Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Evropská síť veřejných ochránců práv

Evropská síť veřejných ochránců práv, která zahájila svou činnost v roce 1996, je neformální síť veřejných ochránců práv a obdobných orgánů zaměřená na výměnu informací ohledně práva a politik EU a sdílení osvědčených postupů. Její koordinací je pověřen evropský veřejný ochránce práv.

Členy Evropské sítě veřejných ochránců práv jsou vnitrostátní a regionální veřejní ochránci práv z členských států EU, kandidátských zemí EU a zemí EHP, jakož i evropský veřejný ochránce práv a Petiční výbor Evropského parlamentu.

V zájmu ochrany práv občanů podle práva EU usnadňuje síť spolupráci mezi veřejnými ochránci práv v otázkách společného zájmu. Prostřednictvím paralelních šetření spolupracují evropský veřejný ochránce práv a členové Evropské sítě veřejných ochránců práv na řešení záležitostí, které se týkají správy EU a vnitrostátních nebo regionálních správních orgánů.

Evropský veřejný ochránce práv například členy Evropské sítě veřejných ochránců práv požádal, aby se v rámci prováděného šetření vyjádřili k tomu, jak agentura Frontex řeší případy údajného porušování základních práv prostřednictvím svého „mechanismu pro podávání a vyřizování stížností“. Obdobně zatímco evropský veřejný ochránce práv prováděl šetření způsobu, jakým Evropská komise monitoruje využívání strukturálních a investičních fondů EU na podporu práva osob se zdravotním postižením na nezávislý život, někteří členové Evropské sítě veřejných ochránců práv se využíváním těchto fondů souběžně zabývali ve svých zemích nebo regionech.

Členové Evropské sítě veřejných ochránců práv mohou rovněž prostřednictvím odkazu dotazy pokládat otázky týkající se práva EU, které vyvstanou v průběhu jejich šetření. Při zodpovídání dotazů spolupracuje evropský veřejný ochránce práv s odborníky z orgánů EU, především z Evropské komise.

Evropský veřejný ochránce práv pravidelně organizuje významné konference pro členy Evropské sítě veřejných ochránců práv a rovněž semináře pro pracovníky provádějící šetření a specializované zaměstnance.

Evropská síť veřejných ochránců práv - Prohlášení

Prohlášení přijaté na šestém semináři vnitrostátních veřejných ochránců práv členských států EU a kandidátských zemí, který se konal ve Štrasburku ve dnech 14.-16. října 2007

Evropská síť veřejných ochránců práv připravila toto prohlášení, aby zajistila lepší informovanost o tom rozměru činnosti veřejných ochránců práv, jenž je spojen s Evropskou unií, a aby objasnila, jaké služby veřejní ochránci práv poskytují lidem, kteří podávají stížnosti na záležitosti spadající do působnosti práva EU.

Vnitrostátní a regionální veřejní ochránci práv se významným způsobem podílejí na zajišťování toho, aby občané a rezidenti EU znali svá práva a využívali jich. Společně s evropským veřejným ochráncem práv tvoří Evropskou síť veřejných ochránců práv.

Evropská síť veřejných ochránců práv sdružuje na bázi dobrovolnosti vnitrostátní a regionální veřejné ochránce práv a podobné orgány členských států Evropské unie, vnitrostátní veřejné ochránce práv kandidátských zemí, Islandu a Norska a rovněž evropského veřejného ochránce práv a Petiční výbor Evropského parlamentu. V Německu plní petiční výbory na vnitrostátní a regionální úrovni podobnou úlohu jako veřejný ochránce práv. Tyto petiční výbory jsou součástí sítě.

Právo a politika EU mají stále větší vliv na každodenní život občanů a rezidentů členských států. Ve většině případů je uplatňují veřejné orgány členských států. Vnitrostátní a regionální veřejní ochránci práv se zabývají stížnostmi na veřejné orgány členských států, včetně stížností, které se týkají činností spadajících do rozsahu působnosti práva EU. Evropský veřejný ochránce práv vykonává dohled nad orgány EU, jako je např. Evropská komise.

Příslušný vnitrostátní či regionální veřejný ochránce práv je odpovědný za vyřizování stížností podaných na veřejné orgány členského státu, včetně stížností týkajících se záležitostí, které spadají do rozsahu působnosti práva EU. Evropský veřejný ochránce práv zkoumá stížnosti na orgány a instituce Evropské unie.

