Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Přístup veřejnosti k dokumentům EU a úloha evropského veřejného ochránce práv

Jednou z hlavních priorit evropského veřejného ochránce práv je transparentnost. V rámci svého mandátu evropský veřejný ochránce práv slouží jako prostředek k dosažení nápravy pro osoby, které čelí potížím při získávání přístupu k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů EU (dále jen „orgánů“).

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie mají občané a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v EU právo na přístup k veškerým dokumentům v držení téměř všech orgánů EU. Na toto právo se vztahuje jen omezený počet výjimek. To se týká písemných dokumentů (v tištěné nebo elektronické podobě) a zvukových/audiovizuálních záznamů týkajících se politik (například, právního poradenství), činností (například, cestovních výdajů komisařů) nebo rozhodnutí (například záznamů o hlasování) orgánů.

Podle pravidel EU pro přístup veřejnosti k dokumentům (nařízení č. 1049/2001) se může kdokoli obrátit na orgány EU s žádostí o přístup ke konkrétním dokumentům (za předpokladu, že si je daná osoba vědoma jejich existence) nebo požádat orgán, aby určil, které dokumenty se týkají konkrétní záležitosti, a k nimž chce tedy mít přístup. Pokud orgán přístup odepře s odvoláním na jednu z výjimek podle nařízení č. 1049/2001, příslušná osoba může následně podat žádost o přezkoumání rozhodnutí orgánu (tzv. potvrzující žádost).

Na evropského veřejného ochránce práv se osoby usilující o přístup k dokumentům mohou obrátit tehdy, pokud příslušný orgán úplně nebo částečně zamítne jejich potvrzující žádost. Mohou tvrdit, že výjimky, jichž se orgán dovolává, v daném případě neplatí nebo že existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentům. Na veřejného ochránce práv se mohou obrátit i v případě, že daný orgán na jejich žádost(i) neodpoví v příslušné lhůtě. Veřejný ochránce práv usiluje o to, aby tyto stížnosti byly vyřízeny co nejrychleji a za tímto účelem zavedl zrychlené řízení.

Více informací o tom, jak podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv.

Viz otázky a odpovědi veřejného ochránce práv k otázkám týkajícím se práva veřejnosti na přístup k dokumentům a podrobná příručka veřejného ochránce práv pro zúčastněné strany.