• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Stratégia európskej ombudsmanky - „V ústrety roku 2019“

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Predslov

Inštitúcia ombudsmana sa na celom svete považuje za symbol demokracie a právneho štátu. Slúži tiež ako nezávislá kontrola činnosti vlády a verejnej správy a ako nástroj na vypočutie sťažností občanov, ktorý ako nezávislý, dostupný a nestranný úrad mimo tradičného súdneho systému môže obhajovať ich práva.

Cieľom tejto inštitúcie zriadenej v Európskej únii po podpise Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 bolo posilniť demokratickú legitímnosť inštitúcií EÚ. Jej zriadenie bolo tiež potvrdením rastúceho dosahu týchto inštitúcií na každodenný život občanov členských štátov a následnej potreby zabezpečiť, aby sa inštitucionálna moc neuplatňovala neprimeraným, nespravodlivým a svojvoľným spôsobom.

Úrad Európskeho ombudsmana vstúpi onedlho do tretieho desaťročia svojej existencie a minulý rok som mala tú česť byť zvolená Európskym parlamentom za ombudsmanku a pokračovať v práci, ktorú začali pán Jacob Söderman a profesor Nikiforos Diamandouros.

Moji predchodcovia pomohli upevniť povedomie o novej inštitúcii v rámci administratívy EÚ. Ich schopnosti a vplyv spolu s podporou vysoko kvalifikovaných a špecializovaných zamestnancov značne prispeli k zlepšeniu efektívnosti, transparentnosti a integrity verejnej správy. Zabezpečili nápravu pre tisíce osôb, občanov a podnikov, ktorým sa zo strany inštitúcií EÚ dostalo služieb nedostatočnej úrovne.

Mojou úlohou a snahou je prispieť k tomu, aby sa inštitúcia európskeho ombudsmana pozdvihla na ďalšiu úroveň, pokiaľ ide o jej vplyv, význam a efektívnosť. Stratégia vytýčená na týchto stránkach je určená na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2019 a je výsledkom niekoľkomesačného dialógu so zamestnancami nášho úradu, ale aj s mnohými zástupcami občianskej spoločnosti, podnikov, vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií EÚ, ako aj s Európskym parlamentom. Cieľom stratégie je využívať naše zdroje nanajvýš strategickým spôsobom, aby sme identifikovali tie oblasti verejnej správy EÚ, kde môžeme pôsobiť najefektívnejšie.

Emily O'Reilly

November 2014

1. Naše poslanie a naša úloha

Naším poslaním je slúžiť demokracii v spolupráci s inštitúciami Európskej únie vytvorením efektívnejšej, zodpovednej, transparentnej a etickej administratívnej správy.

Ako to robíme

Nezávislosť ombudsmana je zaručená v zmluvách.

Zamestnávame vysoko kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viaceré jazyky, ktorí posudzujú sťažnosti občanov na inštitúcie EÚ a v prípade potreby zabezpečujú nápravu.

Ombudsman vyšetruje tiež záležitosti závažného verejného významu alebo týkajúce sa významnej zásady prostredníctvom vyšetrovaní z vlastného podnetu.

Ombudsman okrem toho ovplyvňuje rozvoj dobrej správnej praxe v inštitúciách EÚ na základe informácií, prípravou usmernení a kódexov správnej praxe a prostredníctvom osobitných správ Európskemu parlamentu.

V charte základných práv je zakotvené právo občanov EÚ podať sťažnosť ombudsmanovi. Toto právo majú aj podniky, združenia a štátni príslušníci tretích krajín so sídlom v EÚ. Ombudsman sa môže zaoberať sťažnosťou na porušenie charty práv, ako aj inými prípadmi nesprávneho úradného postupu. Ombudsman tak na základe pomoci pri uplatňovaní základných práv občanov, posilňuje postavenie občanov. Okrem práva na dobrú správu občania majú právo vedieť, čo robia EÚ inštitúcie (transparentnosť) a majú právo podieľať sa na ich činnostiach. Ombudsman má teda zásadnú úlohu pri zabezpečovaní, aby inštitúcie EÚ všetky tieto práva uplatňovali a chránili.

Ombudsman presadzuje aj dobrú správu a kultúru verejných služieb tým, že pomáha administratíve EÚ pracovať otvorene, efektívne a bezúhonne.

