• Podat stížnost
 • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Би ли могъл той да ви помогне?

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Какви функции изпълнява Eвропейският омбудсман?

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби срещу институции и органи на Европейския съюз (ЕС). Жалба пред омбудсмана може да се подава по повод на лошо управление при осъществяването на дейността на тези институции и органи.

Европейският омбудсман не може да извършва проверки по жалби срещу национални, регионални или местни органи на управление в държавите членки, дори и когато жалбите са по въпроси, свързани с ЕС. Много от тези жалби могат да се адресират до националните или регионалните омбудсмани или до комисиите по петициите в национални или регионални парламенти. На интернет страницата на Eвропейския омбудсман са предоставени данни за контакт с всички национални и регионални омбудсмани и комисии по петициите в ЕС: http://www.ombudsman.europa.eu

Какво означава лошо управление?

Лошо управление означава незадоволителна или неосъществена административна дейност. Такива действия са налице, ако институция не действа в съответствие с разпоредбите на закона, не зачита принципите на добро управление или нарушава правата на човека. Някои примери за неправомерни действия са:

 • административни нарушения
 • несправедливост
 • дискриминация
 • злоупотреба с власт
 • липса на отговор
 • отказ за предоставяне на информация
 • ненужно забавяне


Кои са институциите и органите на ЕС?

Институциите и органите на ЕС включват:

 • Европейски парламент
 • Съвет на Европейския съюз
 • Европейска комисия
 • Съд на Европейските общности (с изключение на действия, извършени при осъществяване на съдебната му дейност)
 • Европейска сметна палата
 • Европейски икономически и социален комитет
 • Комитет на регионите на Европейския съюз
 • Европейска инвестиционна банка
 • Европейска централна банка
 • Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
 • Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
 • Европейска полицейска служба (Европол)
 • Децентрализирани агенции (като например, Европейски център за развитие на професионалното обучение, Европейска агенция за околна среда, Служба за хармонизиране на вътрешния пазар и т.н.)

Молим да се има предвид, че този списък не е изчерпателен. На интернет страницата Europa е представен обзор на институциите и органите на ЕС: http://www.europa.eu/

Кой може да подава жалби пред омбудсмана?

Ако сте гражданин на държава членка или пребивавате в държава членка на Съюза, можете да подадете жалба пред Eвропейския омбудсман по повод на лошо управление при осъществяването на дейността на институции и органи на ЕС. Жалби пред омбудсмана могат да се подават и от стопански организации, сдружения или други органи със седалище на територията на Съюза.

Какъв резултат можете да очаквате?

Може да е необходимо омбудсманът само да информира съответната институция за наличието на подадена жалба, за да пристъпи тя към решаване на проблема. Ако случаят не бъде удовлетворително решен в хода на проверките, омбудсманът прави опит за постигане по възможност на споразумение, с което да се коригира случая на лошо управление и да се удовлетвори жалбоподателя. Ако опитът за примиряване на позициите се окаже неуспешен, омбудсманът може да отправи препоръки за разрешаване на случая. Ако институцията не приеме препоръките му, той може да изготви специален доклад до Европейския парламент.

Как се подава жалба

Жалбата пред омбудсмана се съставя на един от езиците, на които е съставен Договорът за ЕС(1), в нея ясно се посочват данни за самоличността на жалбоподателя, институцията или органа на ЕС, срещу който се подава жалбата, и основанията за подаване на жалба.

 • Жалбата трябва да се подаде в срок от две години от датата, на която жалбоподателят е узнал за фактите, на които се основава жалбата.
 • Жалбоподателят трябва да е лично засегнат от лошото управление.
 • Жалбоподателят трябва преди това да е сезирал по въпроса съответната институция или орган, например с писмо.
 • Омбудсманът не разглежда въпроси, които са предмет на висящо съдебно производство, или по които вече има издадено съдебно решение.

Омбудсманът разглежда жалбата и информира жалбоподателя за резултата от извършената от него проверка.

Жалба може да се подаде чрез изпращане на писмо до Eвропейския омбудсман или чрез използване на приложения образец. Електронна версия на този образец на жалба може да се намери на интернет страницата на омбудсмана: http://www.ombudsman.europa.eu

Как се осъществява връзка с Eвропейския омбудсман

 • По пощата
  Европейският омбудсман
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  France
 • По телефон
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • По факс
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Интернет страница
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Понастоящем (от 2007 г.) има 23 езика, на които е съставен Договорът за ЕС: български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски език.