Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropská komise řešila obavy ohledně složení fóra na vysoké úrovni pro unii kapitálových trhů a údajné střety zájmů některých členů fóra (případ 1777/2020/KR)

Středa | 27 října 2021

Toto šetření na základě stížnosti se týkalo fóra na vysoké úrovni pro navrhovanou unii kapitálových trhů EU, což je expertní skupina Komise. Na fóru se sešli vedoucí představitelé průmyslu a přední mezinárodní odborníci a akademičtí pracovníci za účelem rozvinutí nových myšlenek týkajících se souvisejících politik pro Komisi a v roce 2020 vypracovali zprávu s doporučeními.

Po rozsáhlé kontrole dokumentů Komise a po schůzce s Komisí v rámci šetření veřejná ochránkyně práv zjistila dva případy nesprávného úředního postupu:

1. Řadu členů fóra s vazbami na finanční instituce Komise považovala za nezávislé a zastupující veřejný zájem. S cílem zmírnit rizika střetů zájmů, která Komise zjistila, uplatnila obecná opatření. Veřejná ochránkyně práv tato opatření pečlivě posoudila a shledala je nedostatečnými.

2. Na základě chybné kategorizace členů fóra Komise zveřejnila rozdělení na členy fóra, kteří měli být nezávislí, a členy fóra, kteří zastupovali společný zájem různých zainteresovaných organizací, což se výrazně lišilo od skutečnosti.

Veřejná ochránkyně práv vydala doporučení.

Odpověď Komise na doporučení veřejné ochránkyně práv neobsahovala žádné nové informace a nemění zjištění šetření.

Veřejná ochránkyně práv uzavírá své šetření tím, že potvrzuje svá zjištění a doporučení.

 

Rozhodnutí ve věci 1564/2020/TE o odmítnutí Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění poskytnout veřejnosti přístup k hlasováním a rozpravám jeho rady orgánů dohledu o návrzích regulačních technických norem

Úterý | 18 května 2021

Věc se týkala odmítnutí Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) poskytnout veřejnosti přístup k výsledkům hlasování a souvisejícím rozpravám rady orgánů dohledu o návrzích regulačních technických norem týkajících se balíčků retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.

Veřejná ochránkyně práv věc prošetřila a dospěla k předběžnému závěru, že návrh regulačních technických norem ve znění přijatém radou orgánů dohledu orgánu EIOPA a veškeré další dokumenty související s jejich přijetím představují důležité prvky procesu přijetí navazujícího aktu v přenesené pravomoci ze strany Evropské komise. V této souvislosti veřejnou ochránkyni práv nepřesvědčily argumenty předložené orgánem EIOPA na odmítnutí přístupu veřejnosti a zaujala předběžné stanovisko, že by orgán EIOPA měl požadované informace zveřejnit.

Orgán EIOPA na předběžný závěr veřejné ochránkyně práv zareagoval kladně. Zavázal se, že požadované informace zveřejní a zajistí, aby budoucí zápisy z jednání jeho rady orgánů dohledu obsahovaly náležité informace o hlasování členů rady ohledně rozhodnutí o legislativních dokumentech. Veřejná ochránkyně práv reakci orgánu EIOPA a jím přijatá opatření uvítala a šetření uzavřela.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Úterý | 04 května 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.