Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Členové Evropské sítě veřejných ochránců práv

Evropská síť veřejných ochránců práv sestává z 95 úřadů ze 36 evropských zemí, včetně veřejných ochránců práv na celostátní nebo regionální úrovni a obdobných subjektů, jakož i evropského veřejného ochránce práv a Petičního výboru Evropského parlamentu. Evropský veřejný ochránce práv vystupuje v roli koordinátora sítě.


Belgie

V Belgii existují ochránci práv pro veřejný sektor na federální a regionální úrovni.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman

Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel


Tel.:+32 2 289 27 27
Fax:+32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Bulharsko

Národní veřejný ochránce práv Bulharska zasahuje v případě, že byly práva a svobody občanů porušeny úkonem nebo opomenutím státních nebo obecních orgánů či jejich správních úřadů, případně osob pověřených poskytováním veřejných služeb.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street BG -1000 Sofia
Tel.:+359 2 81 06 955
Fax:+359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Česká republika

Český veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti na správní orgány na státní úrovni a za určitých okolností i na místní správní orgány.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39 CZ-602 00 Brno
Tel.:+420 542 542 888
Fax:+420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Dánsko

Dánský veřejný ochránce práv se zabývá stížnostmi na veřejnou správu na státní i místní úrovni.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22 DK-1457 Copenhagen K
Tel.:+45 33 13 25 12
Fax:+45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Německo

V Německu existují ochránci práv pro veřejný sektor ve čtyřech z šestnácti regionů (spolkových zemí). Dále existuje spolkový petiční výbor, jakož i petiční výbory v každé ze šestnácti zemí.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin
Tel.:+49 30 227 35257
Fax:+49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Estonsko

Justiční kancléř Estonska dohlíží na ústavnost právních předpisů a vyřizuje stížnosti občanů na zneužití veřejné moci na státní i místní úrovni.

Õiguskantsler
Kohtu 8 EE-15193 Tallinn
Tel.:+372 693 8400
Fax:+372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Irsko

Národní veřejný ochránce práv Irska šetří stížnosti na správní úkony ministerstev, zdravotní správy (Health Service Executive), místních orgánů a poštovní společnosti An Post.

Office of the Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland


Tel.:+353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Řecko

Řecký veřejný ochránce práv prošetřuje jednotlivé správní úkony či opomenutí nebo věcná opatření provedená řeckými ministerstvy nebo veřejnými službami, která porušují osobní práva nebo právní zájmy fyzických nebo právnických osob.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street GR - 10432 Athens
Tel.:+30 213 1306 600
Fax:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Španělsko

Španělsko se územně člení na obce, provincie a autonomní oblasti. V souladu s tímto územním uspořádáním existuje vedle národního veřejného ochránce práv Španělska také řada regionálních a místních veřejných ochránců práv. V seznamu níže jsou uvedeny odkazy na informace o národním veřejném ochránci práv Španělska a regionálních veřejných ochráncích práv pro oblasti, v nichž byla tato funkce zřízena. Funkce regionálního veřejného ochránce práv totiž dosud nebyla zřízena ve všech autonomních oblastech.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid
Tel.:+34 91 432 79 00
Fax:+34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Francie

Francouzský ochránce práv je nezávislý správní orgán, který převzal oblasti působnosti těchto institucí: Médiateur de la République (francouzský veřejný ochránce práv), Défenseur des enfants (veřejný ochránce práv dětí) a Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, Vysoký úřad pro boj s diskriminací a pro rovnost žen a mužů), jakož i Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, Národní komise pro pravidla profesní etiky v oblasti bezpečnosti). Zřízení úřadu ochránce práv znamená, že za ochranu práv zodpovídá jediný orgán.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin FR - 75008 Paris
Tel.:+33 1 53 29 22 00
Fax:+33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Chorvatsko

Veřejný ochránce práv Chorvatska se zabývá stížnostmi na orgány státní správy a orgány pověřené výkonem veřejné moci nebo úředníky takových orgánů souvisejícími s plněním úkolů v jejich působnosti.

