Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Jak vám může veřejný ochránce práv pomoci?

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti jednotlivců, podniků a organizací týkající se nesprávného úředního postupu orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie. K nesprávnému úřednímu postupu dochází tehdy, když veřejný orgán nejedná v souladu s právními předpisy nebo zásadami řádné správy nebo porušuje lidská práva.

Nesprávným úředním postupem se rozumí mimo jiné správní pochybení, nespravedlnost, diskriminace nebo zneužití moci, například v rámci správy finančních prostředků EU, zadávání zakázek nebo politik náboru zaměstnanců. Nesprávným úředním postupem je také neposkytnutí odpovědi nebo odmítnutí udělení přístupu k informacím ve veřejném zájmu či neopodstatněné zdržení při udělování tohoto přístupu. Stěžovatelé nemusejí být přímo dotčeni záležitostmi, na něž si stěžují.

Evropský veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti na vnitrostátní, regionální nebo místní správní orgány v členských státech, a to ani v případě, že se dané stížnosti týkají záležitostí EU. Stížnost je nutné podat do dvou let od data, kdy se osoba, jíž se záležitost dotýká, o příslušných skutečnostech dozvěděla. Stěžovatel se musí nejprve obrátit na příslušný orgán či instituci a pokusit se záležitost vyřešit přímo. Veřejný ochránce práv nemůže šetřit záležitosti, které jsou předmětem soudního řízení.