• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Práva stěžovatelů

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Tato stránka obsahuje odkazy na informace týkající se nejdůležitějších práv, které vám jakožto stěžovateli při jednání s úřadem evropského veřejného ochránce práv náleží.

Než se rozhodnete uplatnit svá práva některým z možných způsobů, pečlivě si prosím tyto informace přečtěte.

Informace o zpracování údajů a důvěrné povaze informací

Zpracování údajů

Stížnosti veřejnému ochránci práv a související korespondence často obsahují osobní údaje, jako jsou jména, kontaktní údaje a další informace spojené s identifikovatelnými osobami.

Evropská legislativa (nařízení 45/2001)[1] stanoví práva a povinnosti pro nakládání s osobními údaji ze strany institucí EU, včetně evropského veřejného ochránce práv. K těmto právům patří právo jednotlivce získat přístup ke svým údajům, které o něm tento úřad vede. Chcete-li uplatnit toto právo nebo získat více informací, obraťte se na náš úřad.

Pokud se kterákoli osoba domnívá, že veřejný ochránce práv nenakládal řádně s jejími údaji, může se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Důvěrnost stížnosti a informací

Žádáme stěžovatele, aby každý dokument nebo informaci, které považují za důvěrné, jasně takto označili již při jejich zaslání veřejnému ochránci práv.

Důvěrnost lze uplatnit pouze v případě, že by zveřejnění informací mělo nějaké nepříznivé dopady. Může se vztahovat například na finanční informace, citlivé informace z obchodního hlediska nebo osobní informace týkající se soukromé osoby. Důvěrnost nelze zaručit ve všech případech. Pokud veřejnému ochránci práv předložíte dokumenty, které kromě Vašich osobních údajů obsahují i osobní údaje jiné osoby, je velmi pravděpodobné, že je daná osoba bude moci od veřejného ochránce práv získat na základě toho, že uplatní svá práva na ochranu údajů. V každém případě byste měli očekávat, že Vaše stížnost i veškeré podkladové dokumenty budou v plném rozsahu poskytnuty instituci nebo orgánu, na něž si stěžujete, aby je tyto orgány a instituce mohly řádně prostudovat a zaslat veřejnému ochránci práv své vyjádření.

Žádost o přezkum

Stěžovatel může požádat o přezkum rozhodnutí, které stanoví, že stížnost nespadá do působnosti veřejného ochránce práv nebo je nepřípustná, rozhodnutí, že nejsou dány dostatečné důvody pro zahájení šetření, nebo rozhodnutí o ukončení šetření.

Stěžovatel nemůže požadovat přezkum zjištění nesprávného úředního postupu nebo doporučení vydaného na základě takového zjištění.

Žádost o přezkum musí obsahovat podrobné vysvětlení, proč je rozhodnutí nesprávné.

Pokud chce stěžovatel předložit nové skutečnosti týkající se údajného nesprávného úředního postupu, musí veřejnému ochránci práv doložit, že je nemohl předložit ve své stížnosti nebo během šetření.

Žádost o přezkum je třeba podat do 2 měsíců od data rozhodnutí, jehož se žádost týká.

O žádosti o přezkum bude rozhodnuto do 4 měsíců od data její registrace. Tuto lhůtu lze v oprávněných případech prodloužit.

Stížnosti na služby

Pokud jste nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem s vámi zaměstnanci úřadu veřejného ochránce práv jednali nebo jak naložili s vaší stížností (nikoli tedy s výsledkem vaší stížnosti), můžete podat stížnost na služby.

Kdo dohlíží na práci veřejného ochránce práv?

Ustanovení o odvolání proti rozhodnutí veřejného ochránce práv k jinému orgánu neexistuje. Nicméně v závislosti na tom, v čem jsme podle vás postupovali nesprávně, můžete zvážit následující možnosti.

Evropský parlament: Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v některém členském státě má právo předložit petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se dané osoby či občana přímo dotýká. Pro více informací o petičním právu klikněte sem.

Evropský soudní dvůr: Pokud se domníváte, že veřejný ochránce práv nejednal v souladu s předpisy, můžete zvážit podání žaloby u Tribunálu. Jestliže se pro tento krok rozhodnete, budete muset být zastupováni právním zástupcem, který by vás měl rovněž informovat o pravděpodobných nákladech a šanci na úspěch. Vezměte prosím na vědomí, že veřejný ochránce práv ani pracovníci jeho služeb nemohou takové poradenství poskytovat. Více informací najdete na internetových stránkách Soudního dvora.

Hlavní kontaktní údaje evropského veřejného ochránce práv

Hlavní kontaktní údaje evropského veřejného ochránce práv

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů