Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Кратко изложение на решението по случай 1686/2017/THH относно обработването от страна на Европейската комисия на искане за публичен достъп до документи за лобиране от промишлеността по отношение на подготвителното действие във връзка с научните изследвания в областта на отбраната и европейската програма за научни изследвания в областта на отбраната

Случаят се отнася до обработването от страна на Европейската комисия на искането на жалбоподателя за достъп до документи относно срещи между служители на Комисията и отбранителната промишленост. На Комисията са ѝ били необходими три месеца, за да отговори на първоначалното искане на жалбоподателя. Жалбоподателят се обръща към омбудсмана, след като още шест месеца чака отговор от Комисията на искането си за преразглеждане на нейното решение.

В хода на проверката на омбудсмана Комисията отговори на искането на жалбоподателя за преразглеждане. Омбудсманът разгледа изтъкнатите от Комисията основания само за частично оповестяване на някои от поисканите документи.

Омбудсманът приключи проверката с констатация за лошо управление по отношение на закъсненията при предоставянето на отговор от Комисията.