Pučki pravobranitelj

Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb


Tel.:+385 1 4851 855
Fax:+385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Itálie

Itálie dosud nemá ani národního veřejného ochránce práv, ani vnitrostátní petiční výbor. Na vnitrostátní úrovni však existuje subjekt s charakterem sdružení pro šíření a posilování institucionální úlohy veřejného ochránce práv a pro vztahy s evropským veřejným ochráncem práv: vnitrostátní koordinační orgán regionálních veřejných ochránců práv a veřejných ochránců práv autonomních provincií.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41 IT-00193 Roma
Tel.:+39 06 3600 3673
Fax:+39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Kypr

Komisař pro veřejnou správu (veřejný ochránce práv) Kyperské republiky prošetřuje stížnosti na veřejné služby Kyperské republiky, které svou činností mohly porušit lidská práva, zákonnost nebo zásady řádné správy. Veřejný ochránce práv může prošetřit i správný postup, pokud byla dotyčným úkonem přímo postižena fyzická osoba.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2 CY-1097 Nicosia
Tel.:+357 22 405500
Fax:+357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Lotyšsko

Lotyšský veřejný ochránce práv odpovídá za ochranu lidských práv a prosazování dodržování zásad řádné správy. Veřejný ochránce práv vyřizuje stížnosti a vede šetření v uvedených dvou oblastech.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25 LV-1010 Rīga
Tel.:+371 67686768
Fax:+371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Litva

Úřad veřejných ochránců práv Seimasu (parlamentu) Litevské republiky prošetřuje stížnosti na veřejnou správu na státní i místní úrovni.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56 LT-01110 Vilnius
Tel.:+370 5 266 51 05
Fax:+370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Lucembursko

Národní veřejný ochránce práv Lucemburska prošetřuje stížnosti na veřejnou správu na celostátní i místní úrovni.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg


Tel.:+352 26 27 01 01
Fax:+352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Maďarsko

Maďarský Úřad parlamentních komisařů se zabývá stížnostmi na ústřední, regionální i místní orgány v Maďarsku. Úřad se skládá z parlamentního komisaře pro občanská práva, parlamentního komisaře pro budoucí generace, parlamentního komisaře pro práva národnostních a etnických menšin a parlamentního komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel.:+36 1 475 7100
Fax:+36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Národní veřejný ochránce práv Malty šetří a řeší stížnosti občanů na maltská ministerstva a orgány veřejné moci.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street MT-Valletta VLT 07
Tel.:+356 21 24 79 44
Fax:+356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Nizozemsko

Národní veřejný ochránce práv Nizozemska se zabývá stížnostmi na nizozemské orgány veřejné moci na úrovni státu, provincií i obcí.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151 PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag
Tel.:+31 70 356 35 63
Fax:+31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Rakousko

Rakousko je federativní stát, který se skládá z devíti autonomních regionů (spolkových zemí – Länder). V současnosti existuje celostátní Úřad pro ochranu práv a dva regionální veřejní ochránci práv. V seznamu níže jsou uvedeny odkazy na informace o rakouském Úřadu pro ochranu práv a regionálních veřejných ochráncích práv.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17 Postfach 20 AT-1015 Wien
Tel.:+43 (1) 515 05-0
Fax:+43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Polsko

Polský veřejný ochránce práv (komisař pro ochranu občanských práv) střeží lidské a občanské svobody a práva stanovené v ústavě a dalších právních aktech. Pomáhá občanům při ochraně jejich svobod nebo práv, která byla porušena orgány veřejné správy.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 PL-00-090 Warszawa
Tel.:+48 22 551 77 00
Fax:+48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugalsko

Národní veřejný ochránce práv Portugalska se zabývá stížnostmi na úkony nebo opomenutí orgánů veřejné moci.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9 PT-1249-088 Lisboa
Tel.:+351 213 926 600
Fax:+351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Rumunsko

Rumunský veřejný ochránce práv vyřizuje stížnosti na rumunské orgány veřejné moci na celostátní i místní úrovni.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1 RO-010146 București
Tel.:+40 21 312 71 34
Fax:+40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovinsko

Veřejný ochránce lidských práv Slovinska se zabývá stížnostmi na porušení lidských práv a základních svobod ze strany veřejné správy na celostátní i místní úrovni a dalších subjektů pověřených výkonem veřejné moci. Zasahovat může také v případech nespravedlivého nebo nedostatečného postupu státní správy vůči jednotlivci.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56 SI-1109 Ljubljana
Tel.:+386 1 475 00 50
Fax:+386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovensko

Slovenský veřejný ochránce práv šetří stížnosti na správní orgány na celostátní i místní úrovni a na další subjekty s rozhodovacími pravomocemi v oblasti veřejné správy (například na Sociální pojišťovnu a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35 SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.:+421 2 323 63 705
Fax:+421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Finsko

