Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Околна среда

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 275 резултатите

Решение по случай 989/2020/AMF относно разглеждането от Европейската комисия на две жалби за нарушение по отношение на риболовните практики в Нидерландия

Понеделник | 25 януари 2021

Делото се отнася до разглеждането от Комисията на две жалби за нарушение срещу Нидерландия във връзка с използването на електрически импулсен ток от риболовни кораби с бим тралове. Основното опасение на жалбоподателя е, че използването на електрически импулсен ток представлява системна заплаха за оцеляването на морските екосистеми и крайбрежните общности, които зависят от тях.

Комисията е разяснила на жалбоподателя причините, поради които счита, че не е налице нарушение на правото на Съюза, и го е информирала за намерението си да приключи случаите.

Комисията се ползва с широка свобода на преценка при вземането на решение дали да открие производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка. Въпреки че омбудсманът признава важността на проблема, изложен от жалбоподателя, тя установява, че не е налице лошо управление по отношение на начина, по който Комисията е обяснила действията си по този случай. Тъй като Комисията обоснова също и забавянето при предоставянето на определени обяснения на жалбоподателя, омбудсманът установи, че липсват основания за по-нататъшни проверки по отношение на този аспект на случая.

Decision in case 906/2020/VB on a request made by the European Commission to the members of the EU Expert Group on the Birds and Habitats Directive (NADEG) concerning a proposed restriction on lead gunshot in wetland areas

Четвъртък | 17 декември 2020

The case concerned an information paper sent by the European Commission to the members of the Expert Group on the Birds and Habitats Directives (NADEG). In the paper, the Commission asked NADEG members to contact their national authorities to raise awareness about and encourage them to vote in favour of a draft Commission Regulation, which included new restrictions on lead gunshot in wetland areas.

The complainant, an MEP, contended that, in making this request, the Commission was acting beyond its mandate by seeking to influence, through the members of NADEG, a vote on a draft implementing act.

The Ombudsman notes that the Commission has a legitimate interest in seeing its regulatory proposals approved. That having been said, she considers that, in this case, the Commission’s request went beyond what is appropriate to promote its legitimate interest.

The Ombudsman has no evidence that this is a standard Commission practice. As such, and given that the relevant vote has taken place, the Ombudsman finds it sufficient to make the Commission aware of her views on the matter and that no further inquiries are justified.

Решение по случай 1944/2020/TE относно начина, по който Европейската комисия и Европейската агенция по химикали създават базата данни на ЕС за информация относно изделията, които съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (база данни на SCIP)

Четвъртък | 03 декември 2020

Делото се отнася до създаването на нова база данни на ЕС за информация относно изделията, които съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (база данни на SCIP) съгласно законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Жалбоподателят, европейска търговска асоциация, счита, че наборът от задължителна информация, която трябва да се предоставя от доставчиците на изделия на Европейската агенция по химикали (ECHA), превишава изискванията на законодателството на ЕС в областта на химикалите.

Жалбата се отнася до тълкуването на няколко разпоредби в законодателството на ЕС в областта на отпадъците и химикалите. Според омбудсмана Комисията и ECHA са възприели разумно тълкуване на съответните разпоредби. Въпреки че тълкуването на жалбоподателя е различно, това не е достатъчно, за да се предположи, че тълкуването на Комисията и ECHA е погрешно. Съдът трябва да определи правилното тълкуване в случай на възникване на спор. Поради това омбудсманът установява, че не е налице случай на лошо управление, и приключва случая.

Решение по съединени случаи 1570/2018/JF-JN и 1973/2018/JF-JN относно начина, по който Европейската комисия одобрява вещества, използвани в продукти за растителна защита (пестициди)

Понеделник | 30 ноември 2020

Тази проверка се отнася до начина, по който Европейската комисия одобрява активните вещества, използвани в пестициди. По-специално омбудсманът разгледа практиката на Комисията за одобряване на активни вещества, за които Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) – органът на ЕС, който отговаря за научната оценка на безопасността – заяви, че е установил проблемни области или че не е установил безопасна употреба. Омбудсманът също така преразгледа практиката на Комисията за одобряване на вещества, за които са необходими допълнителни данни, потвърждаващи тяхната безопасност.

