• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Strategie van de Europese Ombudsvrouw - „Op weg naar 2019”

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Voorwoord

De Ombudsman als instelling wordt in de gehele wereld gezien als een symbool van democratie en de rechtsstaat. De instelling vervult een dubbele functie: zij voorziet in een onafhankelijke controle van de macht van regeringen en openbaar bestuur en fungeert voor de burgers tevens als instrument door middel waarvan naar hun klachten wordt geluisterd en hun rechten worden behartigd door een onafhankelijke, toegankelijke en onpartijdige instantie buiten het traditionele rechtssysteem.

Het ambt is, naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht van 1992, in de Europese Unie ingesteld om de democratische legitimiteit van de EU-instellingen te versterken. Hiermee werd ook erkend dat de invloed van deze instellingen op het dagelijks leven van de burgers van de lidstaten steeds groter werd. Dit had tot gevolg dat ervoor moest worden gezorgd dat de institutionele macht niet op een onbillijke, onrechtvaardige of willekeurige manier wordt uitgeoefend.

Het bureau van de Europese Ombudsman bestaat inmiddels twintig jaar en mij viel vorig jaar de eer te beurt om door het Europees Parlement tot Ombudsvrouw te worden verkozen, waarmee ik in de voetsporen treed van Jacob Söderman en Nikiforos Diamandouros.

Mijn voorgangers hebben ertoe bijgedragen dat de nieuwe instelling een vaste plaats heeft verworven in het collectieve bewustzijn van het EU-bestuur. Door hun bekwaamheid en invloed, met de ondersteuning van zeer competent en toegewijd personeel, hebben zij belangrijke verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van efficiëntie, transparantie en integriteit van het openbaar bestuur. Zij hebben er ook voor gezorgd dat duizenden particulieren, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en bedrijven die door de EU-instellingen niet goed waren bediend, genoegdoening hebben gekregen.

Het is nu mijn taak en ambitie om het bureau van de Europese Ombudsman naar een hoger plan van invloed, relevantie en effectiviteit te tillen. De in deze pagina's geschetste strategie voor de periode tot 2019 is hierop gericht. Dit is het resultaat van een maandenlange dialoog met mijn eigen personeel, maar ook met vele vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en bedrijven, met hoofden van EU-instellingen en met het Europees Parlement. Wij willen hiermee bereiken dat onze middelen op een uiterst strategische manier worden ingezet, door de terreinen van het openbaar bestuur van de EU aan te wijzen waarop wij het meest effectief kunnen zijn.

Emily O'Reilly

November 2014

1. Missie en overzicht van onze rol

Onze missie is ons in te zetten voor de democratie door samen met de instellingen van de Europese Unie een effectiever, verantwoordelijker, transparanter en ethischer bestuur te creëren.

Hoe we dit doen

De onafhankelijkheid van de Ombudsman wordt door de Verdragen gegarandeerd.

Wij hebben hooggekwalificeerde medewerkers in dienst die meerdere talen beheersen en die klachten van burgers tegen de EU-instellingen onderzoeken en indien nodig voor rechtzetting zorgen.

De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen naar kwesties die van groot algemeen belang zijn of waarbij belangrijke beginselen een rol spelen.

De Ombudsman oefent verder invloed uit op de ontwikkeling van goede bestuurspraktijken in de EU-instellingen door middel van voorlichting, opstelling van richtsnoeren en codes van goed gedrag, en door het Europees Parlement speciale verslagen voor te leggen.

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het recht van de EU-burgers verankerd om bij de Ombudsman een klacht in te dienen. Bedrijven, organisaties en in de EU woonachtige onderdanen van derde landen genieten dit recht eveneens. De Ombudsman kan klachten behandelen over schendingen van de rechten van het Handvest en andere gevallen van wanbeheer. De Ombudsman versterkt de positie van burgers door hen te helpen bij de verwezenlijking van hun grondrechten. Naast het recht op goed bestuur hebben burgers het recht om te weten wat de EU-instellingen doen (transparantie) en om aan hun activiteiten deel te nemen. De Ombudsman is dan ook van cruciaal belang als het erom gaat te waarborgen dat al die rechten door de EU-instellingen worden gehandhaafd en beschermd.

Ten slotte bevordert de Ombudsman goed bestuur en een cultuur van openbare dienstverlening door het EU-bestuur te helpen met een open, effectieve en integere uitvoering van zijn werkzaamheden.

