Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 223 резултатите

Решение относно начина, по който Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е разгледал искане за публичен достъп до документи, свързани с предложение за ограничаване на оловото в боеприпаси (случай 2124/2021/MIG)

Понеделник | 14 ноември 2022

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до документи, съхранявани от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно олово в боеприпаси. На ЕОБХ му отне повече от седем месеца, за да разгледа искането, като той удължи срока по различни поводи, което попречи на жалбоподателя да използва документите при изготвянето на принос към обществена консултация, организирана от друга агенция на ЕС.

Омбудсманът започна разследване и установи лошо администриране в начина, по който ЕОБХ е разгледал искането за достъп на жалбоподателя, и по-специално неспазването от негова страна на сроковете, определени в законодателството на ЕС относно публичния достъп до документи. Тя препоръча ЕОБХ да прекрати практиката си на удължаване на предписаните срокове над 30 работни дни, когато предлага „справедливо решение“. Омбудсманът също така препоръча ЕОБХ да предостави на заявителите на ранен етап списък на документите, които идентифицира, когато искането за достъп е формулирано в широк смисъл.

ЕОБХ отговори положително на препоръките на омбудсмана, като се ангажира да промени своите правила и практики, за да гарантира, че исканията за публичен достъп до документи се обработват бързо. Омбудсманът приключи проверката, като приветства положителния отговор на ЕОБХ и стъпките, които той вече е предприел и възнамерява да предприеме, за да изпълни нейните препоръки.

Решение относно отказа на Съвета на Европейския съюз да предостави пълен публичен достъп до документи, свързани с преговорите по проекта на законодателен акт за цифровите пазари (случай 1499/2021/SF)

Понеделник | 27 юни 2022

Жалбоподателят, мрежа от журналисти от няколко европейски държави, иска публичен достъп до първоначалните коментари и въпроси на държавите членки относно законодателното предложение за законодателния акт за цифровите пазари. Съветът отказва пълен достъп до посочените документи с аргумента, че пълното им оповестяване би подкопало текущ процес на вземане на решения.

Омбудсманът отбеляза, че информирането на обществеността относно напредъка на законодателните процедури е правно изискване. Навременният достъп до законодателни документи е от решаващо значение, за да могат гражданите да упражняват правото си на участие в демократичния живот на ЕС.

В този случай омбудсманът констатира, че Съветът не е доказал в достатъчна степен, че предоставянето на достъп до документите ще засегне сериозно, ще забави или ще усложни процеса на вземане на решения. Поради това тя изрази становище, че отказът на Съвета да предостави публичен достъп представлява лошо управление. Тя препоръча на Съвета да предостави пълен публичен достъп до исканите законодателни документи.

В отговор на това Съветът предостави пълен публичен достъп до исканите документи. Омбудсманът приветства положителния отговор на Съвета на нейната препоръка. Същевременно тя изразява съжаление, че е трябвало да мине време, преди Съветът да предостави публичен достъп. Тя отбелязва, че тъй като е изтекла повече от една година от искането, оповестените документи вече не могат да се използват за целта, за която жалбоподателят ги е поискал, а именно да информира гражданите за текущ законодателен процес. Това потвърждава констатацията на омбудсмана за лошо управление.

Омбудсманът призовава Съвета да предоставя законодателни документи своевременно, което ще позволи на обществеността да участва ефективно в обсъжданията.