• Podat stížnost
 • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Strategie evropské veřejné ochránkyně práv - „Směrem K roku 2019“

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Předmluva

Instituce veřejného ochránce práv na celém světě je ikonou demokracie a právního státu. Slouží jako nezávislá kontrola moci vlád a státní správy a jako nástroj, jehož pomocí mají občané možnost, aby jejich stížnosti byly vyslyšeny a jejich práva byla obhájena nezávislým, dostupným a nestranným orgánem stojícím mimo tradiční soudní systém.

Zřízení této instituce v Evropské unii po Maastrichtské smlouvě v roce 1992 mělo prohloubit demokratickou legitimitu orgánů a institucí EU. Současně bylo potvrzením rostoucího dopadu těchto orgánů a institucí na každodenní život občanů členských států, což následně vyžadovalo zajistit, aby pravomoce institucí nebyly používány nesprávně, nespravedlivě nebo libovolně.

Úřad evropského veřejného ochránce práv zakrátko vstoupí do svého třetího desetiletí a já jsem měla loni tu čest být Evropským parlamentem zvolena veřejnou ochránkyní práv a jít ve stopách pana Jacoba Södermana a profesora Nikiforose Diamandourose.

Moji předchůdci pomohli zakotvit povědomí o nové instituci v myslích činitelů evropské správy. Prostřednictvím jejich dovedností, vlivu a podpory ze strany vysoce kompetentního a odhodlaného týmu pracovníků se jim podařilo dosáhnout významných zlepšení v účinnosti, transparentnosti a integritě veřejné správy. Rovněž zajistili nápravu pro tisíce jedinců z občanské společnosti i podniků, jimž orgány a instituce EU neposkytly řádné služby.

Mojí úlohou a ambicí je nyní posunout úřad evropského veřejného ochránce práv na další úroveň vlivu, významu a účinnosti. Zde navržená strategie pokrývající období do roku 2019 má tento vývoj umožnit a je výsledkem mnohaměsíčních rozhovorů s mými pracovníky ale i s mnoha zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, s předními činiteli evropských institucí a s Evropským parlamentem. Jejím cílem je používat naše zdroje vysoce strategickým způsobem tak, že vybereme ty oblasti veřejné správy EU, kde můžeme nejefektivněji působit.

Emily O'Reilly

Listopad 2014

1. Poslání a úloha

Naším posláním je sloužit demokracii spolu s orgány a institucemi Evropské unie s cílem vytvořit účinnější, odpovědnější, transparentnější a etičtější veřejnou správu.

Jak pracujeme

Nezávislost veřejného ochránce práv je zaručena Smlouvami.

Zaměstnáváme vysoce kvalifikované pracovníky ovládající více jazyků, kteří posuzují stížnosti občanů na orgány a instituce EU a v příslušných případech zajišťují nápravu.

Veřejný ochránce práv rovněž šetří věci závažného veřejného významu nebo principu prostřednictvím šetření z vlastního podnětu.

Dále ovlivňuje vývoj řádné správní praxe v orgánech a institucích EU prostřednictvím vnější činnosti, tvorby pokynů a kodexů správné praxe a prostřednictvím zvláštních zpráv Evropskému parlamentu.

V Listině základních práv je zakotveno právo občanů EU stěžovat si veřejnému ochránci práv. Toto právo mají i společnosti, sdružení a státní příslušníci třetích zemí s trvalým pobytem nebo se sídlem v EU. Veřejný ochránce práv se může zabývat stížnostmi na porušení práv vyplývajících z Listiny, stejně jako dalšími případy nesprávného úředního postupu. Veřejný ochránce práv posiluje občany tím, že jim pomáhá uplatňovat jejich základní práva. Kromě práva na řádnou správu mají občané právo vědět, co orgány a instituce EU dělají (transparentnost) a mají právo se na jejich činnosti podílet. Veřejný ochránce práv tedy hraje ústřední úlohu při zajišťování toho, aby všechna tato práva byla orgány a institucemi EU uplatňována a chráněna.

A konečně veřejný ochránce práv podporuje řádnou správu a kulturu veřejné služby tím, že správním orgánům EU pomáhá jednat otevřeně, účinně a poctivě.

