Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) menettely sen käsitellessä pyyntöä, joka koski Frontexin merioperaatioissa käytettyjen alusten seurantatietoja koskevien asiakirjojen antamista yleisön tutustuttavaksi