• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Diúltú iarratais ar oiliúnacht mar gheall ar thaithí oibre roimh ré

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 471/2007/VIK
    Opened on 19 Mar 2007 - Decision on 11 Oct 2007
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]

Achoimre ar chinneadh maidir le gearán 471/2007//VIK i gcoinne an Choimisiúin Eorpaigh  

Ba náisiúnach Portaingéileach an gearánach agus rinne sí iarratas ar oiliúnacht inseirbhíse sa Choimisiún. Cuireadh in iúl di gur diúltaíodh dá hiarratas mar nár chomhlíon sí na critéir cháilitheachta a thuairiscítear i bPointe 2.3 de na Rialacha lena rialaítear scéim oifigiúil oiliúnachta an Choimisiúin ("na Rialacha"). De réir Phointe 2.3 de na Rialacha, ní ghlacann an Coimisiún le hiarratais ó dhaoine a thairbhigh cheana féin as aon chineál oiliúna inseirbhíse ar feadh tréimhse is faide ná sé mhí. Rinne an gearánach líomhain ina gearán chuig an Ombudsman á rá gur diúltaíodh go mícheart dá hiarratas mar gur tharla a taithí oibre neamh-chomhleanúnach le linn sheisiúin iomlánacha na Parlaiminte agus nár mhair sé ach trí sheachtain san iomlán. Líomhnaigh sí freisin nach raibh iarratasóirí sa riocht céanna léi féin in ann taithí oibre neamh-chomhleanúnach a dhearbhú mar gheall ar fhormáid leictreonach na foirme iarratais agus gur mhainnigh an Coimisiún an fhoirm a athrú dá réir sin. Dúirt an gearánach gur dhiúltaigh an Coimisiún freisin dá hiarracht athiarratas a dhéanamh ar oiliúnacht. D'éiligh sí gur ceart cead a thabhairt di iarratas a dhéanamh ar oiliúnacht agus gur ceart an fhoirm iarratais leictreonach a athrú ionas gur féidir taithí oibre neamh-chomhleanúnach a dhearbhú.

Mhínigh an Coimisiún ina thuairim gur diúltaíodh d'iarratas an ghearánaigh ar an bhforas go mbeadh níos mó i gceist, mar gheall ar obair ullmhúcháin do na seisiúin iomlánacha agus mar gheall ar obair a bheadh ann ina ndiaidh, ná freastal a dhéanamh ar na seisiúin. Thairis sin, bhí sé amach ag an gCoimisiún go raibh cárta seirbhíse ag an ngearánach agus go raibh an cárta sin bailí ar feadh thréimhse trí mhí. Léirigh an Coimisiún, áfach, gur mhol sé, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a comhad athuair agus, go háirithe, ar an dearbhú ón CPE lena raibh sí ag obair, glacadh le hiarratas an ghearánaigh mar iarratas bailí agus é a chur faoi bhráid na gcoistí réamhroghnúcháin don tréimhse a bhí le tosú i mí Dheireadh Fómhair 2007.

Maidir le formáid na foirme iarratais leictreonaí, thug an Coimisiún soiléiriú á rá go n-iarrtar ar iarratasóirí gan ach taithí ghairmiúil iomchuí a mhair mí amháin ar a laghad a dhearbhú ar an bhfoirm. Luaigh an Coimisiún go rabhthas den tuairim, an tráth a dearadh an fhoirm, nach mbeadh taithí ghairmiúil ar feadh tréimhse is giorra ná mí amháin iomchuí agus, dá bhrí sin, níor ghá í a dhearbhú.

Dhaingnigh an gearánach go raibh sí sásta leis an tslí inar réitigh an Coimisiún an t-ábhar. Dhún an tOmbudsman an cás mar chás arna réiteach ag an institiúid.