Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 104 резултатите

Решение относно начина, по който Европейската комисия управлява „кадровата въртележка“ между държавния и частния сектор (OI/1/2021/KR)

Вторник | 06 декември 2022

Тъй като на ЕС се възлагат все по-големи правомощия в области от отбраната до здравеопазването, общественото доверие в администрацията е от съществено значение. Следователно всяко впечатление, че държавните служители преследват частни интереси, които са в конфликт с обществената им работа, е много вредно. Европейският омбудсман отдавна е определил явлението „кадрова въртележка“ като явление, което може да навреди на общественото доверие, ако не се управлява по подходящ начин. Дори малък брой действия на високо равнище могат да предизвикат значително обществено недоволство и да навредят на репутацията. В рамките на това стратегическо проучване бяха разгледани 100 досиета на Европейската комисия относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор, за да се определят областите, в които е необходимо подобрение, и да се даде насока на останалата част от администрацията на ЕС за бъдещето.

Проверката на омбудсмана установи реални подобрения от последното разглеждане на въпроса, включително насоки за това как да се извършват по-стриктни проверки при всяко движение.

Въпреки това в някои случаи Комисията е одобрила искания от бивши високопоставени служители за поемане на дейност въпреки резервите си дали условията, наложени във връзка с преместването, биха намалили потенциалните рискове (като например конфликти на интереси и достъп до знания или контакти в рамките на администрацията). Омбудсманът счита, че такива действия следва да бъдат разрешавани само когато дейността може да бъде подложена на ограничения, които намаляват по подходящ начин рисковете и които могат да бъдат надеждно наблюдавани и прилагани.

Когато такива ограничения и прилагане не са възможни, Комисията следва временно да забрани на бивши служители да заемат предвидените работни места. Ако това не бъде направено, съществува риск от подценяване на разрушителните последици във времето от това, че тези служители ще пренесат своите знания и мрежи в свързани области в частния сектор, както и на свързаните с това вреди за репутацията на ЕС.

Когато одобрява дейност със смекчаващи мерки, Комисията следва да проучи пълния набор от налични мерки. Например Комисията би могла да обвърже одобрението си за нова работа с условието членът на персонала да ангажира новия работодател с публикуване на ограниченията, наложени от Комисията, на уебсайта на новия работодател. Като минимум Комисията следва да изиска от (бившия) член на персонала да представи доказателства, че наложените ограничения са били споделени с новия работодател.

Трудностите, с които се е сблъскала Комисията при мониторинга на спазването на изискванията, накараха Омбудсмана да повтори своето предложение Комисията да публикува по-своевременно информацията относно всички дейности на бивши високопоставени служители след изпълнение на служебните задължения, които оценява. Това би подобрило обществения контрол върху тези решения, което е от съществено значение за целите на мониторинга.

Решение относно начина, по който Европейската централна банка (ЕЦБ) разглежда случаи на кадрова въртележка (OI/1/2022/KR)

Петък | 28 октомври 2022

Европейският омбудсман отдавна определя „кадровата въртележка“, при която държавните служители се преместват в частния сектор, като явление, което потенциално може да навреди на общественото доверие, ако не се управлява правилно.

Целта на тази проверка по собствена инициатива беше да се проучи как Европейската централна банка (ЕЦБ) се занимава с преместванията на нейните служители, като част от „кадровата въртележка“.

Като се има предвид ролята на ЕЦБ за осигуряване на ценова стабилност и надзор върху финансовите и кредитните институции, всички премествания на (бивши) служители на ЕЦБ в частни финансови или кредитни институции, по-специално тези, които попадат под надзора на ЕЦБ, могат да породят конфликт на интереси и рискове за репутацията и да предизвикат обществено безпокойство.

При проверката на Омбудсмана беше разгледан един конкретен случай, при който бяха изразени опасения сред обществеността, и също така бяха разгледани 26 случая на искания от служители за започване на професионални дейности или по време на неплатен отпуск или след приключване на работата в ЕЦБ. Във всички, с изключение на едно от разгледаните досиета, служителите на ЕЦБ се преместват в частния сектор, включително в предприятия и банки, които са под надзора на ЕЦБ.

Омбудсманът стигна до заключението, че ЕЦБ следва да прилага по-строг подход по отношение на преместванията като част от „кадровата въртележка“ на (бивши) служители със среден ранг и висши служители на работни места в частния сектор, по-специално във финансовия сектор.

За да се преодолеят недостатъците, възникнали в конкретния случай, и в по-общ план в начина, по който ЕЦБ се справя с това предизвикателство, омбудсманът представи редица предложения за това как ЕЦБ може да укрепи своите правила, включително в контекста на текущото преразглеждане на етичната рамка на ЕЦБ.

По-конкретно ЕЦБ следва да разшири обхвата на служителите, които подлежат на по-строги изисквания за даване на предизвестие и/или изчакване, или да избере общо минимално изискване за целия персонал, подобно на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на ЕС, свързано с професионалните дейности след прекратяване на служебното правоотношение.

ЕЦБ следва също така да удължи, от шест месеца на една година, забраната бивши висши служители на ЕЦБ да лобират пред бившите си колеги.

ЕЦБ следва допълнително да подобри наблюдението на спазването от страна на (бивши) служители на техните етични задължения и условия, наложени от ЕЦБ, например чрез публично оповестяване на условията за разрешаване на дейности след прекратяване на трудовите правоотношения на бивши висши служители, така че да може да се сигнализира за предполагаеми нарушения.

Освен това омбудсманът предложи, когато ЕЦБ счита, че искане от служител да започне професионална дейност, докато е в неплатен отпуск, поражда рискове, които не могат да бъдат подходящо смекчени от ограничения, или когато ограниченията не могат да бъдат ефективно наблюдавани или прилагани, тя не следва да дава разрешение за такова искане.

 

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Сряда | 27 юли 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.