Ačkoli se pravomoci a úkoly jednotlivých veřejných ochránců práv sdružených v síti do značné míry liší, všichni jsou povinni poskytovat veřejnosti nestranné, efektivní a spravedlivé služby. V rámci svých mandátů podporují zásady, na nichž je založena Evropská unie.

„Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné členským státům" (čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii).

Jednou z nejdůležitějších činností sítě je sdílení informací o právu EU a osvědčených postupech, aby mohla veřejnosti poskytovat co nejkvalitnější služby. Vnitrostátní a regionální veřejní ochránci práv sdružení v síti mohou evropského veřejného ochránce práv požádat o poskytnutí písemných odpovědí na dotazy týkající se práva EU a jeho výkladu, včetně dotazů, které mohou vyvstat při řešení konkrétních případů těmito veřejnými ochránci práv.

Úloha veřejných ochránců práv a účel jejich funkce

Veřejní ochránci práv sdružení v síti jsou nezávislé a nestranné osoby, které byly jmenovány do funkce na základě ústavy či právního přepisu a které se zabývají stížnostmi na veřejné orgány.

Veřejní ochránci práv se snaží odpovídajícím způsobem vyřešit každou stížnost. Pokud veřejný ochránce práv po přezkoumání stížnosti zjistí, že je odůvodněná, může se kriticky vyjádřit k situaci, která nastala, a může uvést, jakým způsobem by se podle jeho názoru mělo při vyřizování případu postupovat. V mnoha zemích může veřejný ochránce práv rovněž navrhovat opravné prostředky, např. přezkoumání rozhodnutí, omluvu nebo finanční odškodnění. Někteří veřejní ochránci práv se někdy pokouší o vyřízení stížnosti smírem.

V některých případech má stěžovatel možnost se rozhodnout, zda se se svou stížností obrátí na veřejného ochránce práv či na soud. Obvykle platí, že veřejný ochránce práv se nemůže stížností zabývat v případě, že se záležitostí zabývá či zabýval soud. Na rozdíl od soudu veřejný ochránce práv nepřijímá závazná rozhodnutí, veřejné orgány se však obvykle řídí jeho doporučeními . Pokud tak neučiní, veřejný ochránce práv může například o této skutečnosti uvědomit parlament, a upozornit tak na případ politiky a veřejnost.

Kromě vyřizování stížností se veřejní ochránci práv rovněž aktivně podílejí na zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb. Podporují řádnou správu a dodržování práv, navrhují vhodná řešení systémových problémů, šíří osvědčené postupy a prosazují kulturu uvědomělého poskytování služeb.

Veřejní ochránci práv podporují veřejné orgány v tom, aby na stížnosti nahlížely jako na příležitost účinně komunikovat se stěžovatelem a napravit veškeré nedostatky svých služeb. Proto většina veřejných ochránců práv prošetřuje stížnost až poté, co orgán, na nějž je stížnost podána, dostal příležitost vyřešit záležitost sám.

Oblasti, v nichž může veřejný ochránce práv působit, se v rámci sítě liší, avšak obvykle zahrnují: porušování práv včetně lidských a základních práv, jiné protiprávní jednání včetně nedodržování obecných zásad práva, jednání v rozporu se zásadami dobré správy. Jako příklady nesprávného úředního postupu, který může veřejný ochránce práv pomoci napravit, lze uvést neodůvodněné průtahy, neprovádění stanovené politiky či postupů, nedostatek nestrannosti, nespravedlnost, poskytování nepřesných informací či rad, nedůslednost a nezdvořilost.

Služba veřejnosti

Veřejní ochránci práv sdružení v síti jsou povinni jednat s každým zdvořile a s úctou. Mají být přístupní a ochotní poskytovat služby, spravedliví, nestranní, důslední a efektivní.

V rámci stanoveném na základě práva a na základě nutnosti respektovat soukromí a legitimní důvody pro důvěrnost usilují veřejní ochránci práv sdružení v síti o transparentnost svých činů a rozhodnutí. Uveřejňují kritéria, která uplatňují při vyřizování stížností, odůvodňují svá rozhodnutí a zveřejňují zprávy o svých činnostech.

Veřejní ochránci práv sdružení v síti usilují o zachování odpovídající rovnováhy mezi důkladností a rychlostí vyřizování stížností, přičemž zohledňují zájmy stěžovatele a potřebu efektivního využití zdrojů.

