• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Veřejný ochránce práv: etika a chování

Veřejný ochránce práv: etika a chování

Dne 5. února 2015 přijala Emily O'Reillyová kodex chování veřejného ochránce práv. Tento krok dokládá její odhodlání jednat transparentně a eticky. Rovněž odráží její pevné přesvědčení, že evropské instituce mohou znovu získat důvěru občanů jedině tehdy, budou-li svou službu vykonávat s vstřícností k občanům, odpovědně, transparentně a v souladu s nejvyššími etickými normami.

Ve strategii veřejné ochránkyně práv, která je představena v dokumentu Do roku 2019, se zavazujeme konat to, co hlásáme, a plně dodržovat mimo jiné zásady integrity a odpovědnosti při veškeré své činnosti. K naplňování tohoto závazku mají přispět materiály zveřejněné v oddíle etika a chování na internetových stránkách veřejného ochránce práv.

Vedle kodexu chování a prohlášení o zájmech veřejné ochránkyně práv tento oddíl obsahuje také informace o výdajích na služební cesty a výdajích na reprezentaci. Tyto informace spolu s informacemi zveřejňovanými v ostatních oddílech internetových stránek veřejného ochránce práv podávají věrný obraz o tom, jak veřejná ochránkyně práv jedná a jakým způsobem využívá zdroje.

Více informací...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007