další šetření v této věci nejsou odůvodněná.

Veřejná ochránkyně práv vyzývá Komisi, aby v souladu s právními předpisy EU o přístupu k dokumentům a s ohledem na její zjištění v této věci určila a posoudila všechny dokumenty, na něž by se mohla vztahovat jakákoli žádost předložená v budoucnosti.

 

Rozhodnutí ve věci OI/5/2020/MHZ o fungování mechanismu pro podávání a vyřizování stížností Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v souvislosti s údajným porušováním základních práv a s úlohou úředníka pro otázky základních práv

Středa | 08 června 2022

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření z vlastní iniciativy s cílem prozkoumat, jak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) řeší údajná porušení základních práv prostřednictvím „mechanismu pro podávání a vyřizování stížností“ a s cílem zabývat se úlohou a nezávislostí úředníka pro otázky základních práv agentury Frontex v tomto ohledu.

V souvislosti s předchozím šetřením veřejná ochránkyně práv doporučila vytvoření nezávislého mechanismu pro vyřizování stížností na operace agentury Frontex. Mechanismus pro podávání a vyřizování stížností byl schválen zákonodárci EU a začal být používán v roce 2016.

Prostřednictvím tohoto mechanismu agentura Frontex vyřizuje stížnosti osob, které jsou přesvědčeny, že byla v souvislosti s operacemi agentury Frontex porušena jejich základní práva. Úlohou úředníka pro otázky základních práv je přímo se zabývat těmito stížnostmi na činnost zaměstnanců agentury Frontex, jakož i zajistit, aby byly náležitě příslušnými orgány prošetřeny stížnosti na zaměstnance vnitrostátních orgánů zapojené do operací agentury Frontex.

Cílem tohoto šetření bylo posoudit, jak agentura Frontex provádí nová pravidla týkající se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv, jež vstoupila v platnost v listopadu 2019. Šetření se rovněž snažilo posoudit celkovou účinnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností s ohledem na obavy veřejnosti, pokud jde o porušování základních práv v souvislosti s operacemi agentury Frontex.

Od jeho vytvoření byl v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností zpracován velmi malý počet stížností a dosud žádná stížnost na činnost zaměstnanců agentury Frontex. Od roku 2016 do ledna 2021 obdržel úředník pro otázky základních práv 69 stížností, z čehož 22 bylo přípustných. Jelikož se na operacích podílí zaměstnanci z různých subjektů, kteří se zodpovídají různým orgánům, může být pro případné stěžovatele složité určit údajné pachatele a pochopit, jak a komu mohou oznámit údajná porušení práv, a usilovat o nápravu vhodnými cestami.

V tomto šetření veřejná ochránkyně práv rovněž přezkoumala stížnosti, které byly zpracovány v rámci mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, a zjistila několik nedostatků, které mohou jednotlivcům ztěžovat oznamování údajných porušení základních práv a úsilí o nápravu. V rámci šetření veřejné ochránkyně práv se rovněž zjistilo, že v agentuře Frontex došlo ke zpoždění při provádění nových povinností týkajících se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a úředníka pro otázky základních práv.

Na základě tohoto šetření veřejná ochránkyně práv předložila agentuře Frontex řadu doporučení ke zlepšení, jejichž cílem je zlepšit dostupnost mechanismu pro podávání a vyřizování stížností pro případné oběti porušování základních práv a posílit odpovědnost agentury Frontex za její operace a také odpovědnost všech, kdo se na nich podílejí. Jedná se například o doporučení ohledně toho, jak pomoci případným obětem porušování základních práv, aby si byly vědomy možností nápravy a oznamování incidentů, jakož i doporučení na zlepšení způsobu zpracování stížnost a toho, jaká jsou v souvislosti s nimi prováděna návazná opatření.