Doen wat we zeggen

Wij proberen zelf ook te doen wat we anderen voorhouden. Dat houdt in dat wij onze fouten erkennen, toezicht op onze werkzaamheden verwelkomen en dat wij bereid zijn om van onze ervaringen te leren.

Het kader voor al onze interne en externe activiteiten wordt gevormd door vijf leidende beginselen:

 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Dialoog
 • Dienstbaarheid
 • Billijkheid

Onze betrokkenheid bij ons personeel

Wij streven naar een positief en op samenwerking gericht werkklimaat waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld. Ook is het voor ons van belang dat iedereen, in overeenstemming met de behoeften en verplichtingen van de instelling, zijn eigen professionele ambities kan ontwikkelen.

2. Strategie

De strategie is op verschillende doelen gericht. Hiermee

 • worden de doelstellingen van hoog niveau bepaald die de Ombudsman met de verschillende concrete activiteiten van het bureau wil verwezenlijken (toegelicht in het Operationeel Kader[1]).
 • wordt voorzien in een meerjarig kader voor de economische, efficiënte en effectieve aanwending van de personele en financiële middelen die elk jaar door de begrotingsautoriteit aan het bureau worden toegekend.
 • wordt externe belanghebbenden een referentiepunt geboden om onze prestaties te beoordelen en ons ter verantwoording te roepen.

Onze strategische doelstellingen

Onze strategie is een combinatie van drie doelstellingen die elkaar wederzijds versterken.

Wij streven ernaar om binnen de EU en voor onze belanghebbenden van grote relevantie te worden; wij willen zorgen voor duidelijke zichtbaarheid van de Ombudsvrouw en haar bureau ten behoeve van onze missie; wij willen daadwerkelijke en positieve impact uitoefenen op het EU-bestuur.

Deze doelstellingen worden ondersteund door de interne doelstelling „efficiëntie”.

Onze strategische doelstellingen

Doelstelling 1 – relevantie waarborgen

Wij willen burgers en andere belanghebbenden toegevoegde waarde bieden door ons te richten op belangrijke systeemkwesties die zeer relevant zijn voor hun belangen en problemen.

Prioriteiten

1. Versterken van onze rol als een erkende, betrouwbare en onafhankelijke autoriteit voor zaken die binnen het mandaat van de Ombudsvrouw vallen, en het voortouw nemen op het gebied van transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit.

2. In contact treden met onze belanghebbenden en te weten komen wat hun standpunten zijn.

3. Publiekelijk deelnemen en een bijdrage leveren aan relevante EU-debatten en beleidsontwikkelingen overal waar de bevoegdheid en expertise van de Ombudsvrouw toegevoegde waarde biedt.

4. Samenwerken met internationale netwerken en organisaties om de hoogste normen en beste praktijken vast te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot mensen-/grondrechten of bestuurlijke kwesties zoals klokkenluiden en belangenconflicten.

5. Versterken van onze capaciteit om inzicht te krijgen in de veranderende dynamiek van de Europese Unie en de politieke, sociale, economische en juridische context waarin we opereren.

Doelstelling 2 – onze impact vergroten

Wij willen echt het verschil maken wat betreft de kwaliteit van het werk van de EU-instellingen, door op belangrijke terreinen als drijvende kracht achter verandering te fungeren.

Prioriteiten

1. Proactief gebieden van groot strategisch belang identificeren en passende middelen proberen te verkrijgen voor onderzoek naar systeemproblemen, in het bijzonder door middel van onderzoeken op eigen initiatief.

2. Ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van strategische onderzoeken, gebruikmakend van de sectoroverstijgende expertise in het bureau van de Ombudsman.

3. Ontwikkelen van instrumenten voor een systematischer en diepgaander follow-up van de resultaten van de aanbevelingen en opmerkingen van de Ombudsvrouw.

4. Versterken en bevorderen van samenwerking en dialoog met de EU-instellingen en andere belanghebbenden ter ondersteuning van de aanbevelingen van de Ombudsvrouw.

5. Op een gepaste en verstandige wijze gebruikmaken van de volle omvang van de bevoegdheden van het Statuut van de Ombudsman, met behulp van alle instrumenten en opties die wij, afhankelijk van het geval, tot onze beschikking hebben.

