Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí o způsobu, jakým Evropská komise zapojila zúčastněné strany a řešila střety zájmů při přezkumu cílů v oblasti ochrany při hodnocení environmentálních rizik pesticidů (případ 1402/2020/TE)

Pondělí | 08 listopadu 2021

Případ se týkal probíhajícího přezkumu kritérií pro hodnocení environmentálních rizik u pesticidů, tzv. „konkrétních cílů v oblasti ochrany“, prováděného Evropskou komisí. Stěžovatelka, organizace na ochranu životního prostředí, byla znepokojena navrhovanou metodou a tvrdila, že existují střety zájmů s odborníky podílejícími se na návrhu této metody.

Veřejná ochránkyně práv zahájila šetření jednoho aspektu stížnosti, který se týkal výběru odborníka Komisí na pracovním setkání zúčastněných stran, jež se konalo na začátku přezkumu v září 2019. Veřejná ochránkyně práv uvedla, že Komise nepožádala dotčeného odborníka, aby před tímto pracovním setkáním předložil prohlášení o střetu zájmů.

Veřejná ochránkyně práv vyslovila názor, že Komise měla odborníka požádat, aby předložil prohlášení o střetu zájmů. Důvodem je povaha pracovního setkání, které se týkalo provádění právních předpisů EU v kontroverzní oblasti, úloha tohoto odborníka v něm a skutečnost, že byl prezentován jako nezávislá osoba. Zveřejnění jakýchkoli zájmů, které by mohly vést ke střetu zájmů, má zásadní význam pro zajištění důvěry veřejnosti v politiky, které z těchto procesů vyplývají, a pro zajištění legitimity těchto politik v očích veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že Komise odborníka požádala, aby mezitím prohlášení o střetu zájmů předložil, veřejná ochránkyně práv nepovažuje za nutné se touto záležitostí dále zabývat. Veřejná ochránkyně práv však očekává, že Komise bude vyžadovat, posuzovat a zveřejňovat prohlášení o střetu zájmů odborníků pozvaných za svou osobu na podobné budoucí akce, a v tomto smyslu předkládá návrh.

Veřejná ochránkyně práv rovněž přezkoumala tvrzení stěžovatelky týkající se podstaty prohlášení o střetu zájmů, a sice tvrzení, že prohlášení bylo neúplné a že je Komise neposoudila, aby zjistila případné střety zájmů. Veřejná ochránkyně práv považuje posouzení Komise za opodstatněné. Šetření tudíž uzavřela.

Rozhodnutí o odmítnutí Rady EU poskytnout veřejnosti plný přístup k dokumentům souvisejícím s třístrannými jednáními o emisích motorových vozidel (případ 360/2021/TE)

Pondělí | 11 října 2021

Případ se týkal odmítnutí Rady EU poskytnout veřejnosti plný přístup k dokumentům souvisejícím s třístrannými jednáními mezi Radou, Evropským parlamentem a Evropskou komisí o návrzích právních předpisů týkajících se emisí z vozidel. Rada poskytla přístup pouze k částem dokumentů, které označila za dokumenty spadající pod žádost, s tím, že zpřístupnění zbývajících částí by mohlo ohrozit probíhající rozhodovací proces.

Z kontroly dokumentů týmem veřejné ochránkyně práv provádějícím šetření vyplynulo, že upravené části obsahují strategii Rady pro jednání s Parlamentem. Tyto upravené části nebyly v době, kdy Rada odepřela přístup stěžovateli, sdíleny s Parlamentem.

Veřejná ochránkyně práv uznala, že pokud by tyto části byly zveřejněny během probíhajících jednání, mohly by vážně ohrozit vyjednávací pozici Rady. Úpravy jako takové byly v tomto kontextu odůvodněné. Vyslovila však názor, že jakmile bude v rámci třístranných jednání dosaženo kompromisů ohledně těchto otázek, měly by být příslušné části dokumentů zpřístupněny.

V průběhu šetření Rada určila tři další dokumenty, které před třístrannými jednáními sdílela s Parlamentem. Veřejná ochránkyně práv vyslovila názor, že se jedná o důležité legislativní dokumenty a že jejich zveřejnění by umožnilo veřejnosti řádně sledovat třístranná jednání a pokusit se ovlivnit legislativní proces v této klíčové fázi. Veřejná ochránkyně práv proto Radě navrhla, aby tyto tři dokumenty zpřístupnila. Rada návrh přijala.

Stěžovatel vyjádřil nespokojenost s výsledkem, zejména pokud jde o posouzení veřejné ochránkyně práv, které stvrdilo rozhodnutí Rady nezveřejnit některé části dokumentů během probíhajících jednání. Veřejná ochránkyně práv tudíž šetření uzavřela, čímž potvrdila své posouzení a podrobněji popsala závěry, k nimž dospěla.