Омбудсманът изложи подробно пред Комисията причините, поради които счита, че настоящите практики на Комисията пораждат безпокойство. Въпреки че Комисията е на мнение, че нейните практики са в съответствие с приложимите правни разпоредби, тя посочва промените и подобренията, които е направила за разрешаване на повдигнатите въпроси. По-специално, тя информира омбудсмана за няколко мерки, които трябва да подобрят процеса на одобрение и да увеличат неговата прозрачност.

Понастоящем омбудсманът приключва тази проверка с три предложения към Комисията, за да гарантира, че тя одобрява вещества, базирани само на употреби, за които от ЕОБХ е потвърдено, че са безопасни, както и че процесът на одобрение е напълно прозрачен и че нейното използване на процедурата за потвърждаващи данни е допълнително ограничено. Като има предвид поетото задължение на Комисията под ръководството на Урсула фон дер Лайен да предприеме действия за намаляване с 50% на общата употреба на и риска от химически пестициди до 2030 г., омбудсманът очаква Комисията да предприеме по задоволителен начин последващи действия във връзка с нейните предложения.

Решение на Европейския омбудсман по при съвместна проверка 853/2020/KR относно решението на Европейската комисия да възложи договор на BlackRock Investment Management за извършване на проучване относно интегриращите екологични, социални и управленски цели в банковите правила на ЕС

Понеделник | 23 ноември 2020

Случаят се отнася до решението на Европейската комисия да възложи договор на BlackRock Investment Management за извършване на проучване относно интегриращите екологични, социални и управленски цели в банковите правила на ЕС. Омбудсманът започна проверка, след като получи жалби от членове на Европейския парламент и коалиция от организации на гражданското общество. При проверката се оценява как Комисията е оценила офертата на дружеството в контекста на поканата за подаване на оферти за извършване на проучването.

Омбудсманът установи, че офертата на дружеството дава основание за опасения. Първо, ако оферентът има пряк или косвен финансов интерес от развитието на даден пазар, тъй като инвестира на този пазар или управлява инвестиции на този пазар, съществува непосредствен риск тези интереси да повлияят на резултата от неговата работа в негова полза. Това важи и за конкретното дружество. Второ, поради корекционния коефициент, приложен от Комисията при нейната оценка, ниската цена, която дружеството предлага, увеличава шансовете му за възлагане на договора. Възлагането на договора може да осигури възможност на дружеството да получи информация и да упражни влияние върху една нарастваща инвестиционна област със съществено и все по-голямо значение за нейните клиенти и следователно за самото дружество.

Омбудсманът се съгласява, че съществуват основателни опасения относно риска от конфликт на интереси, който може да окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на договора, тъй като дружеството явно има интерес от развитието на бъдещото регулиране на ЕС, което ще окаже въздействие върху него, както и върху неговите клиенти. Тя заключи, че Комисията е трябвало да бъде по-строга и да предостави по-широка перспектива, когато в съответствие с правилата е предприела проверка за това дали дружеството не е подложено на конфликт на интереси, който може да повлияе отрицателно върху способността на дружеството да изпълни договора. Неспазването на това обаче не съответства на прага на лошо управление, като се имат предвид ограниченията на правилата на ЕС за възлагане на договори в такива ситуации по отношение на персонала на Комисията, възлагаща договора.

Предложението на омбудсмана е Комисията да актуализира насоките си за процедурите за възлагане на обществени поръчки за договори за услуги, свързани с политики, като предоставя яснота на персонала относно това кога да изключва от участие оференти поради конфликти на интереси, които могат да повлияят отрицателно на изпълнението на договора. Омбудсманът също така предлага на Комисията да прецени дали е необходима и специфична актуализация на приложимите правила, за да отговарят в по-голяма степен на настоящите политически амбиции на ЕС. ЕС планира период на безпрецедентни нива на разходи и инвестиции, който непременно ще включва значително взаимодействие с частния сектор.

Настоящото решение ще бъде изпратено и до законодателите на ЕС. Законодателите следва да се споразумеят за правната основа на прехода към зелена икономика, включително и за подходящия начин, по който се влияе върху неговото развитие и осъществяване.