Postupovat tak, jak radíme ostatním

Snažíme se sami řídit tím, co radíme ostatním. To znamená, že uznáváme naše vlastní chyby, vítáme kontrolu a jsme připraveni se poučit ze zkušeností.

Rámec pro všechny naše vnitřní i vnější činnosti tvoří pět hlavních zásad:

 • integrita,
 • odpovědnost,
 • dialog,
 • služba,
 • spravedlnost.

Náš závazek vůči našim zaměstnancům

Snažíme se zajišťovat pozitivní pracovní prostředí založené na spolupráci, v němž se s každým zachází s respektem a důstojností a kde má každý možnost rozvíjet svoje profesní ambice v souladu s potřebami a povinnostmi naší instituce.

2. Strategie

Tato strategie má více účelů:

 • stanoví cíle na vysoké úrovni, jichž se úřad veřejného ochránce práv snaží dosáhnout pomocí svých různých konkrétních operací (vysvětlených v operačním rámci[1]),
 • stanoví víceletý rámec pro hospodárné, účinné a účelné používání lidských a finančních zdrojů, které úřadu poskytuje rozpočtový orgán,
 • představuje měřítko pro externí zainteresované subjekty, aby mohly hodnotit náš výkon a volat nás k odpovědnosti.

Naše strategické cíle

Naší strategií je spojovat tři vzájemně se posilující cíle.

Snažíme se dosáhnout zásadního významu v rámci EU a u našich zainteresovaných subjektů; snažíme se zajistit viditelnost veřejné ochránkyně práv a celého úřadu na podporu našeho poslání; snažíme se mít skutečný a pozitivní dopad na správní orgány EU.

Tyto cíle jsou podporovány naším vnitřním cílem, kterým je účinnost.

Naše strategické cíle

Cíl 1 – zajistit význam

Chceme poskytovat přidanou hodnotu občanům a dalším zainteresovaným subjektům tím, že se zaměříme na klíčové systémové záležitosti, které mají největší význam pro jejich zájmy a obavy.

Priority

1. Posílit naši úlohu uznávaného, důvěryhodného a nezávislého orgánu v otázkách, které mají význam pro mandát veřejné ochránkyně práv, a být vůdčím činitelem v otázkách transparentnosti, odpovědnosti a integrity.

2. Kontaktovat naše zainteresované subjekty a snažit se získat jejich názory.

3. Veřejně se účastnit příslušných diskusí a tvorby politik na úrovni EU a přispívat do nich tam, kde mandát a zkušenosti veřejné ochránkyně práv mohou přinést přidanou hodnotu.

4. Spolupracovat s mezinárodními sítěmi a organizacemi s cílem určit nejvyšší standardy a osvědčenou praxi, například v souvislosti s lidskými/základními právy nebo s takovými otázkami správy, jako je whistleblowing a střety zájmů.

5. Posílit naši schopnost porozumět měnící se dynamice Evropské unie a politickému, sociálnímu, ekonomickému a právnímu kontextu, v němž vyvíjíme svoji činnost.

Cíl 2 – dosáhnout většího účinku

Chceme skutečně ovlivňovat kvalitu práce orgánů a institucí EU tím, že budeme působit jako hnací síla změn v klíčových oblastech.

Priority

1. Proaktivně určovat oblasti klíčového strategického významu a věnovat odpovídající zdroje na šetření systémových problémů, zejména prostřednictvím šetření z vlastního podnětu.

2. Vytvořit integrovaný přístup ke strategickému vyšetřování s využitím průřezových zkušeností v úřadu veřejného ochránce práv.

3. Vytvořit nástroje, které by umožnily systematičtější a důkladnější sledování výsledků doporučení a kritických poznámek veřejné ochránkyně práv.

4. Posilovat a ovlivňovat spolupráci a dialog s orgány a institucemi EU a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem podpořit doporučení veřejné ochránkyně práv.

5. Odpovídajícím způsobem a obezřetně využívat pravomoci statutu veřejného ochránce práv v plném rozsahu, a to za použití všech dostupných nástrojů a možností, které máme v daném případě k dispozici.