Doelstelling 3 – duidelijk zichtbaar blijven

Wij willen onze mogelijkheden om invloed uit te oefenen uitbreiden. Instellingen en het publiek moeten beter op de hoogte zijn van de activiteiten van de Ombudsman.

Prioriteiten

1. Strategisch gebruikmaken van onze communicatiecapaciteit om het publiek, belangrijke doelgroepen en overige belanghebbenden voor te lichten.

2. Ontwikkelen van onze online-instrumenten en -kanalen als effectievere communicatie-instrumenten.

3. Breed en op strategische wijze samenwerken met het Europees Parlement en de commissies hiervan met betrekking tot de vele gebieden van wederzijds belang, zonder onze onafhankelijkheid te verliezen.

4. Op het punt van de communicatie met burgers samenwerken met het Europees Netwerk van Ombudsmannen.

5. Aanwijzen en opleiden van welbespraakte en gezaghebbende bureauvertegenwoordigers die de Ombudsvrouw bij belangrijke gebeurtenissen en conferenties kunnen vertegenwoordigen en die tevens oog hebben voor netwerk- en voorlichtingsmogelijkheden.

Doelstelling 4 – onze efficiëntie verbeteren

We willen onze middelen gebruiken om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Prioriteiten

1. Ervoor zorgen dat de begrotingsmiddelen van de Ombudsman in overeenstemming met de strategie worden gebruikt.

2. Ervoor zorgen dat al onze interne processen en eenheden, met inbegrip van de IT-systemen, zo effectief en efficiënt mogelijk werken.

3. Ontwikkelen van slimme, flexibele en robuuste werkmethoden, om prioriteiten te kunnen stellen en klachten zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen oplossen.

4. Bevorderen van een interne cultuur van transparantie, ethiek, innovatie en dienstbaarheid aan de burgers.

5. Verder ontwikkelen van het bureau als een aantrekkelijke, dynamische en belangrijke werkplek voor gemotiveerde, getalenteerde en ambitieuze mensen. Daartoe moet ons personeelsbeleid centraal staan in onze strategie, goed ontwikkeld zijn en over voldoende middelen kunnen beschikken.

3. Toepassing en meting

Jaarlijks worden concrete acties ter verwezenlijking van bovenstaande doelstellingen en prioriteiten gepland en geëvalueerd via de processen voor het opstellen van het jaarlijks managementplan en het jaarlijkse activiteitenverslag. In de periode waarop de huidige strategie betrekking heeft, ziet het proces voor het opstellen van het managementplan er als volgt uit:

In de herfst vaardigt de Ombudsvrouw richtsnoeren op basis van de strategische doelstellingen en prioriteiten uit voor activiteiten in het komende jaar. In de richtsnoeren worden de verwachte beschikbare financiële en personele middelen vermeld. In het licht van de richtsnoeren stellen de managers van operationele eenheden concrete acties voor waarbij ze toelichten

 • op welke manier de voorgestelde acties een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen en prioriteiten van de strategie;
 • welke middelen voor de uitvoering hiervan nodig zijn; en
 • hoe de benodigde middelen ter beschikking zullen worden gesteld (in het bijzonder en waar nodig, via efficiëntiewinst en/of door vermindering van de middelen die aan andere activiteiten zijn toegekend).

Na interne discussie en coördinatie neemt de Ombudsvrouw een besluit over het jaarlijks managementplan.

Evaluatie, meting en verslaglegging

In de eerste strategie is een aantal met de doelstellingen corresponderende, essentiële prestatie-indicatoren (key performance indicators) opgenomen. Op halfjaarlijkse en jaarlijkse basis werd een scorebord opgesteld en de resultaten werden in het jaarlijkse activiteitenverslag weergegeven.

Er zijn zeer positieve ervaringen met de prestatie-indicatoren en het scorebord. Ze zijn van nut gebleken voor het interne management en de externe verslaglegging in het jaarlijkse activiteitenverslag.

Ten behoeve van de doelstellingen en prioriteiten van de huidige strategie moeten de prestatie-indicatoren worden herzien. Met het oog op de waarborging van het nut en de relevantie hiervan zullen de nieuwe prestatie-indicatoren zorgvuldig worden opgesteld en aan een diepgaande interne raadpleging worden onderworpen voordat ze op de website van de Ombudsman worden gepubliceerd, tegelijk met het jaarlijks managementplan voor 2015.

4. Herziening

Deze strategie wordt na een openbare raadpleging tussentijds herzien.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/nl/resources/strategy/home.faces