• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Dotazy členů sítě

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Dne 12. října 2015 veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová přijala nový strategický dokument s názvem Reforming the European Network of Ombudsmen [Reforma Evropské sítě veřejných ochránců práv], o němž byli informováni a který obdrželi všichni členové sítě. Uvedla, že „[p]rostřednictvím postupu vyřizování dotazů, v němž Evropská veřejná ochránkyně práv pomáhá členům sítě zajišťováním odpovědí odborníků z institucí EU, bylo vyřešeno mnoho šetření národních a regionálních veřejných ochránců práv způsobem, který by jinak nebyl možný.

Postup vyřizování dotazů se však postupně stal těžkopádným a časově náročným. Evropská veřejná ochránkyně práv proto provede interní reformu zaměřenou na to, aby dotazy byly vyřizovány zrychleným postupem a předkladatelé obdrželi výsledky rychleji. To znamená, že úřady sítě mohou zasílat dotazy jako dříve a budou mít jistotu, že obdrží odpověď včas, aby ji mohly využít ve vlastním šetření.“

Evropská veřejná ochránkyně práv rozhodla, že oddělení šetření (oddělení č. 1) jejího úřadu bude řešit všechny dotazy předložené národními veřejnými ochránci práv ve zrychleném řízení (popsaném níže) s Evropskou komisí.

Uvedené řízení zahrnuje tyto kroky:

· pracovník, který věc vyřizuje, či jiná oprávněná osoba v úřadu národního ochránce práv, zašle dotaz e-mailem přímo vedoucímu oddělení č. 1 úřadu evropského veřejného ochránce práv nebo prostřednictvím elektronického formuláře „Queries“ [Dotazy], jak je vysvětleno níže,

· oddělení č. 1 provede analýzu dotazu nejpozději do dvou pracovních dnů,

· žádost o stanovisko ke vznesenému dotazu, který se týká práva EU, bude zaslána Generálnímu sekretariátu Evropské komise nebo jiné dotčené instituci, orgánu či agentuře,

· příslušné útvary Generálního ředitelství Komise v koordinaci s Generálním sekretariátem či jinou dotčenou institucí, orgánem nebo agenturou zašlou evropskému veřejnému ochránci práv odpověď pokud možno do dvou týdnů,

· oddělení č. 1 ověří, zda je odpověď úplná do následujícího pracovního dne,

· pokud odpověď na dotaz nevyžaduje další komunikaci s Komisí nebo jinou dotčenou institucí, orgánem či agenturou, je autor dotazu vyzván, aby do sedmi dnů předložil připomínky,

· není-li potřeba další stanovisko Komise nebo jiné dotčené instituce, orgánu či agentury, je vyřizování dotazu uzavřeno,

· dotaz a odpověď Komise se po dohodě s autorem dotazu zveřejní v sekci „Queries“ [Dotazy] ENONETu.

Celé řízení by mělo trvat maximálně 20 pracovních dnů, pokud Komise nepožádá o více času na vypracování odpovědi na dotaz.

Oddělení č. 1 (útvar IKT) bude sekci „Queries“ [Dotazy] ENONETu modernizovat a velmi brzy bude mít síť k dispozici elektronický formulář pro zasílání dotazů, který bude automaticky přesměrovaný na oddělení č. 1.

Nový postup vyřizování dotazů od národních veřejných ochránců práv se uplatňuje od data zveřejnění této nové strategie.