Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 147 резултатите

Решение по случай OI/4/2021/MHZ относно начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) спазва задълженията си в областта на основните права и гарантира отчетност във връзка с разширените си отговорности

Понеделник | 18 юли 2022

Тази проверка по собствена инициатива оцени как Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) спазва своите основни права и задължения за прозрачност съгласно Регламент 2019/1896 („Регламента за Frontex“), с който се разширява мандатът на Frontex.

Проучването разгледа начина, по който Frontex гарантира прозрачността на своите „оперативни планове“, в които се определят параметрите на нейните операции, и как взима решения за спиране, прекратяване или отказ за започване на дейност поради опасения, свързани с основните права. Проучването оцени също така наблюдението на спазването на основните права при принудителното връщане и насоките на Frontex за процеса на скрининг на лица без документи, които преминават или се опитват да преминат незаконно външна граница на ЕС.

Въз основа на проверката омбудсманът отправи редица предложения към Frontex с цел подобряване на нейната отчетност. Омбудсманът насърчава Frontex да бъде проактивно прозрачна по отношение на оперативните планове и анализа на основните права, въз основа на които нейният изпълнителен директор взема решения за започване, спиране или прекратяване на операции. Тя предлага Frontex да издаде конкретни инструкции за „екипи за скрининг“, които провеждат интервюта с бежанци. Омбудсманът също така насърчава Frontex да подобри мониторинга на принудителните връщания, при които придружителите на завърналите се лица са служители на Frontex, и да гарантира по-добро докладване на операциите по наблюдение.

 

Решение по случай OI/5/2020/MHZ относно функционирането на механизма на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за подаване на жалби за предполагаеми нарушения на основните права и ролята на служителя по въпросите на основните права

Сряда | 08 юни 2022

Омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за проучване на начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) разглежда предполагаеми нарушения на основните права чрез своя „механизъм за подаване на жалби“, както и да разгледа ролята и независимостта на служителя на Frontex по въпросите на основните права в това отношение.

В контекста на предишна проверка омбудсманът препоръча създаването на независим механизъм за разглеждане на жалби във връзка с операции на Frontex. Механизмът за подаване на жалби беше одобрен от законодателите на ЕС и започна да функционира през 2016 г.

Чрез механизма за подаване на жалби Frontex разглежда жалби от физически лица, които считат, че основните им права са били нарушени в контекста на операциите на Frontex. Ролята на служителя по въпросите на основните права е да разглежда пряко жалбите относно действията на служителите на Frontex, както и да гарантира, че жалбите относно служителите на националните органи, участващи в операциите на Frontex, се разглеждат по подходящ начин от съответните органи.

Целта на тази проверка беше да се направи оценка на начина, по който Frontex прилага новите правила относно механизма за жалби и служителя по въпросите на основните права, които влязоха в сила през ноември 2019 г. Тя също така имаше за цел да оцени цялостната ефективност на механизма за подаване на жалби на фона на обществената загриженост относно нарушенията на основните права в контекста на операциите на Frontex.

От създаването на механизма за подаване на жалби чрез него е разгледан много малък брой жалби, като все още няма жалби относно действията на служителите на Frontex. Между 2016 г. и януари 2021 г. служителят по въпросите на основните права е получил 69 жалби, 22 от които са допустими. При операции със състав от служители от различни институции, които са отговорни пред различни органи, за потенциалните жалбоподатели може да се окаже трудно да идентифицират предполагаемите извършители и да разберат как и на кого могат да докладват за предполагаеми нарушения, както и да потърсят правна защита чрез подходящи канали.

В рамките на тази проверка омбудсманът също така прегледа жалбите, разгледани чрез механизма за подаване на жалби, и установи различни потенциални недостатъци, които могат да затруднят физическите лица да съобщават за предполагаеми нарушения на основните права и да търсят правна защита. При проверката на омбудсмана също така бяха установени закъснения от страна на Frontex при изпълнението на новите ѝ задължения по отношение на механизма за подаване на жалби и служителя по въпросите на основните права.

Въз основа на проверката омбудсманът представя редица предложения за подобряване на Frontex с оглед подобряване на достъпността на механизма за подаване на жалби за потенциални жертви на нарушения на основните права и засилване на отчетността на операциите на Frontex и на всички участници в тях. Те включват предложения за това как да се улесни осведомеността на потенциалните жертви на нарушения на основните права относно възможностите за правна защита и докладването на инциденти, както и предложения за подобряване на начина, по който жалбите се разглеждат и проследяват.