Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 86 резултатите

Решение относно начина, по който Европейската комисия е разгледала две жалби за нарушения във връзка със закони за устройство на територията по отношение на места за търговия на дребно в Германия (съединени случаи 2238 и 2249/2021/MHZ)

Петък | 16 декември 2022

Жалбоподателите са две дружества за търговия на дребно, IKEA и Decathlon, които твърдят, че Европейската комисия не е разгледала по подходящ начин процедурите за нарушение срещу Германия във връзка със законодателството в областта на устройството на територията по отношение на местата за търговия на дребно. Жалбоподателите се оплакват от времето, необходимо за провеждане на производството, тъй като първоначалната жалба за нарушение е била подадена през 2008 г. Те оспорват и различните обяснения, дадени от Комисията за закъснението.

В хода на проверката омбудсманът представи на Комисията предварителни констатации, а именно, че на Комисията ѝ е отнело необосновано дълго време (повече от тринадесет години) да премине през първоначалните административни етапи на производството за установяване на нарушение. Тя предложи Комисията да вземе решение относно следващия етап от процедурата без по-нататъшно забавяне.

В отговор на констатациите на омбудсмана Комисията даде обяснения, с които се опита да обоснове защо се е проточила толкова дълго, и посочи, че възнамерява да вземе решение в началото на 2023 г.

Омбудсманът счита, че проточването на Комисията във времето не може да бъде обосновано. Тя приключи разследването с констатация за лошо администриране. Омбудсманът счита, че отправянето на препоръка няма да бъде от полза, тъй като Комисията се ангажира да вземе решение през следващите месеци. Комисията следва да докладва на омбудсмана до края на март 2023 г.

Решение относно отказа на Съвета на Европейския съюз да предостави пълен публичен достъп до правно становище, свързано с търговското споразумение на ЕС с Обединеното кралство (случай 717/2021/SF)

Петък | 17 юни 2022

Случаят се отнася до отказа на Съвета на Европейския съюз да оповести изцяло становището на своята правна служба относно естеството на Споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между Обединеното кралство и ЕС. Съветът заяви, че пълното оповестяване би навредило на международните отношения на ЕС, правните становища и текущия процес на вземане на решения.

Омбудсманът установи, че съдържащата се в становището информация не е чувствителна и че аргументите на Съвета не са убедителни. Поради това омбудсманът предложи като решение Съветът да предостави възможно най-широк достъп до становището на неговата правна служба.

Съветът не прие това предложение за уреждане на случая. Омбудсманът счете, че отказът на Съвета да предостави широк публичен достъп до становището представлява лошо управление и отправи съответна препоръка.

Съветът отхвърли препоръката на омбудсмана. Поради това омбудсманът приключи случая с потвърждение на констатацията за лошо управление.

Препоръка относно отказът на Съвета на Европейския съюз да предостави пълен публичен достъп до правно становище, свързано с търговското споразумение на ЕС с Обединеното кралство (случай 717/2021/DL)

Четвъртък | 24 февруари 2022

Жалбоподателят иска публичен достъп до становище на Правната служба на Съвета на Европейския съюз относно правното естество на Споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между Обединеното кралство и ЕС.

Съветът предоставя само много ограничен достъп до становището с аргумента, че пълното оповестяване би навредило на неговите международни отношения, правни становища и текущия процес на вземане на решения.

Омбудсманът счита, че съдържащата се в становището информация не е чувствителна. Тя счита, че Съветът не е доказал по какъв начин оповестяването конкретно и действително би засегнало обществения интерес по отношение на международните отношения. Тя също така счита, че не е ясно как оповестяването би подкопало способността на Съвета да получава открити, обективни и изчерпателни становища. По-скоро омбудсманът е на мнение, че по-голямата прозрачност би засилила легитимността на споразумението.

Омбудсманът предлага като решение Съветът да предостави възможно най-широк достъп до становището на неговата правна служба. Комисията не приема това предложение за уреждане на случая.

Тъй като Съветът не опровергава, нито взема отношение по аргументите в предложението за решение на омбудсмана, омбудсманът поддържа своята позиция. Тя счита, че отказът на Съвета да предостави широк публичен достъп до становището представлява лошо управление и отправя съответна препоръка за преодоляване на този проблем.

Решение относно отказа на Европейския парламент да предостави публичен достъп до документи, свързани с групата за приятелство между ЕС и Китай (случай 1542/2021/SF)

Петък | 28 януари 2022

Случаят се отнася до заявление за достъп до четири документа, свързани с групата за приятелство между ЕС и Китай — неофициална група от членове на ЕП.

Председателят на Европейския парламент поиска от Консултативния комитет на Парламента относно поведението на членовете на ЕП да прецени дали председателят на групата е изпълнил задължението си да декларира всяка получена подкрепа във връзка с дейността на групата. Четирите документа са част от процедурата пред този комитет.

Парламентът отказа достъп до четирите документа, като по същество се позова на поверителността на процедурата пред Консултативния комитет.

Екипът за проверки на омбудсмана разгледа четирите документа и се срещна със съответните служители на Парламента, за да получи допълнителна информация относно решението за отказ на достъп. Омбудсманът установи, че решението на Парламента да откаже достъп е разумно, като се има предвид съответната съдебна практика.

Перспективата за публично оповестяване на документи като разглежданите в настоящия случай рискува да лиши Консултативния комитет от необходимата информация в рамките на неговите разследвания. Освен това оповестяването в този случай би довело до предоставяне на малко или никаква допълнителна съществена информация по въпроса. Поради това Омбудсманът приключи проверката с констатация за липса на лошо управление.