Cíl 3 – udržet vysokou viditelnost

Chceme podpořit naši schopnost věci ovlivňovat. Povědomí o instituci veřejného ochránce práv u veřejnosti i institucí musí být silnější a hlubší.

Priority

1. Využívat strategicky naši komunikační kapacitu k informování veřejnosti, klíčových cílových skupin a dalších zainteresovaných činitelů.

2. Rozvinout naše on-line nástroje a kanály v účinnější nástroje komunikace.

3. Široce a strategicky spolupracovat s Evropským parlamentem a jeho výbory na celé řadě otázek vzájemného zájmu a současně si zachovat nezávislost.

4. Spolupracovat s Evropskou sítí veřejných ochránců práv při komunikaci s občany.

5. Vybrat a vyškolit jasně formulující a oficiálně uznávané zástupce úřadu schopné zastupovat veřejnou ochránkyni práv na klíčových akcích a konferencích, kteří budou rovněž schopni určovat příležitosti k vytváření sítí a k oslovování veřejnosti.

Cíl 4 – zlepšit naši efektivitu

Chceme využívat naše zdroje tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Priority

1. Zajistit, aby rozpočtové zdroje veřejného ochránce práv byly využívány v souladu s touto strategií.

2. Zajistit, aby všechny naše interní procesy a oddělení, včetně systémů IT, fungovaly co nejúčinněji a nejefektivněji.

3. Vytvořit inteligentní, flexibilní a solidní pracovní postupy, aby bylo možné co nejrychleji a nejúčinněji seřadit stížnosti podle priorit a zabývat se jejich řešením.

4. Podporovat interní kulturu transparentnosti, etiky, inovací a služby občanům.

5. Úřad dále rozvíjet jakožto atraktivní, dynamické a významné pracoviště pro motivované, talentované a ambiciózní osoby tím, že se zajistí, aby naše politika lidských zdrojů stála ve středu naší strategie, byla řádně propracovaná a zajištěná zdroji.

3. Provádění a měření

Konkrétní kroky k dosažení výše uvedených cílů a priorit budou každoročně naplánovány a vyhodnoceny prostřednictvím vypracování ročního plánu řízení a výroční zprávy o činnosti. V období, které pokrývá tato strategie, bude proces vypracování ročního plánu řízení takovýto:

Na podzim vydá veřejná ochránkyně práv směrnice pro činnosti prováděné v následujícím roce na základě cílů a priorit této strategie. Ve směrnicích budou uvedeny finanční a lidské zdroje, které úřad očekává, že bude mít k dispozici. Ve světle směrnic navrhnou manažeři provozních jednotek konkrétní akce a vysvětlí,

 • jak navrhované akce přispějí k dosažení cílů a priorit strategie,
 • jaké zdroje jsou potřeba k jejich provedení a
 • jak budou potřebné zdroje zajištěny (v případě nutnosti zejména zvýšením efektivity a/nebo omezením zdrojů určených na jiné činnosti).

Po interní diskusi a koordinaci veřejná ochránkyně práv rozhodne o ročním plánu řízení.

Hodnocení, měření a podávání zpráv

První strategie vytvořila řadu klíčových ukazatelů výkonnosti v souvislosti se svými cíli. Byl vytvořen půlroční a roční přehled klíčových ukazatelů výkonnosti a výsledky byly uvedeny ve výroční zprávě o činnosti.

Zkušenost s klíčovými ukazateli výkonnosti a jejich přehledem je velmi pozitivní. Tyto nástroje se ukázaly jako účinné pro účely interního řízení a externího výkaznictví prostřednictvím výroční zprávy o činnosti.

Klíčové ukazatele výkonnosti je třeba revidovat, aby se zohlednily cíle a priority současné strategie. Aby se zajistila jejich užitečnost a význam, budou nové klíčové ukazatele výkonnosti pečlivě vypracovány a podrobeny důkladné interní konzultaci předtím, než budou zveřejněny na internetové stránce veřejného ochránce práv společně s ročním plánem řízení 2015.

4. Přezkum

Tato strategie bude přezkoumána v polovině období po veřejných konzultacích.