• Podat stížnost
 • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Czy może Ci pomóc?

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Czym się zajmuje Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawie skarg skierowanych przeciwko instytucjom i organom Unii Europejskiej (UE). Do Rzecznika można kierować skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działalności tych instytucji i organów.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg złożonych na krajowe, regionalne lub lokalne władze, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw związanych z UE. Wiele z tych skarg może być skierowanych do krajowych lub regionalnych rzeczników praw obywatelskich bądź do komisji petycji w krajowych lub regionalnych parlamentach. Dane kontaktowe wszystkich krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich oraz komisji petycji w UE są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.ombudsman.europa.eu

Co to jest niewłaściwe administrowanie?

Niewłaściwe administrowanie oznacza wadliwe lub nieudolne administrowanie. Występuje ono, jeżeli dana instytucja zaniedbała działań wynikających z przepisów prawa, zaniedbała stosowania zasad dobrej administracji lub jeżeli naruszyła prawa człowieka. Przykłady niewłaściwego administrowania:

 • nieprawidłowości administracyjne
 • niesprawiedliwość
 • dyskryminacja
 • nadużycie uprawnień
 • brak odpowiedzi
 • odmowa udzielenia informacji
 • nieuzasadniona zwłoka


Jakich instytucji i organów UE to dotyczy?

Instytucje i organy UE:

 • Parlament Europejski
 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska
 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (za wyjątkiem jego roli sądowniczej)
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Komitet Regionów Unii Europejskiej /li>
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Europejski Bank Centralny
 • Europejskie Biuro Naboru Kadr (EPSO)
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
 • Europejskie Biuro Policji (Europol)
 • Agencje zdecentralizowane (takie jak Europejskie Centrum ds. Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Urząd ds. Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym itd.)

Proszę zauważyć, że powyższa lista nie jest kompletna. Lista instytucji i organów UE dostępna jest na stronie Europa: http://www.europa.eu/

Kto może złożyć skargę do Rzecznika?

Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub też mieszkasz w jednym z państw członkowskich, możesz złożyć skargę związaną z niewłaściwym administrowaniem w działalności instytucji i organów UE. Również przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i inne jednostki mające statutowe siedziby na terenie Unii mogą wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jakiego rezultatu skargi można się spodziewać?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może po prostu poinformować zaskarżoną instytucję o wniesionej skardze, sugerując rozwiązanie problemu. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana w trakcie postępowania w sposób zadowalający, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich będzie próbował, w miarę możliwości, doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia sporu i naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku nieprawidłowego administrowania oraz zadowolenia strony wnoszącej skargę. Jeśli polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zarekomendować sposób rozwiązania danego problemu. Jeżeli instytucja nie zaakceptuje jego zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może sporządzić specjalny raport, poświęcony danej sprawie, który następnie zostaje skierowany do Parlamentu Europejskiego.

W jaki sposób złożyć skargę?

Napisz do Rzecznika w dowolnym języku Traktatu (1), podaj swoje dokładne dane oraz wskaż, przeciw jakiej instytucji UE skierowana jest skarga i z jakich powodów jest składana.

 • Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty powzięcia wiadomości o faktach będących przedmiotem skargi.
 • Składając skargę nie trzeba być osobiście dotkniętym działaniem niewłaściwego administrowania.
 • Przed złożeniem skargi należy skontaktować się z przedmiotową instytucją lub organem, na przykład pisemnie.
 • Rzecznik nie zajmuje się sprawami obecnie rozpatrywanymi lub już rozpatrzonymi przez sąd.

Po rozpatrzeniu skargi Rzecznik informuje skarżącego o wyniku dochodzenia.

Skargę można złożyć wysyłając pismo do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub też wykorzystując załączony formularz. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: http://www.ombudsman.europa.eu

Jak kontaktować się z Europejskim Rzecznikiem?

 • Pocztą
  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Francja
 • Telefonicznie
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faksem
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Strona internetowa
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Od stycznia 2007 r., istnieją 23 oficjalne języki Traktatu: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.