Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Rozhodnutí týkající se odmítnutí Rady Evropské unie poskytnout veřejnosti plný přístup k dokumentům souvisejícím s jednáními o návrhu tzv. aktu o digitálních trzích (věc 1499/2021/SF)

Pondělí | 27 června 2022

Stěžovatel, jímž je síť novinářů z několika evropských zemí, požádal o přístup veřejnosti k úvodním připomínkám a otázkám členských států k legislativnímu návrhu aktu o digitálních trzích. Rada odmítla poskytnout veřejnosti plný přístup k určeným dokumentům, přičemž tvrdila, že jejich úplné zpřístupnění by narušilo probíhající rozhodovací proces.

Veřejná ochránkyně práv poznamenala, že informování veřejnosti o vývoji legislativního postupu je právně závazným požadavkem. Včasný přístup k legislativním dokumentům má zásadní význam pro to, aby občané mohli uplatňovat své právo podílet se na demokratickém životě Unie zakotvené ve Smlouvách.

V této věci veřejná ochránkyně práv rovněž konstatovala, že Rada dostatečně neprokázala, že by zpřístupnění požadovaných dokumentů významným způsobem ovlivnilo, prodloužilo či zkomplikovalo její rozhodovací proces. Vyjádřila proto názor, že odmítnutí přístupu veřejnosti ze strany Rady představuje nesprávný úřední postup. Doporučila, aby Rada poskytla veřejnosti k požadovaným legislativním dokumentům plný přístup.

V reakci na to Rada veřejnosti poskytla plný přístup k požadovaným dokumentům. Veřejná ochránkyně práv vítá kladnou odpověď Rady na její doporučení. Vyjadřuje však politování nad tím, jak dlouho Radě trvalo, než veřejnosti přístup poskytla. Poznamenává, že jelikož uplynul již více než jeden rok od podání žádosti, zpřístupněné dokumenty již nejsou užitečné pro účely, které stěžovatel zamýšlel, tedy informovat občany o probíhajícím legislativním procesu. Veřejná ochránkyně práv potvrdila své zjištění nesprávného úředního postupu.

Veřejná ochránkyně práv vyzývá Radu, aby legislativní dokumenty zpřístupnila v době, kdy veřejnost bude mít možnost účinně se zapojit do diskuse.

Doporučení týkající se způsobu, jakým Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) řešil žádost o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s návrhem na omezení používání olova ve střelivu (věc 2124/2021/MIG)

Pondělí | 02 května 2022

Věc se týká žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ohledně olova ve střelivu. Úřadu EFSA trvalo vyřízení žádosti déle než sedm měsíců, přičemž příslušnou lhůtu několikrát prodloužil. Stěžovatel nebyl spokojen s dobou, kterou úřad EFSA potřeboval k vyřízení žádosti, a tvrdil, že úřad EFSA pro toto zpoždění neposkytl dostatečné vysvětlení a že se kvůli zpoždění nemohl smysluplně účastnit související veřejné konzultace.

Veřejná ochránkyně práv zjistila nesprávný úřední postup, pokud jde o způsob, jakým úřad EFSA vyřizoval stěžovatelovu žádost o přístup, a to konkrétně z důvodu nedodržení lhůt stanovených v právních předpisech EU o přístupu veřejnosti k dokumentům. Veřejná ochránkyně práv vydala dvě doporučení, jejichž cílem je zlepšit způsob, jakým úřad EFSA vyřizuje žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům.

Doporučení týkající se odmítnutí Rady Evropské unie poskytnout veřejnosti plný přístup k dokumentům souvisejícím s jednáními o návrhu tzv. aktu o digitálních trzích (věc 1499/2021/SF)

Pondělí | 28 února 2022

Stěžovatel, jímž je síť novinářů z několika evropských zemí, požádal o přístup veřejnosti k úvodním připomínkám a otázkám členských států k legislativnímu návrhu aktu o digitálních trzích. Rada odmítla poskytnout plný přístup k určeným dokumentům, přičemž tvrdila, že jejich úplné zpřístupnění by ohrozilo probíhající rozhodovací proces.

Informování veřejnosti o postupu vypracovávání právních předpisů je právně závazným požadavkem. Je zásadní, aby občané mohli uplatňovat své právo podílet se na demokratickém životě Unie zakotvené ve Smlouvách. I když se některé členské státy mohou zdráhat zveřejnit, že se jejich postoj v průběhu určitého legislativního procesu vyvíjí, neboť jsou ochotny svůj postoj měnit a dosáhnout kompromisu, je ústřední součástí demokratického rozhodování.

V tomto případě kontrola provedená týmem veřejné ochránkyně práv zabývajícím se tímto šetřením odhalila, že Rada v reakci na žádost stěžovatele nezveřejnila žádné postoje členských států k uvedenému legislativnímu návrhu. Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že Rada neprokázala, že by zpřístupnění těchto dokumentů významným způsobem ovlivnilo, prodloužilo či zkomplikovalo řádný průběh jejího rozhodovacího procesu.

Veřejná ochránkyně práv proto zastává názor, že odmítnutí Rady poskytnout veřejnosti přístup k postojům členských států představuje nesprávný úřední postup. Doporučuje, aby Rada poskytla veřejnosti plný přístup k příslušným dokumentům.