• Podat stížnost
 • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Mohl by vám pomoci?

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Čím se zabývá evropský veřejný ochránce práv?

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti proti orgánům a institucím Evropské unie (EU). Veřejnému ochránci práv můžete podat stížnost na nesprávný úřední postup těchto orgánů a institucí.

Veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti proti státním, regionálním nebo místním správním úřadům členských států, a to ani v případě stížností týkajících se záležitostí EU. Mnohé z těchto stížností by mohly být adresovány vnitrostátním nebo regionálním veřejným ochráncům práv a nebo petičním výborům vnitrostátních nebo regionálních parlamentů. Kontaktní údaje všech vnitrostátních a regionálních veřejných ochránců práv a petičních výborů v EU jsou k dispozici na webových stránkách evropského veřejného ochránce práv: http://www.ombudsman.europa.eu

Co je nesprávný úřední postup?

Nesprávným úředním postupem je špatná nebo nedostatečná správa. Dochází k ní, pokud určitý orgán nejedná v souladu s právem, nerespektuje zásady dobré správy nebo porušuje lidská práva. Některé příklady:

 • administrativní nesrovnalosti
 • nepoctivost
 • diskriminace
 • zneužití pravomoci
 • nezodpovězení podání
 • odmítnutí poskytnout informace
 • zbytečné průtahy


Co je orgánem nebo institucí EU?

Mezi orgány a instituce EU patří:

 • Evropský parlament
 • Rada Evropské unie
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr Evropských společenství (s výjimkou jeho soudních pravomocí)
 • Evropský účetní dvůr
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů Evropské unie
 • Evropská investiční banka
 • Evropská centrální banka
 • Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)
 • Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
 • Evropský policejní úřad ( Europol)
 • Decentralizované agentury (jako Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropská agentura pro životní prostředí, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, atd.)

Uvedený výčet není vyčerpávající. Přehled orgánů a dalších institucí EU je k dispozici na webové stránce Europa: http://www.europa.eu/

Kdo si může stěžovat u veřejného ochránce práv?

Jste li občanem členského státu Unie nebo máte bydliště v členském státě, můžete k evropskému veřejnému ochránci práv podat stížnost na nesprávný úřední postup orgánů a institucí EU. Stížnosti k veřejnému ochránci práv si mohou podávat i firmy, sdružení nebo jiné subjekty se sídlem v Unii.

Jaký výsledek můžete očekávat?

Veřejný ochránce práv může informovat dotčený orgán o podané stížnosti s tím, aby problém vyřešil. Pokud není možné případ uspokojivě vyřešit v průběhu šetření, snaží se veřejný ochránce práv, je-li to možné, najít smírné řešení, které odstraní pochybení a uspokojí stěžovatele. Pokud pokus o smírné řešení selže, může veřejný ochránce práv navrhnout opatření k nápravě. Pokud orgán navrhovaná opatření nepřijme, může podat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu.

Jak si stěžovat

Napište veřejnému ochránci práv v jakémkoli z jazyků Smlouvy (1), jasně uveďte, kdo jste, na který orgán nebo instituci EU si stěžujete a jaké jsou důvody Vaší stížnosti.

 • Stížnost musí být podána před uplynutím dvou let ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnostech, na nichž je stížnost založena.
 • Nesprávným úředním postupem nemusíte být postižen osobně.
 • Na dotčený orgán nebo instituci jste se již v dané záležitosti obrátil, např. formou dopisu.
 • Veřejný ochránce práv se nezabývá věcmi, které jsou projednávány soudem nebo které již byly soudem rozhodnuty.

Veřejný ochránce práv Vaši stížnost přezkoumá a o výsledcích jeho šetření budete informován.

Stížnost evropskému veřejnému ochránci práv může být podána písemně dopisem nebo pomocí přiloženého formuláře. Elektronická podoba tohoto formuláře stížnosti je k dispozici na webových stránkách veřejného ochránce práv: http://www.ombudsman.europa.eu

Jak kontaktovat evropského veřejného ochránce práv

 • Poštou
  Evropský veřejný ochránce práv
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Francie
 • Telefonicky
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faxem
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Na webových stránkách
  http://www.ombudsman.europa.eu

 (1) Od 1. ledna 2007 existuje 23 jazyků Smlouvy: anglický, bulharský, český, dánský, estonský, finský, francouzský, holandský, irský, italský, litevský, lotyšský, maďarský, maltský, německý, polský, portugalský, řecký, rumunský, slovenský, slovinský, španělský a švédský.