Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Други институционални въпроси

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 564 резултатите

Решение по стратегическа проверка OI/4/2020/TE относно прозрачността на вземането на решения от Съвета на ЕС по време на кризата с COVID-19

Сряда | 24 март 2021

Омбудсманът започна „стратегическа проверка“ по собствена инициатива, за да проучи прозрачността на процеса на вземане на решения от Съвета на ЕС по време на кризата с COVID-19. Съгласно Договорите от институциите на ЕС, включително Съвета, се изисква да работят открито. По-специално по силата на Договорите Съветът трябва да заседава публично, когато разглежда и гласува проекти на законодателни актове.

В контекста на пандемията от COVID-19 и предизвикателствата, свързани с ограниченията за пътуване и събирания, Съветът е бил принуден да адаптира оперативните си процедури и процедурите за вземане на решения, за да се осигури непрекъснатост на дейността на институциите. За тази цел Съветът е решил временно да се отклони от своя Правилник за дейността. Освен организирането на виртуални заседания и други промени, понастоящем Съветът взема повечето решения чрез „писмена процедура“.

Омбудсманът направи оценка на начина, по който при извънредните обстоятелства, произтичащи от кризата с COVID-19 Съветът е гарантирал, че изпълнява задълженията си за открита работа.

Омбудсманът установи, че националните министри се срещат чрез видеоконферентна връзка, за да обсъждат законодателните и незаконодателните досиета, които впоследствие се приемат чрез писмена процедура. В началото на кризата с COVID-19 тези дистанционни заседания не са били провеждани публично и много малко информация за тях е била оповестявана публично. Това беше повод за съжаление. От юли 2020 г. Съветът е променил своите практики. Той е започнал да излъчва по интернет някои дистанционни заседания на министрите и е публикувал съответната документация. Омбудсманът приветства тази важна промяна. Омбудсманът предлага Съветът да публикува документацията относно всички видеоконференции на министрите, проведени в началото на кризата с COVID-19 през периода март—юни 2020 г.

Омбудсманът също установи, че в началото на проверката не е имало обществено достъпна информация за начина, по който, при липсата на лични срещи, подготвителните органи на Съвета са продължили обсъжданията си по законодателни и незаконодателни досиета. Тъй като кризата с COVID-19 е продължила, Съветът е предприел стъпки, за да направи тези дистанционни заседания на националните държавни служители по-прозрачни, по-специално като публикува дневния ред преди провеждането им. Омбудсманът приветства предприетите стъпки. Същевременно омбудсманът счита, че може да се направи повече и отправи три допълнителни предложения за подобрение в тази насока.

Решение по случай 1094/2020/DL относно начина, по който Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) осигурява прозрачност на информацията за европейските политически партии и фондации

Понеделник | 25 януари 2021

Делото се отнася до начина, по който Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) спазва изискванията си за прозрачност и по-специално задълженията си за оповестяване и публикуване. Жалбоподателят счита, че APPF не е публикувал информация относно европейските политически партии и фондации по изчерпателен, актуален и лесен за ползване начин.

В хода на проверката на омбудсмана APPF е поел ангажимент да направи промени, за да разреши някои от въпросите, повдигнати в жалбата, като например включване на връзки към съответната информация на уебсайта на Европейския парламент, вмъкване на раздели на неговия уебсайт във връзка с липсваща информация и изготвяне на шаблон за получаване на информация от европейските политически партии по хармонизиран начин. Омбудсманът реши да приключи случая, тъй като липсват основания за по-нататъшни проверки.

Омбудсманът обаче счете, че APPF може да направи допълнителни подобрения на уебсайта си, за да гарантира, че предоставената информация е ясна, пълна, с възможност за извличане и за сравняване. Поради това тя направи три предложения за подобрение и поиска от APPF да докладва в срок от шест месеца.

 

Решение по случай 652/2020/MIG относно отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до кореспонденцията с правителството на Обединеното кралство във връзка с определянето на кандидат за член на Комисията

Понеделник | 28 септември 2020

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до четири писма, разменени между Европейската комисия и правителството на Обединеното кралство във връзка с невъзможността на Обединеното кралство да определи кандидат за член на Комисията след изборите за Европейски парламент. Комисията отказа достъп с мотива, че е налице текущо производство за установяване на нарушение на задължения срещу Обединеното кралство по този въпрос.

Омбудсманът предложи като решение Комисията да предостави достъп до въпросните документи, като се има предвид променената ситуация, тъй като Обединеното кралство е напуснало ЕС. Комисията прие предложението на омбудсмана и случаят беше приключен с приетото решение.