Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 126 резултатите

Decision on the European Border and Coast Guard Agency's (Frontex) refusal to give public access to a document containing information on return operations in a machine-readable format (case 1877/2022/NH)

Четвъртък | 16 март 2023

The case concerned a request for public access to documents held by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) concerning return operations. The complainant specifically asked to receive the requested documents in a machine-readable format. Frontex disclosed the requested documents, but in a different format.

The Ombudsman asked Frontex to explain in more detail its reasons for providing the complainant with a non-machine readable format. In reply, Frontex disclosed the documents in a machine-readable file format.

Since Frontex settled the problem, the Ombudsman closed the inquiry.

Решение относно начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) е разгледала искане за публичен достъп до документи, които е оповестила вследствие на предишни искания за достъп до документи (случай 4/2022/SF)

Петък | 09 септември 2022

Жалбоподателят, журналист, е поискал публичен достъп до всички документи, които Frontex е оповестила след искания за публичен достъп в периода 2016—2018 г. и от ноември 2020 г. до деня на подаване на искането му през декември 2021 г. Той също така иска достъп до документите на самите искания.

Frontex счита искането за обемно и предлага на жалбоподателя да раздели искането на няколко отделни заявления, които да бъдат разгледани последователно. Жалбоподателят отказва и се обръща към омбудсмана.

В хода на проверката жалбоподателят е ограничил искането си до вече оповестени документи, които Frontex му е предала, макар и с известно закъснение. Поради това и въпреки че омбудсманът не е убедена, че начинът, по който Frontex обработва искането, е в съответствие със стандартите, които гражданите имат право да очакват от органите на ЕС, тя реши да приключи случая. Тя обаче поиска от Frontex да ѝ докладва как в бъдеще Frontex ще предоставя достъп до документи в своя публичен регистър, които са били оповестени вследствие на искания за публичен достъп.

Решение относно отказа на Съвета на ЕС да предостави публичен достъп до документи, свързани с неофициални споразумения с държави извън ЕС относно връщането на мигранти (споразумения за обратно приемане) (случай 815/2022/MIG)

Четвъртък | 01 септември 2022

Случаят се отнася до двама изследователи, които искат публичен достъп до документи, свързани с неофициалните споразумения за връщане и обратно приемане на незаконни мигранти, сключени от ЕС с шест държави извън ЕС. Съветът на ЕС отказва достъп, като твърди, че оповестяването би могло да засегне международните отношения.

Екипът на омбудсмана по проверката разгледа въпросните документи и получи допълнителни обяснения от Съвета, включително поверителна информация. Въз основа на това и като се има предвид широката свобода на преценка, с която разполагат институциите на ЕС, когато считат, че общественият интерес в областта на международните отношения е изложен на риск, омбудсманът констатира, че решението на Съвета да откаже достъп не е явно погрешно. Като се има предвид, че въпросният обществен интерес не може да бъде заменен от друг обществен интерес, който се счита за по-важен, омбудсманът приключи случая, като установи, че не е налице лошо управление. Въпреки това следва да се положат всички усилия, за да се увери обществеността, че основните права на мигрантите се зачитат и че в този процес са налице подходящи гаранции.

Решение относно отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до неофициално споразумение с Гамбия относно връщането на мигранти (случай 1271/2022/MIG)

Четвъртък | 01 септември 2022

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до документи, свързани с неофициално споразумение за връщане и обратно приемане на незаконни мигранти, сключено от ЕС с Гамбия. Комисията отказва достъп, като твърди, че оповестяването би могло да засегне международните отношения.

В контекста на паралелна проверка екипът на омбудсмана по проверката разгледа въпросния документ, както и пет подобни споразумения с други държави извън ЕС и свързани с тях документи. Въз основа на тези проверки и като се има предвид широката свобода на преценка, с която разполагат институциите на ЕС, когато считат, че общественият интерес в областта на международните отношения е изложен на риск, омбудсманът констатира, че решението на Съвета да откаже достъп не е явно погрешно. Като се има предвид, че въпросният обществен интерес не може да бъде заменен от друг обществен интерес, който се счита за по-важен, омбудсманът приключи случая, като установи, че не е налице лошо управление. Тя отбеляза обаче, че следва да се положат всички усилия, за да се увери обществеността, че основните права на мигрантите са достатъчно защитени и че в този процес са налице подходящи гаранции.

 

Решение относно начина, по който Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до електронни писма от нейни представители със седалище в Гърция във връзка с миграционната ситуация в две горещи точки (случай 211/2022/TM)

Вторник | 28 юни 2022

Жалбоподателят е поискал достъп от Европейската комисия до електронни писма на нейни представители, установени в Гърция, относно миграционната ситуация в две горещи точки. Въз основа на тези електронни писма и друга информация Комисията изготвя „ежедневни доклади“ и „доклади за управлението на миграцията“. В отговор на искането на жалбоподателя Комисията предоставя широк достъп до ежедневните доклади и докладите за управление на миграцията, но не счита, че електронните писма на нейните представители на място попадат в обхвата на искането.

По време на проверката Комисията поясни, че не счита въпросните електронни писма за „документи“ по смисъла на законодателството на ЕС относно публичния достъп до документи. Комисията също така не счита, че електронните писма отговарят на критериите за вписване в нейната система за управление на документи. Комисията също потвърди, че електронните писма, поискани от жалбоподателя, вече не съществуват, тъй като са били заличени в съответствие с приложимата политика за съхраняване.

Тъй като електронните писма, поискани от жалбоподателя, са „документи“ по смисъла на законодателството на ЕС относно публичния достъп до документи, Комисията е трябвало да установи и прецени дали може да бъде предоставен публичен достъп до документите, които все още са съществували към момента на подаване на заявлението за достъп. Фактът, че Комисията не е направила това, представлява лошо управление.

Тъй като Комисията е информирала омбудсмана, че въпросните документи вече не съществуват, отправянето на препоръка към Комисията да установи и оцени тези документи сега няма да бъде от полза и по-нататъшните проверки по въпроса не са обосновани.

Омбудсманът призовава Комисията да установява и оценява всички документи, попадащи в обхвата на всяко бъдещо искане, в съответствие със законодателството на ЕС относно достъпа до документи и с оглед на нейните констатации по този случай.