Parlamentní veřejný ochránce práv Finska se zabývá stížnostmi na orgány veřejné moci, veřejné činitele a další subjekty vykonávající veřejné funkce s cílem zajistit řádnou správu a dodržování ústavních a lidských práv.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 FI-00102 Helsinki
Tel.:+358 9 4321
Fax:+358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Parlamentní veřejný ochránce práv Finska se zabývá stížnostmi na orgány veřejné moci, veřejné činitele a další subjekty vykonávající veřejné funkce s cílem zajistit řádnou správu a dodržování ústavních a lidských práv.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.:+358 9 16001
Fax:+358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Švédsko

Parlamentní veřejní ochránci práv Švédska se zabývají stížnostmi na švédské orgány veřejné moci a soudy.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327 SE-10326 Stockholm
Tel.:+46 8 786 40 00
Fax:+46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albánie Kandidátská země

Veřejný ochránce práv v Albánii chrání práva, svobody a oprávněné zájmy osob v souvislosti s nezákonnými nebo nesprávnými postupy veřejné správy.

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel.:+ 355 42 380 300
Fax:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Severní Makedonie Kandidátská země

Národní veřejný ochránce práv Severní Makedonie chrání ústavní a zákonná práva občanů, pokud jsou porušena orgány státní správy nebo jinými orgány veřejné moci.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19 MK - 1000 Skopje
Tel.:+389 2 3129 335
Fax:+389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldavsko Kandidátská země

The People's Advocate Office of the Republic of Moldova supervises public administration. It can inspect documents and make recommendations, and it publishes the results of its investigations.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Tel.:+373 22225442

http://ombudsman.md

Černá Hora Kandidátská země

Ochránce lidských práv a svobod Černé Hory se zabývá stížnostmi na orgány státní správy, orgány místní samosprávy, veřejnou službu a orgány pověřené výkonem veřejné moci v Černé Hoře.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3 ME - 81000 Podgorica
Tel.:+382 20 225 395
Fax:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Srbsko Kandidátská země

Ochránce práv občanů Republiky Srbsko je nezávislý a samostatný státní orgán, který odpovídá za ochranu a prosazování práv a svobod. Ochránce práv občanů se zaměřuje zejména na ochranu práv národnostních menšin, dětí, zdravotně postižených osob a osob zbavených osobní svobody, jakož i práv týkajících se rovnosti žen a mužů.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16 RS - 11 000 Belgrade
Tel.:+381 11 206 8100
Fax:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turecko Kandidátská země

Turecký veřejný ochránce práv má k dispozici nezávislý a účinný mechanismus pro řešení stížností týkajících se fungování veřejné správy a provádí šetření a vydává doporučení ohledně souladu veškerých kroků, úkonů, postojů a způsobů chování veřejné správy s právními předpisy a se zásadou spravedlnosti a dodržování lidských práv. Veřejnému ochránci práv může podat stížnost jakákoli fyzická i právnická osoba, včetně cizích státních příslušníků. Kontaktní údaje tureckého veřejného ochránce práv:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4, TR - Çankaya / Ankara
Tel.:+90 312 465 22 00
Fax:+90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ukrajina Kandidátská země

Činnost komisaře ukrajinského parlamentu pro lidská práva je zaměřena na ochranu ústavních práv a svobod osob, které jsou porušovány orgány veřejné moci, místními vládami nebo jejich úředníky. Komisař chrání práva všech občanů Ukrajiny, cizinců nebo osob bez státní příslušnosti oprávněně pobývajících na území Ukrajiny.

Commissioner for Human Rights

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv


Tel.:+380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Island Třetí země

Islandský veřejný ochránce práv se zabývá stížnostmi na veřejnou správu na státní i místní úrovni.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7 IS-150 Reykjavik
Tel.:+354 510 6700
Fax:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norsko Třetí země

Norský veřejný ochránce práv se zabývá stížnostmi na veřejnou správu na státní i místní úrovni.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum NO-0101 Oslo
Tel.:+47 22 82 85 00
Fax:+47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Spojené království Třetí země

Ve Spojeném království existují ochránci práv pro veřejný sektor na celostátní úrovni a také v Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku. Veřejný ochránce práv pro veřejné služby působí také na Gibraltaru.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank UK-London SW1P 4QP
Tel.:+44 345 015 4033
Fax:+44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >