• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Euroopa Ombudsmani strateegia - „2019. aasta poole”

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Eessõna

Ombudsmani institutsioon on kogu maailmas demokraatia ja õigusriigi sümbol. See on valitsuse ja riiklike haldusasutuste võimu sõltumatu kontrollija ning tavapärase kohtusüsteemi väline sõltumatu, ligipääsetav ja erapooletu institutsioon, mis lahendab kodanike kaebusi ja kaitseb nende õigusi.

Institutsioon asutati Euroopa Liidus 1992. aasta Maastrichti lepingu alusel, et suurendada ELi institutsioonide demokraatlikku legitiimsust. Asutamisega tunnistati ka, et neil institutsioonidel on liikmesriikide kodanike igapäevaelus üha suurem roll, mistõttu tuleb tagada, et nad ei kasutaks oma võimu ebaausalt, ebaõiglaselt või omavoliliselt.

Euroopa Ombudsmani institutsioon jõuab peagi oma kolmandasse aastakümnesse ja Euroopa Parlament osutas mulle seda au ja valis mind eelmisel aastal ombudsmaniks Jacob Södermani ja Nikiforos Diamandourose jälgedes.

Minu eelkäijad aitasid arendada ELi asutuste teadlikkust uuest institutsioonist. Tänu nende oskuslikkusele ja mõjule ning äärmiselt pädevate ja pühendunud töötajate toel parandati märkimisväärselt avaliku halduse tõhusust, läbipaistvust ja terviklust. Nad tagasid ka tuhandete selliste üksikisikute, kodanikuühiskonna liikmete ja ettevõtjate õiguskaitse, kellele ELi institutsioonid olid puudulikult teenuseid osutanud.

Minu praegune ülesanne ja soov on muuta Euroopa Ombudsman mõjukamaks, asjakohasemaks ja tõhusamaks. Strateegia, mis hõlmab ajavahemikku kuni 2019. aastani, on mõeldud just selleks ja põhineb kuudepikkusel dialoogil minu enda töötajatega, aga ka paljude kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajate, ELi institutsioonide juhtide ja Euroopa Parlamendiga. Strateegia eesmärk on kasutada meie vahendeid läbimõeldult neis ELi avaliku halduse valdkondades, kus me suudame olla kõige tõhusamad.

Emily O'Reilly

November 2014

1. Missioon ja tegevuse ülevaade

Meie missioon on tugevdada demokraatiat, tehes Euroopa Liidu institutsioonidega koostööd tõhusama, vastutustundlikuma, läbipaistvama ja eetilisema halduse nimel.

Kuidas me seda teeme?

Ombudsmani sõltumatuse tagavad aluslepingud.

Meil töötavad kvalifitseeritud ja mitmekeelsed töötajad, kes hindavad kodanike kaebusi ELi institutsioonide vastu ja tagavad vajadust mööda õiguskaitse.

Ombudsman uurib olulise tähtsusega avalikke küsimusi ja põhimõttelisi küsimusi ka omal algatusel.

Teavitamise, suuniste ja hea tava eeskirjade koostamise ning Euroopa Parlamendile esitatavate eriaruannetega mõjutab ombudsman ka hea haldustava arengut ELi institutsioonides.

ELi kodanike õigus esitada ombudsmanile kaebusi on sätestatud põhiõiguste hartas. See õigus on ka ettevõtetel, ühendustel ja ELis elavatel kolmandate riikide kodanikel. Ombudsman saab menetleda hartaga tagatud õiguste rikkumisi ning muid haldusomavoli juhtumeid. Ombudsman suurendab seega kodanike mõjuvõimu, aidates neil oma põhiõigusi teostada. Peale selle, et kodanikel on õigus heale haldusele, on neil õigus teada, mida ELi institutsioonid teevad (läbipaistvus), ja õigus osaleda nende tegevuses. Ombudsman on seepärast põhiline, kes peab garanteerima, et ELi institutsioonid tagaksid kõigi nende õiguste järgimise ja kaitseksid neid.

Peale selle edendab ombudsman head haldust ja avalike teenuste osutamise kultuuri, aidates ELi asutustel töötada avatult, tõhusalt ja ausameelselt.

Tegutseme oma õpetuse kohaselt

Me püüame tegutseda nii, nagu me teistele õpetame. See tähendab oma vigade tunnistamist, kontrolli soosimist ja valmidust kogemustest õppida.

Kogu meie sise- ja välistegevus juhindub viiest põhimõttest

 • Terviklus
 • Vastutus
 • Dialoog
 • Teenused
 • Õiglus

Pühendumine oma töötajatele

Me püüame luua positiivse ja koostööpõhise töökeskkonna, kus igaüht koheldakse inimväärselt ja austusega ning kus igaühel on võimalik oma karjäärisoove realiseerida kooskõlas institutsiooni vajaduste ja kohustustega.

2. Strateegia

Strateegial on mitu eesmärki. Selles

 • seatakse kaugeleulatuvad eesmärgid, mida ombudsmani büroo püüab saavutada mitmesuguste konkreetsete meetmetega (mida on selgitatud tegevusraamistikus[1]);
 • sätestatakse eelarvepädevate institutsioonide poolt ombudsmanile eraldatavate inimressursside ja rahaliste vahendite majanduslikult otstarbeka, tõhusa ja tulemusliku kasutamise mitmeaastane raamistik ja
 • luuakse välistele sidusrühmadele võrdlusalus meie tegevuse hindamiseks ja meilt aru pärimiseks.

Meie strateegilised eesmärgid

Meie strateegia on ühendada kolm üksteist tugevdavat eesmärki.

Me soovime saavutada oma tegevuse piisava asjakohasuse ELis ja oma sidusrühmade jaoks; tagada ombudsmani ja tema büroo hea nähtavuse, mis toetab meie missiooni, ning avaldada ELi asutustele reaalset ja positiivset mõju.

Neid eesmärke toetab institutsioonisisene tulemuslikkuse eesmärk.

Meie strateegilised eesmärgid

1. eesmärk – tagada asjakohasus

Soovime anda kodanikele ja teistele sidusrühmadele lisaväärtust, keskendudes tähtsaimatele pidevatele probleemidele, mis on nende huvide ja muredega kõige rohkem seotud.

Prioriteedid

1. Suurendada meie tähtsust tunnustatud, usaldusväärse ja sõltumatu asjatundjana ombudsmani volitustega seotud küsimustes, olles läbipaistvuse, vastutuse ja tervikluse eestvedajaks.

2. Suhelda sidusrühmadega ja selgitada välja nende seisukohad.

3. Osaleda avalikult asjakohastes ELi aruteludes ja poliitilistes algatustes ning anda neisse oma panus, kui ombudsmani volitused ja teadmised annavad lisaväärtust.

4. Teha koostööd rahvusvaheliste võrgustike ja organisatsioonidega, et selgitada välja kõrgeimad standardid ja parimad tavad, näiteks seoses inim- ja põhiõiguste või selliste haldusküsimustega, nagu rikkumistest teatamine ja huvide konfliktid.

5. Suurendada meie võimet mõista Euroopa Liidu muutuvat dünaamikat ning meie tegevuse poliitilist, sotsiaalset, majanduslikku ja õiguslikku tausta.

2. eesmärk – suurendada oma mõju

Me soovime ELi institutsioonide töö kvaliteeti tuntavalt muuta, olles põhivaldkondades muutuste eestvedajaks.

Prioriteedid

1. Teha ettevaatavalt kindlaks strateegiliselt tähtsaimad valdkonnad ja kasutada piisavalt vahendeid pidevate probleemide uurimiseks, eelkõige omaalgatuslike uurimiste kaudu.

2. Töötada välja integreeritud lähenemisviis strateegilistele uurimistele, kasutades ombudsmani büroo valdkonnaüleseid teadmisi.

3. Töötada välja vahendid, mis võimaldavad teha ombudsmani soovituste ja märkuste tulemuste süstemaatilisemat ja põhjalikumat järelkontrolli.

4. Tugevdada ja süvendada koostööd ja dialoogi ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega, et toetada ombudsmani soovitusi.

5. Kasutada asjakohaselt ja mõistlikult kõiki ombudsmani põhikirjaga antud volitusi, võttes tarvitusele kõik vahendid ja võimalused, mis olenevalt juhtumist meie käsutuses on.

3. eesmärk – säilitada hea nähtavus

Me soovime suurendada oma mõjuvõimu. Üldsuse ja institutsioonide teadlikkus ombudsmanist peab olema suurem ja põhjalikum.

Prioriteedid

1. Kasutada meie teavitussuutlikkust strateegiliselt, et informeerida nii üldsust, olulisi sihtrühmi kui ka muid sidusrühmi.

2. Arendada meie veebipõhiseid tööriistu ja kanaleid kui tõhusamaid teavitusvahendeid.

3. Arutada Euroopa Parlamendi ja tema komisjonidega põhjalikult ja strateegiliselt mitmesuguseid vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi, säilitades samal ajal oma sõltumatuse.

4. Teha kodanike teavitamisel koostööd Euroopa ombudsmanide võrgustikuga.

5. Teha kindlaks büroo sõnaosavad ja autoriteetsed esindajad, kes on võimelised ombudsmani olulistel sündmustel ja konverentsidel esindama ning suudavad märgata ka võrgustike loomise ja teavitusvõimalusi, ning nende oskusi edasi arendada.

4. eesmärk – suurendada meie töö tulemuslikkust

Soovime kasutada oma vahendeid nii, et saavutaksime võimalikult häid tulemusi.

Prioriteedid

1. Tagada ombudsmani eelarvevahendite kasutamine strateegia kohaselt.

2. Tagada kõigi meie siseprotsesside ja -üksuste, sealhulgas IT-süsteemide võimalikult tõhus ja tulemuslik toimimine.

3. Töötada välja nutikad, paindlikud ja kindlad tööpõhimõtted, et seada kaebused tähtsuse järjekorda ja need võimalikult kiiresti ja tulemuslikult lahendada.

4. Soodustada läbipaistvusel, eetikal, innovatsioonil ja kodanike teenimisel põhinevat sisekultuuri.

5. Muuta ombudsmani büroo ligitõmbavamaks, dünaamilisemaks ja tähtsamaks motiveeritud, andekate ja edasipüüdlike inimeste töökohaks, seades personalipoliitika meie strateegia keskmesse ning mõeldes selle hästi läbi ja eraldades selleks piisavalt vahendeid.

3. Rakendamine ja hindamine

Eespool nimetatud eesmärkide ja prioriteetide saavutamiseks nähakse iga-aastases juhtimiskavas ette konkreetsed meetmed, mida hinnatakse iga-aastases tegevusaruandes. Selle strateegiaga hõlmatud ajavahemikul on iga-aastase juhtimiskava koostamise kord järgmine.

Sügisel esitab ombudsman järgmise aasta tegevuse suunised, mis põhinevad strateegia eesmärkidel ja prioriteetidel. Suunistes on osutatud, millised rahalised vahendid ja inimressursid ombudsmanile eeldatavasti kättesaadavad on. Tegevusüksuste juhid teevad suuniste põhjal konkreetsete meetmete ettepanekud ja selgitavad,

 • kuidas aitavad kavandatud meetmed strateegia eesmärke ja prioriteete saavutada,
 • milliseid vahendeid on vaja nende rakendamiseks ning
 • kuidas tagatakse vajalike vahendite kättesaadavus (vajaduse korral eelkõige tõhususe suurendamise ja/või muudeks tegevusteks ette nähtud vahendite vähendamise teel).

Pärast sisearutelusid ja -kooskõlastamist võtab ombudsman vastu otsuse iga-aastase juhtimiskava kohta.

Hindamine, analüüsimine ja aruandlus

Esimeses strateegias määrati kindlaks mitu selles seatud eesmärkidega seotud tulemuslikkuse põhinäitajat. Koostati poolaasta- ja aastatulemuste tabel ning tulemusi kajastati iga-aastases tegevusaruandes.

Tulemuslikkuse põhinäitajate ja tulemustabeli kasutamise kogemused on olnud väga positiivsed. Need on osutunud tõhusaks institutsiooni juhtimisel ja iga-aastase tegevusaruande kaudu ka välisaruandluses.

Tulemuslikkuse põhinäitajad tuleb üle vaadata, et võtta arvesse käesoleva strateegia eesmärke ja prioriteete. Uute tulemuslikkuse põhinäitajate kasulikkuse ja asjakohasuse tagamiseks mõeldakse need hoolikalt läbi ja nende üle peetakse sisearutelusid, enne kui need 2015. aasta juhtimiskavaga samal ajal ombudsmani veebilehel avaldatakse.

4. Läbivaatamine

Strateegia vaadatakse vahepeal pärast avalikke konsultatsioone uuesti läbi.