Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Кратко изложение на решението по случай 1130/2016/JAS относно съвместното изявление на Европейската комисия и Европейската агенция по химикали във връзка с провеждането на изпитвания върху животни за вещества, използвани в козметични продукти

Случаят се отнася до съвместно изявление от октомври 2014 г. на Европейската комисия и Европейската агенция по химикали (ECHA). В него те разясняват своето тълкувание на връзката между Регламента относно козметичните продукти, който забранява изпитванията върху животни, и Регламента REACH, който ги разрешава за химикали при определени ограничени условия с цел оценяване на риска за здравето на човека и околната среда.

Жалбоподателят, НПО със седалище в Обединеното кралство и дейност в областта на правата на животните, изразява искане Комисията и ECHA да оттеглят съвместното изявление. Жалбоподателят твърди, че съвместното изявление противоречи на правото на ЕС, и по-конкретно на Регламента относно козметичните продукти. В подкрепа на становището си той се позовава на решение на Европейския съд, постановено след подаването на жалбата, в което се тълкува забраната в Регламента относно козметичните продукти. Жалбоподателят твърди, че Комисията и ECHA не са имали законното право да издадат съвместно изявление. Освен това той твърди, че съвместното изявление ще доведе до това върху определени козметични продукти неправилно да бъде обозначено, че съдържат вещества, за които „не са провеждани изпитвания върху животни“. Комисията и ЕСНА отказаха да оттеглят изявлението си и жалбоподателят се обърна към Омбудсмана.

Омбудсманът извърши проверка по случая и установи, че не е необходимо да изразява становище по точния смисъл на решението на Съда, за да разреши случая. Причината е, че съвместното изявление засяга единствено това как се тълкува и прилага Регламентът REACH в контекста на Регламента относно козметичните продукти. Съвместното изявление няма за цел да разглежда тълкуванието и прилагането на Регламента относно козметичните продукти в контекста на Регламента REACH. Поради това Омбудсманът заключава, че съвместното изявление не противоречи на Регламента относно козметичните продукти или на правото на ЕС в по-широк смисъл.

Що се отнася до правото на Комисията и ЕСНА да издават съвместно изявление, Омбудсманът счита, че те имат такова право, доколкото и Комисията, и ЕСНА имат отговорности съгласно Регламента REACH. На последно място, по отношение на етикетирането на козметични продукти не е необходимо да се разяснява съвместното изявление, тъй като този въпрос е в обхвата на Регламента относно козметичните продукти, а не на Регламента REACH.