Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 198 резултатите

Решение относно начина, по който Европейската централна банка (ЕЦБ) разглежда случаи на кадрова въртележка (OI/1/2022/KR)

Петък | 28 октомври 2022

Европейският омбудсман отдавна определя „кадровата въртележка“, при която държавните служители се преместват в частния сектор, като явление, което потенциално може да навреди на общественото доверие, ако не се управлява правилно.

Целта на тази проверка по собствена инициатива беше да се проучи как Европейската централна банка (ЕЦБ) се занимава с преместванията на нейните служители, като част от „кадровата въртележка“.

Като се има предвид ролята на ЕЦБ за осигуряване на ценова стабилност и надзор върху финансовите и кредитните институции, всички премествания на (бивши) служители на ЕЦБ в частни финансови или кредитни институции, по-специално тези, които попадат под надзора на ЕЦБ, могат да породят конфликт на интереси и рискове за репутацията и да предизвикат обществено безпокойство.

При проверката на Омбудсмана беше разгледан един конкретен случай, при който бяха изразени опасения сред обществеността, и също така бяха разгледани 26 случая на искания от служители за започване на професионални дейности или по време на неплатен отпуск или след приключване на работата в ЕЦБ. Във всички, с изключение на едно от разгледаните досиета, служителите на ЕЦБ се преместват в частния сектор, включително в предприятия и банки, които са под надзора на ЕЦБ.

Омбудсманът стигна до заключението, че ЕЦБ следва да прилага по-строг подход по отношение на преместванията като част от „кадровата въртележка“ на (бивши) служители със среден ранг и висши служители на работни места в частния сектор, по-специално във финансовия сектор.

За да се преодолеят недостатъците, възникнали в конкретния случай, и в по-общ план в начина, по който ЕЦБ се справя с това предизвикателство, омбудсманът представи редица предложения за това как ЕЦБ може да укрепи своите правила, включително в контекста на текущото преразглеждане на етичната рамка на ЕЦБ.

По-конкретно ЕЦБ следва да разшири обхвата на служителите, които подлежат на по-строги изисквания за даване на предизвестие и/или изчакване, или да избере общо минимално изискване за целия персонал, подобно на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на ЕС, свързано с професионалните дейности след прекратяване на служебното правоотношение.

ЕЦБ следва също така да удължи, от шест месеца на една година, забраната бивши висши служители на ЕЦБ да лобират пред бившите си колеги.

ЕЦБ следва допълнително да подобри наблюдението на спазването от страна на (бивши) служители на техните етични задължения и условия, наложени от ЕЦБ, например чрез публично оповестяване на условията за разрешаване на дейности след прекратяване на трудовите правоотношения на бивши висши служители, така че да може да се сигнализира за предполагаеми нарушения.

Освен това омбудсманът предложи, когато ЕЦБ счита, че искане от служител да започне професионална дейност, докато е в неплатен отпуск, поражда рискове, които не могат да бъдат подходящо смекчени от ограничения, или когато ограниченията не могат да бъдат ефективно наблюдавани или прилагани, тя не следва да дава разрешение за такова искане.

 

Решение относно отказа на Европейския банков орган да предостави публичен достъп до гласуването и разискванията на Съвета на надзорниците относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС от страна на националните надзорни органи (случай 615/2021/TE)

Понеделник | 07 февруари 2022

Жалбата се отнася до отказа на Европейския банков орган (ЕБО) да предостави публичен достъп до записите от гласуването на своя Съвет на надзорниците (Съвета) по две проектопрепоръки относно нарушенията на правото на Съюза (НПС). Препоръки относно НПС могат да бъдат направени след разследвания от страна на ЕБО на потенциални нарушения на правото на ЕС от страна на националните надзорни органи. Въпросните проектопрепоръки относно НПС, адресирани до надзорните органи на Малта, Дания и Естония, се отнасят до предполагаемо изпиране на пари от малтийската Pilatus Bank и естонския клон на датската Danske Bank.

Жалбоподателят твърди също така, че е налице конфликт на интереси, тъй като той подозира, че членовете на съвета, представляващи националните надзорни органи на Малта, Дания и Естония, са участвали в съответните гласувания.

В отговор на предварителната оценка на случая, извършена от омбудсмана, ЕБО публикува двата въпросни записа от гласуването. Омбудсманът приветства тази стъпка и счита, че с оповестяването на документите ЕБО е разрешил този аспект на жалбата. Омбудсманът е на мнение, че оповестяването на такива записи от гласуването помага да се гарантира, че членовете на Съвета на ЕБО действат независимо и в интерес на ЕС. Тя насърчава ЕБО да прави това в бъдеще.

По въпроса за конфликта на интереси проверката на документи от екипа за проверки на омбудсмана показа, че въпросните членове на съвета действително са гласували дали ЕБО следва да издаде препоръка на BUL относно съответните им надзорни органи. Въпреки че ЕБО заяви, че действащите към онзи момент правила не предвиждат изключване от гласуване на нито един член на Съвета, омбудсманът счита, че изискването да се действа независимо и в интерес на ЕС означава, че членовете на Съвета не е трябвало да гласуват.

Тъй като през януари 2020 г. ЕБО прие нов процедурен правилник за своя Съвет и нова политика относно конфликтите на интереси за лица, които не са служители, което изглежда предотвратява повторното възникване на конфликт на интереси, омбудсманът счита, че на този етап не са оправдани по-нататъшни проверки. Поради това тя приключи проверката, като отново приветства значителния напредък, постигнат в резултат на готовността на управителните органи на ЕБО да възприемат по-голяма прозрачност.