Uplatňovať v praxi to, čo žiadame od ostatných

Snažíme sa v praxi vykonávať to, čo žiadame od ostatných. K tomu patrí vedieť si uznať vlastné chyby, uvítať kontroly a byť pripravený poučiť sa zo skúseností.

Rámec všetkých našich aktivít, interných aj externých, predstavuje päť hlavných zásad:

 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • dialóg
 • služba
 • spravodlivosť

Náš záväzok voči zamestnancom

Naším cieľom je zabezpečiť pracovné prostredie, v ktorom panuje pozitívna atmosféra založená na spolupráci a kde sa s každým zaobchádza s dôstojnosťou a rešpektom a každý zamestnanec má možnosť rozvíjať svoje odborné pracovné ambície v súlade s potrebami a úlohami inštitúcie.

2. Stratégia

Stratégia podlieha viacerým účelom.

 • Vytýčené sú v nej ciele na vysokej úrovni, ktoré sa úrad ombudsmana snaží dosiahnuť prostredníctvom rôznych konkrétnych činností (vysvetlené v operačnom rámci[1]).
 • Poskytuje viacročný rámec na hospodárne, účinné a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, ktoré úradu poskytol rozpočtový orgán.
 • Slúži ako kritérium pre externé zainteresované strany, aby mohli hodnotiť naše výsledky a brať nás na zodpovednosť.

Naše strategické ciele

Našou stratégiou je spájať tri vzájomne sa podporujúce ciele.

Naším cieľom je dosiahnuť relevantnosť v rámci EÚ a pre naše zainteresované strany, naším cieľom je zabezpečiť zviditeľnenie ombudsmana a jeho úradu na podporu nášho poslania, naším cieľom je uplatňovať skutočný a pozitívny vplyv na administratívu EÚ.

Tieto ciele vychádzajú z interného cieľa, ktorým je efektívnosť.

Naše strategické ciele

Cieľ 1 – zabezpečiť relevantnosť

Chceme poskytovať pridanú hodnotu občanom a ostatným zainteresovaným stranám tým, že sa sústredíme na hlavné systémové problémy, ktoré sú najviac relevantné, pokiaľ ide o ich záujmy a obavy.

Priority

1. Posilniť našu úlohu uznávaného, dôveryhodného a nezávislého orgánu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje mandát ombudsmanky, zabezpečením vedúceho postavenia v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a bezúhonnosti.

2. Venovať sa našim zainteresovaným stranám a oboznamovať sa s ich názormi.

3. Verejne sa zúčastňovať na príslušných diskusiách a politickom vývoji na úrovni EÚ prispievať k nim všade tam, kde mandát a odbornosť ombudsmanky poskytuje pridanú hodnotu.

4. Spolupracovať s medzinárodnými sieťami a organizáciami s cieľom identifikovať najvyššie štandardy a najlepšie postupy v súvislosti napríklad s ľudskými/základnými právami alebo otázkami týkajúcimi sa správy, ako aj informátorstva a konfliktov záujmov.

5. Prehĺbiť našu schopnosť porozumieť meniacej sa dynamike Európskej únie a politickým, sociálnym, hospodárskym a právnym súvislostiam, v ktorých pôsobíme.

Cieľ 2 – dosiahnuť väčší vplyv

Chceme dosiahnuť skutočný pokrok v kvalite práce inštitúcií EÚ tým, že budeme vystupovať ako iniciátor zmeny v kľúčových oblastiach.

Priority

1. Aktívne identifikovať kľúčové oblasti strategického významu a sústrediť príslušné zdroje na vyšetrovanie systémových problémov, najmä prostredníctvom iniciatív z vlastného podnetu.

2. Rozvíjať integrovaný prístup k strategickým vyšetrovaniam využitím odborných znalostí v úrade ombudsmana.

3. Rozvíjať nástroje na umožnenie systematickejšieho a pozorného sledovania výsledkov odporúčaní a poznámok ombudsmanky.

4. Posilniť a využiť pákový efekt spolupráce a dialógu s inštitúciami EÚ a ostatnými zainteresovanými stranami na podporu odporúčaní ombudsmanky.

5. Využiť primerane a obozretne plný rozsah právomocí štatútu ombudsmana využitím všetkých dostupných nástrojov a možností, ktoré máme k dispozícii v závislosti od daného prípadu.