Přístupnost

Veřejní ochránci práv sdružení v síti usilují o zajištění svobodného a rovného přístupu pro každého, kdo má právo využívat jejich služeb.

Stížnosti mohou být obvykle zasílány veřejnému ochránci práv přímo.

Služby veřejného ochránce práv jsou obvykle stěžovateli poskytovány bezplatně.

V případech, kdy jsou zákonem stanoveny výjimky z výše uvedených zásad, se veřejný ochránce práv snaží co nejvíce zmírnit jejich negativní dopad na stěžovatele.

Vyřizování stížností

Veřejní ochránci práv sdružení v síti se snaží vyřizovat stížnosti rychle a efektivně. Zohledňují přitom příslušná ustanovení práva EU, včetně obecných zásad práva, jako je dodržování základních práv . Charta základních práv Evropské unie může v tomto ohledu sloužit jako užitečný referenční dokument.

Každá stížnost je pečlivě zkoumána, aby se zajistilo dosažení odpovídajícího výsledku.

Pokud je stížnost nepřijatelná, veřejný ochránce práv o této skutečnosti neprodleně informuje stěžovatele, přičemž jasně uvede důvod či důvody. Veřejný ochránce práv pokud možno doporučí stěžovateli jiný orgán, který by mu mohl být nápomocný.

V případech, kdy z předběžné analýzy vyplývá, že by problém stěžovatele mohl být rychle vyřešen, využívají někteří veřejní ochránci práv zjednodušeného postupu (např. telefonní hovor).

Pokud je stížnost předmětem důkladného šetření, veřejný ochránce práv poskytuje stěžovateli o tomto šetření informace nebo zajistí, aby stěžovatel mohl takové informace snadno získat. Relevantní informace se mohou týkat například:

 • použitého postupu;
 • rozsahu šetření, včetně informací o tom, jaká záležitost či záležitosti jsou šetřeny;
 • vývoje vyšetřování.

Po ukončení vyšetřování veřejný ochránce práv vyhotoví písemnou zprávu či vydá písemné rozhodnutí v němž se uvádí:

 • zjištění veřejného ochránce práv;
 • zda má veřejný ochránce práv za to, že je stížnost odůvodněná zcela či pouze zčásti a odůvodnění tohoto názoru; a
 • případná doporučení veřejného ochránce práv určená dotčenému veřejnému orgánu.

Zveřejňování informací

Veřejní ochránci práv sdružení v síti zveřejňují srozumitelné informace ve snadno dostupné podobě. Mezi tyto informace patří např.:

 • kdo má právo podat stížnost;
 • proti jakým veřejným orgánům lze stížnost podat;
 • jaké druhy činností mohou být předmětem stížnosti, včetně činností spadajících do působnosti práva EU;
 • jaké jsou podmínky přípustnosti stížností;
 • jakým způsobem lze podat stížnost;
 • jaký jazyk či jaké jazyky mohou být použity při podání stížnosti;
 • (v relevantním případě) za jakých podmínek veřejný ochránce práv používá zjednodušený postup;
 • jak lze získat individuální radu týkající se možnosti podat stížnost (např. prostřednictvím pohotovostní telefonní linky);
 • jaké jsou možné výsledky a opravné prostředky v případě, že je stížnost uznána za odůvodněnou.

Evropský veřejný ochránce práv se zasazuje o usnadnění přístupu široké veřejnosti k informacím uveřejněným vnitrostátními a regionálními členy sítě.

Internetové stránky evropského veřejného ochránce práv –http://www.ombudsman.europa.eu − obsahují informace o síti a odkazy na domovské stránky jejích členů. Internetové stránky rovněž obsahují interaktivního průvodce, s jehož pomocí je možné zjistit, který veřejný ochránce práv nebo jiný orgán se nejspíš může zabývat stížností nebo zodpovědět žádost o informace. Informace jsou rovněž k dispozici na požádání na Úřadu evropského veřejného ochránce práv (tel.: +33 3 88 17 23 13).


Neustále se zlepšující kvalita služeb poskytovaných veřejnosti

Veřejní ochránci práv usilují o neustálé zlepšování kvality služeb, jež poskytují veřejnosti. Toto prohlášení bude proto dle potřeby přezkoumáváno, aby odráželo vyvíjející se osvědčené postupy.