Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o odmítnutí Evropského orgánu pro bankovnictví poskytnout veřejnosti přístup k hlasováním a rozpravám jeho rady orgánů dohledu v souvislosti s údajným porušením práva Unie vnitrostátními orgány dohledu (případ 615/2021/TE)

Pondělí | 07 února 2022

Stížnost se týkala odmítnutí Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) poskytnout veřejnosti přístup k záznamům o hlasování jeho rady orgánů dohledu (dále jen „rada“) o dvou návrzích doporučení v souvislosti s porušením práva Unie. Doporučení v souvislosti s porušením práva Unie mohou být vydána v návaznosti na šetření orgánu EBA týkající se možného porušení práva Unie ze strany vnitrostátních orgánů dohledu. Dotčené návrhy doporučení v souvislosti s porušením práva Unie, určené orgánům dohledu Malty, Dánska a Estonska, se týkaly údajného praní peněz maltskou bankou Pilatus Bank a estonskou pobočkou dánské banky Danske Bank.

Stěžovatel rovněž tvrdil, že došlo ke střetu zájmů, neboť má podezření, že se příslušných hlasování účastnili členové rady zastupující vnitrostátní orgány dohledu Malty, Dánska a Estonska.

V odpovědi na předběžné posouzení tohoto případu ze strany veřejné ochránkyně práv orgán EBA oba dotčené záznamy o hlasování zveřejnil. Veřejná ochránkyně práv tento krok uvítala a domnívala se, že zveřejněním dokumentů byl tento aspekt stížnosti ze strany orgánu EBA vyřešen. Veřejná ochránkyně práv je toho názoru, že zveřejnění záznamů o hlasování přispěje k tomu, aby členové rady orgánu EBA jednali nezávisle a v zájmu EU. Vyzývá orgán EBA, aby stejně postupoval i v budoucnu.

Pokud jde o otázku střetu zájmů, odhalila kontrola dokumentů provedená vyšetřovacím týmem veřejné ochránkyně práv, že dotčení členové rady skutečně hlasovali o tom, zda má orgán EBA vydat doporučení v souvislosti s porušením práva Unie, které se mělo týkat jejich vlastních orgánů dohledu. Ačkoli podle orgánu EBA v té době platný jednací řád neukládal vyloučení člena rady z hlasování, veřejná ochránkyně práv byla toho názoru, že z povinnosti jednat nezávisle a v zájmu EU vyplývá, že tito členové rady se hlasování účastnit neměli.

Vzhledem k tomu, že orgán EBA přijal v lednu 2020 nový jednací řád rady a nové zásady v oblasti střetu zájmů osob, jež nejsou zaměstnanci, které podle všeho zabrání tomu, aby v budoucnu docházelo k podobným střetům zájmů, domnívá se veřejná ochránkyně práv, že v této fázi není důvod k dalšímu šetření. Šetření proto uzavřela a znovu uvítala významný pokrok, jehož bylo dosaženo díky ochotě řídicích orgánů orgánu EBA zajistit větší transparentnost.

 

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropská komise řešila obavy ohledně složení fóra na vysoké úrovni pro unii kapitálových trhů a údajné střety zájmů některých členů fóra (případ 1777/2020/KR)

Středa | 27 října 2021

Toto šetření na základě stížnosti se týkalo fóra na vysoké úrovni pro navrhovanou unii kapitálových trhů EU, což je expertní skupina Komise. Na fóru se sešli vedoucí představitelé průmyslu a přední mezinárodní odborníci a akademičtí pracovníci za účelem rozvinutí nových myšlenek týkajících se souvisejících politik pro Komisi a v roce 2020 vypracovali zprávu s doporučeními.

Po rozsáhlé kontrole dokumentů Komise a po schůzce s Komisí v rámci šetření veřejná ochránkyně práv zjistila dva případy nesprávného úředního postupu:

1. Řadu členů fóra s vazbami na finanční instituce Komise považovala za nezávislé a zastupující veřejný zájem. S cílem zmírnit rizika střetů zájmů, která Komise zjistila, uplatnila obecná opatření. Veřejná ochránkyně práv tato opatření pečlivě posoudila a shledala je nedostatečnými.

2. Na základě chybné kategorizace členů fóra Komise zveřejnila rozdělení na členy fóra, kteří měli být nezávislí, a členy fóra, kteří zastupovali společný zájem různých zainteresovaných organizací, což se výrazně lišilo od skutečnosti.

Veřejná ochránkyně práv vydala doporučení.

Odpověď Komise na doporučení veřejné ochránkyně práv neobsahovala žádné nové informace a nemění zjištění šetření.

Veřejná ochránkyně práv uzavírá své šetření tím, že potvrzuje svá zjištění a doporučení.