Cieľ 3 – udržiavať vysokú úroveň zviditeľnenia

Chceme posilniť našu schopnosť ovplyvňovať. Potrebné je posilniť a prehĺbiť verejné a inštitucionálne povedomie o ombudsmanovi.

Priority

1. Využívať naše komunikačné schopnosti strategickým spôsobom na informovanie širokej verejnosti, hlavných cieľových skupín a ostatných zainteresovaných strán.

2. Rozvíjať naše online nástroje a kanály ako účinnejšie nástroje komunikácie.

3. Zapojiť Európsky parlament a jeho výbory do riešenia celého radu otázok spoločného záujmu a zároveň si zachovať nezávislosť.

4. Spolupracovať s Európskou sieťou ombudsmanov pri komunikácii s občanmi.

5. Identifikovať a nájsť vyhranených a rozhodných zástupcov úradu schopných zastupovať ombudsmanku na dôležitých podujatiach a konferenciách a schopných tiež identifikovať možnosti vytvárania sietí a kontaktov.

Cieľ 4 – zvyšovať našu efektívnosť

Chceme využívať naše zdroje na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Priority

1. Zabezpečiť, aby sa rozpočtové zdroje ombudsmana využívali v súlade so stratégiou.

2. Zabezpečiť, aby všetky naše interné procesy a oddelenia vrátane informačných systémov pracovali čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.

3. Rozvíjať inteligentné, flexibilné a spoľahlivé pracovné postupy na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie stanovenie priorít a vyriešenie sťažností.

4. Podporovať vnútornú kultúru transparentnosti, etiky, inovácií a služieb občanom.

5. Zabezpečiť ďalší rozvoj úradu ako atraktívneho, dynamického a dôležitého miesta na prácu pre motivovaných, talentovaných a ambicióznych ľudí zaistením, aby naše politiky ľudských zdrojov tvorili základ našej stratégie, boli kvalitne pripravené a riadne financované.

3. Realizácia a meranie

Konkrétne opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov a priorít sa budú každoročne plánovať a vyhodnocovať v rámci postupov na prípravu ročného plánu riadenia a výročnej správy o činnosti. V období, na ktoré sa vzťahuje súčasná stratégia, sa príprava ročného plánu riadenia bude uskutočňovať takto:

Na jeseň ombudsmanka vydá usmernenia pre činnosti v nasledujúcom roku na základe cieľov a priorít stratégie. V usmerneniach sa uvedú finančné a ľudské zdroje, ktoré má mať úrad podľa očakávaní k dispozícii. So zreteľom na usmernenia vedúci prevádzkových oddelení navrhnú konkrétne kroky a vysvetlia,

 • ako navrhované činnosti prispejú k dosiahnutiu cieľov a priorít stratégie,
 • aké zdroje sú potrebné na ich realizáciu a
 • ako sa zabezpečí, aby potrebné zdroje boli k dispozícii (konkrétne a kde je to potrebné zvýšením účinnosti a/alebo znížením zdrojov vyhradených na iné činnosti).

Na základe internej diskusie a koordinácie ombudsmanka rozhodne o ročnom pláne riadenia.

Hodnotenie, meranie a podávanie správ

V prvej stratégii boli zavedené viaceré kľúčové ukazovatele výkonnosti súvisiace s jej cieľmi. Každý polrok a rok sa vyhotovovala hodnotiaca tabuľka a výsledky boli uvedené vo výročnej správe o činnosti.

Skúsenosti s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a hodnotiacou tabuľkou sú veľmi pozitívne. Ukázali sa byť vhodné na účely vnútorného riadenia a externého vykazovania formou výročnej správy o činnosti.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti je potrebné revidovať, aby zohľadňovali ciele a priority súčasnej stratégie. V záujme zabezpečenia ich užitočnosti a relevantnosti budú starostlivo vypracované nové kľúčové ukazovatele výkonnosti a podrobené budú rozsiahlej internej konzultácii pred uverejnením na webovej stránke ombudsmana v rovnakom čase ako ročný plán riadenia v roku 2015.

4. Preskúmanie

Táto stratégia sa prehodnotí v rámci strednodobého hodnotenia po verejnej konzultácii.