• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Evropský kodex řádné správní praxe

Dne 6. září 2001 přijal Evropský parlament usnesení o schválení Kodexu řádné správní praxe, který by orgány a instituce Evropské unie, jejich správní orgány a úředníci měli dodržovat při styku s veřejností.

Kodex bere v úvahu zásady evropského správního práva obsažené v judikatuře Soudního dvora a čerpá inspiraci rovněž z právních řádů členských států.

Prohlášení

Prohlášení přijaté na šestém semináři vnitrostátních veřejných ochránců práv členských států EU a kandidátských zemí, který se konal ve Štrasburku ve dnech 14.-16. října 2007

Evropská síť veřejných ochránců práv připravila toto prohlášení, aby zajistila lepší informovanost o tom rozměru činnosti veřejných ochránců práv, jenž je spojen s Evropskou unií, a aby objasnila, jaké služby veřejní ochránci práv poskytují lidem, kteří podávají stížnosti na záležitosti spadající do působnosti práva EU.

Vnitrostátní a regionální veřejní ochránci práv se významným způsobem podílejí na zajišťování toho, aby občané a rezidenti EU znali svá práva a využívali jich. Společně s evropským veřejným ochráncem práv tvoří Evropskou síť veřejných ochránců práv.

Evropská síť veřejných ochránců práv sdružuje na bázi dobrovolnosti vnitrostátní a regionální veřejné ochránce práv a podobné orgány členských států Evropské unie, vnitrostátní veřejné ochránce práv kandidátských zemí, Islandu a Norska a rovněž evropského veřejného ochránce práv a Petiční výbor Evropského parlamentu. V Německu plní petiční výbory na vnitrostátní a regionální úrovni podobnou úlohu jako veřejný ochránce práv. Tyto petiční výbory jsou součástí sítě.