Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o odmítnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) udělit přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se výroby mRNA vakcín proti COVID-19 (případ 1458/2021/MIG)

Středa | 10 listopadu 2021

Případ se týkal žádosti o přístup veřejnosti k částem žádosti o registraci vakcíny mRNA proti COVID-19, která obsahovala podrobná vysvětlení způsobu výroby vakcíny. Agentura EMA odepřela přístup k dokumentům, jelikož se domnívala, že jejich zpřístupnění by ohrozilo obchodní zájmy výrobce, a jelikož neexistoval převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentů.

Veřejná ochránkyně práv souhlasí s tím, že informace v požadovaných dokumentech jsou podle práva EU obchodními informacemi, neboť jejich znalost by pomohla konkurenčním výrobcům. Pokud jde o to, zda existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentů, i když existují důvody, proč by informace týkající se bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku (například výsledky klinických hodnocení) měly být vždy zveřejňovány, totéž se obvykle nevztahuje na podrobné informace o způsobu výroby léčivého přípravku.

Při posuzování veřejného zájmu na zpřístupnění informací o výrobě v tomto případě veřejná ochránkyně práv konstatuje, že agentura EMA poskytuje shrnutí informací o výrobě.

Veřejná ochránkyně práv uznává mínění stěžovatele v tomto případě ohledně dotčených širších veřejných zájmů, domnívá se však, že se jedná převážně o politické otázky, které musí řešit politicky odpovědné osoby.

Veřejná ochránkyně práv měla proto za to, že postoj agentury EMA je v souladu s judikaturou EU, a šetření ukončila, aniž by zjistila nesprávný úřední postup.

Doporučení týkající se toho, jak Evropská komise vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se kvality ochranných roušek distribuovaných během pandemie COVID-19 (případ 790/2021/MIG)

Pátek | 05 listopadu 2021

Stěžovatel požádal o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se 1,5 milionu ochranných roušek, které Komise zakoupila v rané fázi pandemie COVID-19 a které nesplňovaly požadovaný standard kvality. Komise určila celkem 134 dokumentů, a přestože poskytnutí konečné odpovědi stěžovateli trvalo deset měsíců, přístup široké veřejnosti udělila. Stěžovatel napadl odmítnutí Komise poskytnout přístup k dvanácti dokumentům (k jejich částem) a konkrétně to, že se odvolávala na nutnost chránit obchodní zájmy dotčeného výrobce.

Veřejná ochránkyně práv shledala, že předmětné informace nelze rozumně považovat za obchodně citlivé ve smyslu pravidel EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Dále zdůraznila, že i kdybychom připustili, že se Komise může důvodně dovolávat výjimky za účelem ochrany obchodních zájmů, předmětné informace se týkají výrobků, které EU zakoupila z peněz daňových poplatníků na ochranu veřejného zdraví během nejzávažnější celosvětové zdravotní krize za více než sto let. Vzhledem k tomu, že s nakoupenými rouškami byly problémy, veřejná ochránkyně práv se domnívá, že existuje silný zájem veřejnosti vědět, jaké kroky byly podniknuty s cílem zajistit, aby do oběhu nebyly uvedeny a používány žádné vadné roušky.

Veřejná ochránkyně práv proto vyjádřila názor, že odmítnutí přístupu veřejnosti ze strany Komise v tomto případě představuje nesprávný úřední postup. Doporučila, aby Komise svůj postoj přehodnotila s cílem poskytnout výrazně rozšířený, ne-li plný přístup k předmětným dokumentům.